• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 59 din data 2009-01-20
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A nr.59

Şedinţa publică de la 20 ianuarie 2009

Preşedinte – (...) (...)

Judecători - (...)-(...) (...)

- (...)-B. (...)

Grefier - B. G.

 

Pe rol fiind judecarea recursului formulat de reclamantul T. B. J., domiciliat în E.,(...), judeţul P, împotriva încheierii din 13 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a în dosarul nr(...), prin care s-a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art.244 pct.2 Cod procedură civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, cu sediul în B, Calea E., nr.239, sector 1.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns recurentul-reclamant reprezentat de avocat D. E. din B a r o u l P r a h o v a în substituire avocat titular N. B. din acelaşi barou şi intimata-pârâtă reprezentată de avocat E. M. din B a r o u l P r a h o v a.

Procedura legal îndeplinită.

Recurs scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentanţii părţilor având cuvântul arată că nu mai au cereri noi de formulat şi solicită cuvântul pe fond.

Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat D. E. având cuvântul pentru recurentul-reclamant solicită admiterea recursului, casarea încheierii din 13.10.2008 şi pe fond continuarea judecării cauzei.

Susţine în esenţă că măsura suspendării judecăţii a fost luată de instanţa de fond urmare unei pretinse plângeri penale pornită împotriva recurentului care a deţinut funcţia de director general al zonei de operare E. a societăţii intimate, însă la momentul declanşării cercetării penale acesta a fost schimbat de pe funcţia anterioară pe funcţia de şef serviciu, aceasta reprezentând o primă sancţiune, iar la momentul trimiterii în judecată s-a dispus şi suspendarea contractului său individual de muncă pe motive nelegale şi netemeinice.

Mai arată că în mod greşit a apreciat instanţa de fond că dacă recurentul a fost trimis în judecată se impune suspendarea judecării, în baza art.244 Cod pr.civilă, până la soluţionarea cauzei penale, tribunalul trebuind să analizeze dacă sunt aplicabile disp.art.52 alin.1 lit.c Codul muncii, acesta fiind singurul text de lege de suspendare a contractului de muncă aplicabil în cauza de faţă. Fără cheltuieli de judecată.

Avocat E. M. având cuvântul pentru intimata-pârâtă susţine în esenţă că recurentul a fost încadrat în anul 1985 şi că prin decizia nr.1555/2006 a fost numit director general al zonei de operare E., dar a încălcat atribuţiile de serviciu şi relaţiile de fidelitate cu societatea, astfel că împotriva acestuia s-a formulat plângere penală, măsură însoţită de schimbarea locului de muncă.

Mai susţine că era firesc ca la momentul trimiterii în judecată să se dispună şi suspendarea contractului individual de muncă şi că atâta timp cât dosarul penal a ajuns pe rol era normal ca instanţa de conflicte de muncă şi asigurări sociale să ia şi măsura suspendării judecăţii.

Solicită respingerea recursului ca nefondat. Fără cheltuieli de judecată.

 

C u r t e a

 

Deliberând asupra recursului formulat de reclamantul T. B. J., împotriva încheierii din 13 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a în dosarul nr(...), prin care s-a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art.244 pct.2 Cod procedură civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, constată următoarele:

Prin încheierea atacată s-a dispus în baza dispoziţiilor art. 244 pct.2 c.pr.civ. suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului penal (...) aflat pe rolul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a.

Pentru pronunţarea acestei soluţii instanţa de fond a reţinut că reclamantul T. B. J. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr.78/P/2007 al Parchetului de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie –Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul T e r i t o r i a l P l o i e ş t i, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.12 lit.b teza I din Lg. 78/2000; art.12 lit.b teza a-II-a din Lg.78/2000 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (două acte materiale); art.254 alin.1 C.p. rap. la art.8 din Lg.78/2000; art.254 alin.1 C.p. rap. la art.8 din Lg.78/2000, cu aplicarea finală a artr.33 lit.a C.p, cauza formând obiectul dosarului nr. (...) al T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, având termen de judecată la data de 31.10.2008.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamantul solicitând modificarea în tot a încheierii şi trimiterea dosarului la instanţa investită în vederea continuării judecăţii.

În motivarea cererii acesta a arătat că nu se impunea suspendarea judecăţii în temeiul art. 244 pct. 2 C.pr.civ. deoarece angajatorul nu a formulat plângere penală împotriva sa şi nici nu s-a constituit parte civilă.

De asemenea, funcţia din care a fost suspendat nu are legătură cu funcţia pe care a deţinut-o anterior.

Mai mult, instanţa a fost investită şi trebuia să se pronunţe tocmai cu privire la suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art. 52 pct. 2 din Codul muncii, nu să dispună suspendarea cauzei în temeiul art. 244 pct. 2 C. pr.civilă, trimiterea în judecată constituind temeiul suspendării contractului individual de muncă.

Examinând soluţia prin prisma actelor şi lucrărilor de la dosar, a criticilor formulate de recurent, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză Curtea constată că nu este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, aşa după cum se va arăta în continuare:

În conformitate cu prevederile art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. instanţa poate dispune suspendarea judecăţii cauzei „când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea”.

Aplicând acest text legal la prezenta cauză, Curtea constată că instanţa de fond în mod judicios a apreciat că soluţionarea cauzei penale care face obiectul dosarului nr. (...) al T r i b u n a l u l u i P r a h o v a are o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii pe care urmează să o dea, deoarece infracţiunile pentru care recurentul a fost trimis în judecată au fost comise de acesta în exerciţiul funcţiei pe care o ocupa în cadrul intimatei, stabilirea nevinovăţiei sau vinovăţiei sale de către instanţa penală având o importanţă deosebită în soluţionarea cauzei, deoarece în conformitate cu prevederile art. 22 alin. 1 C.pr.pen. „Hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia”.

Pentru aceste considerente, Curtea în baza art. 312 alin. 1 C.pr.civ. urmează a respinge ca nefondat recursul formulat.

De asemenea, se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul formulat de reclamantul T. B. J., domiciliat în E.,(...), judeţul P, împotriva încheierii din 13 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, cu sediul în B, Calea E., nr.239, sector 1.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 ianuarie 2009.

 

 

Preşedinte Judecători

(...) E. (...)-(...) (...) - (...)-B. (...)

 

 

Grefier

B. G.

 

 

 

 

Tehnored. F.

2 ex./11.02.2009

d.f(...) T r i b u n a l u l P r a h o v a

j.f. H. D.

T. F. (...)

Operator de date cu caracter personal

Nr.notificare 3120

Toate spetele


Sus ↑