• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 1720/R din data 2009-11-17
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA NR. 1720/R

Şedinţa publică din 17 noiembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: T. N.

Judecător: N. E. J.

Judecător: T. E.

Grefier: N. U.

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul D. F., domiciliat în comuna D.,(...), împotriva sentinţei civile nr.521 din 30 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul-recurent D. F. şi reprezentanta pârâtei-intimate SC B. SA, consilier juridic N. D..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul a fost declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Se comunică un exemplar din întâmpinarea depusă la dosar prin registratura instanţei la data de 21 septembrie 2009, reclamantului recurent.

Se constată că, din eroare prezenta cauză a fost înregistrată ca recurs, obiectul cauzei fiind un litigiu de dreptul muncii, împrejurare faţă de care instanţa transpune cauza la completul D. care are aceeaşi componenţă ca şi completul de astăzi.

Se constată că intimata SC B. SA Târgu-M a invocat excepţia nulităţii recursului, acesta nefiind motivat potrivit prevederilor art. 304 Cod procedură civilă.

Neformulându-se cereri, instanţa acordă cuvântul asupra excepţiei nulităţii recursului.

Reclamantul recurent solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat în scris, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, iar cu privire la excepţia nulităţii declară că lasă la aprecierea instanţei.

Reprezentanta pârâtei intimate solicită admiterea excepţiei nulităţii recursului.

 

 

 

 

CURTEA DE APEL

 

 

 

Prin sentinţa civilă 521/2009 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş s-a respins acţiunea formulată de reclamantul D. F., reţinându-se că reclamantul a solicitat reîncadrarea pe postul deţinut anterior, precizând că a lucrat 33 de ani la societatea pârâta iar în prezent postul său este ocupat de alta persoană reclamantul fiind în şomaj tehnic.

Întrucât reclamantului nu i-a fost desfăcut contractul de muncă, iar în cursul judecăţii a fost rechemat la locul de muncă instanţa a respins cererea reclamantului de a fi reîncadrat.

S-a reţinut că societatea pârâta şi-a întrerupt temporar activitatea, iar contractul de munca al reclamantului a fost suspendat în baza art.52 alin.1 lit.d c o d u l m u n c i i.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul invocând prevederile art.303 C.pr.civ. şi solicitând casarea hotărârii atacate, rejudecarea cauzei şi admiterea cererii formulate.

Precizează că prin hotărârea atacată i s-a respins cererea formulată fără a i se lua în considerare cererile sale de probaţiune astfel în cât i s-a încălcat, susţine recurentul, dreptul la petiţie şi dreptul constituţional de a avea acces la justiţie judecându-se cauza doar pe baza actelor depuse de intimată.

Invocând prev.art.302 C.pr.civ., recurentul a precizat că invocă şi nelegalitatea sentinţei pronunţată solicitând admiterea recursului declarat.

În întâmpinarea depusă intimata SC”B.”SA a invocat excepţia nulităţii recursului declarat prevăzută de art.306 C.pr.civ., iar pe fond respingerea acestuia ca nefondat arătându-se că reclamantul este angajatul societăţii pârâte în funcţia de maşinist hidro în cadrul secţiei I..

Se arată că dificultăţile financiare au condus la oprirea activităţii de producţie a societăţii şi la suspendarea contractelor individuale de muncă a peste 75% din personalul societăţii printre care şi reclamantul.

Odată cu reluarea activităţii SC”B.”Sa şi reclamantul şi-a reluat activitatea în aceeaşi funcţie precizându-se că nu a fost niciodată desfăcut contractul de muncă al reclamantului care a solicitat prin acţiunea formulată, reîncadrarea sa pe postul deţinut anterior.

Referitor la cererea de probaţiune formulată de către recurent se precizează că instanţa de fond a încuviinţat la 12 martie 2009 proba testimonială dar, depunându-se pontajul pentru lunile octombrie-decembrie 2008 şi ianuarie-martie 2009 s-a revenit asupra probei testimoniale solicitate, în mod corect, întrucât reclamantului nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă.

Examinând recursul declarat, prin prisma prev.art.304 ind.1 C.pr.civ. şi art.304 C.pr.civ., instanţa constată că este nefondat urmând a se respinge avându-se în vedere următoarele considerente:

La data de 10 februarie 2009 reclamantul D. F. a solicitat reîncadrarea sa în postul avut anterior la secţia I. a societăţii SC”B.”SA.

În cursul judecării cauzei, instanţa de fond a admis cererea de audiere a unui martor în dovedirea acţiunii formulată la termenul din 12 martie 2009. Revenind ulterior asupra acestei probe, în condiţiile în care la dosarul cauzei s-au depus înscrisuri prin care intimata a dovedit că reclamantului nu i-a fost desfăcut contractul de muncă ci, datorită dificultăţilor financiare ale societăţii, s-a procedat la oprirea activităţii de producţie prin decizia 59 din 27 noiembrie 2008, şi ca urmare, s-au suspendat contractelor individuale de muncă a peste 75% din personalul societăţii printre care şi reclamantul, ulterior reclamantul reluându-şi activitatea ca urmare a reluării activităţii societăţii intimate.

Aşa fiind, se constată că în condiţiile în care contractul de muncă al reclamantului D. F. nu a fost desfiinţat, cererea acestuia de a fi reintegrat pe postul deţinut anterior este nefondată aşa cum a apreciat şi instanţa de fond.

De altfel art.52 din c o d u l m u n c i i stabileşte că un contract de muncă poate fi suspendat fără încetarea raportului de muncă dintre societate şi angajat, reclamantul reluându-şi de altfel activitatea odată că repornirea activităţii de producţie.

Se constată că în mod întemeiat instanţa de fond a revenit asupra probei testimoniale încuviinţată la termenul din 12 martie 2009, întrucât o probă în procesul civil e necesar să fie pertinentă şi utilă cauzei, ori în condiţiile date aceste cerinţe a unei probaţiuni nu erau îndeplinite de către audierea unui martor în speţa dedusă judecăţii.

În ce priveşte excepţia nulităţii recursului invocată de către intimată, se constată că este nefondată şi ca urmare se va respinge avându-se în vedere faptul că în speţa dedusă judecăţii este aplicabil art.304 ind.1 C.pr.civ., iar recurentul a invocat atât temeiul de drept cât şi starea de fapt declanşată de nemulţumirea faţă de hotărârea atacată, aşa încât, se apreciază că nu este operantă excepţia nulităţii invocată de intimată.

Faţă de cele menţionate, se va menţine ca legală şi temeinică hotărârea atacată şi se vor respinge ca nefondate criticile aduse acesteia.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Admite excepţia nulităţii recursului invocată de pârâta SC”B.”SA cu sediul în Tg-M, str.(...).(...) nr.300, judeţl M.

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul D. F., domiciliat în comuna D.,(...), judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.521 din 30 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE JUDECĂTORI

T. N. N. E.-J.

 

T. E.

 

 

GREFIER

N. U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.S.B.

Tehnored:E.s.

4 exp.

23.11.2009.

Jud.fond:S.B.-T.E.

Asist.jud.A.D.-A.B.

Toate spetele


Sus ↑