• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 146 din data 2010-02-25
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

-Secţia Comercială, de Contencios

Administrativ şi Fiscal-

DOSAR NR.(...)- R

 

 

DECIZIA NR 146/CA/2010 -R

Şedinţa publică din 25 februarie 2010

 

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier *******

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului în contencios administrativ formulat de reclamanta (...) D. N. SRL, cu sediul în O, Parcul U. nr.1, .2, în contradictoriu cu intimatul pârât INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ AL JUDEŢULUI B cu sediul în O,(...)/A împotriva sentinţei nr. 636/CA/27.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosarul nr(...), având ca obiect – anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, la a doua strigare a cauzei, se prezintă intimata I.T.M. B prin consilier juridic N. D. în baza delegaţiei nr.(...)/24.02.2010 lipsă fiind recurenta reclamantă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei că recursul este legal timbrat cu 2 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar, după care:

Reprezentanta intimatei depune la dosar întâmpinare şi arată că nu are alte probe sau excepţii de formulat.

Nefiind alte probe, excepţii sau probleme prealabile, instanţa acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentanta intimatei solicită respingerea recursului pentru motivele scrise în întâmpinare.

CURTEA DE APEL

D E L I B E R Â N D:

 

Constată că prin sentinţa nr.636 din 27.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r a fost respinsă ca nefondată acţiunea precizată formulată de reclamanta (...) D. N. SRL cu sediul ales în O, Parcul U. nr.1, .2, jud. B, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ AL JUDEŢULUI B, cu sediul în O,(...)/A, jud. B.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Obiectul dedus judecăţii îl constituie contestarea de către reclamantă a procesului verbal de control nr. 20643/14.05.2008, întocmit de pârâtul ITM B, în ceea ce priveşte măsurile dispuse la pct.4-7 din anexa nr.3 din procesul verbal de control atacat. Prin aceste măsuri, s-a instituit în sarcina reclamantei obligaţia de a încheia şi a înregistra la ITM B contracte individuale de muncă pentru numitul N. D. pentru perioada 04.01.2008 – 30.03.2008 şi respectiv pentru numitul D. E. D. pentru perioada 25.03.2008 – 30.03.2008.

Pe considerentul că aceşti salariaţi nu au desfăşurat activitate în cadrul societăţii în perioada semnalată în procesul verbal de control, reclamanta contestă acest act administrativ, îndeplinind procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004, aşa cum rezultă din contestaţie înregistrată sub nr.91559/27.05.2008 (fila 47 dosar).

Din contractele individuale de muncă ale salariaţilor N. D. şi respectiv D. E. D. aflate la filele 34 şi respectiv 40 dosar, rezultă că aceştia au încheiat contracte individuale de muncă cu societatea reclamantă începând cu data de 31.03.2008.

Din declaraţia numitului N. D., dată în faţa inspectorilor ITM, aflată la fila 66 dosar, rezultă că acesta desfăşoară activitate la societatea reclamantă începând cu data de 04.01.2008, iar din declaraţia numitului D. E. D. aflată la fila 74 dosar, rezultă că acesta desfăşoară activitate la societatea reclamantă începând cu data de 25.03.2008, ambele declaraţii fiind scrise şi semnate de către salariaţi.

Declaraţiile olografe depuse de societatea reclamantă pe parcursul procesului nu pot fi reţinute ca fiind veridice, întrucât persoanele vizate nu aveau nici un motiv să declare o altă stare de fapt decât cea reală în faţa inspectorilor de muncă. De altfel, salariaţii nici nu au contestat semnătura aplicată pe declaraţiile în discuţie.

Prin urmare, este indubitabil că societatea reclamantă a primit la muncă pe cei doi salariaţi fără a le încheia contracte individuale de muncă pentru perioadele consemnate în procesul verbal de control, făcându-se astfel vinovată de comiterea abaterii prevăzute de art. 16 alin.1 Codul muncii.

Totodată, instanţa a apreciat că măsura instituirii obligativităţii reclamantei de a înregistra contractele individuale de muncă la ITM B este în deplină concordanţă cu dispoziţiile art.1 din Legea nr.130/1999.

Faţă de aceste considerente şi văzând în drept şi disp. art.16 C.muncii şi ale art.1 din Legea nr.130/1999, instanţa a respins ca nefondată acţiunea formulată şi a menţinut ca legal şi temeinic procesul verbal de control atacat.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi legal timbrat a declarat recurs reclamanta (...) D. N. SRL O, solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii contestaţiei sale, cu cheltuieli de judecată.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a învederat că, sentinţa atacată este nelegală şi netemeinică, deoarece instanţa de fond sa făcut o apreciere eronată a probelor administrate în cauză, înlăturând apărările formulate de către reclamantă şi reţinând în final vinovăţia acesteia.

De asemenea se susţine că, recurenta a încheiat contractele de muncă cu cei doi angajaţi, contracte înregistrate la I.T.M., şi pentru a dovedi această realitate a solicitat instanţei de fond încuviinţarea de probe testimoniale, probe care i-au fost respinse, fiindu-i încălcat dreptul la apărare.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.394 pct.9 cod procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, instanţa a solicitat respingerea recursului de faţă.

Verificând hotărârea atacată, prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, conform art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea de A p e l O r a d e a a reţinut următoarele:

Potrivit procesului verbal de control nr.20643/14.05.2008, întocmit de intimată, recurenta reclamantă a fost obligată printre altele, să încheie şi să înregistreze la I.T.M. B contractele individuale de muncă pentru angajaţii N. D. , pentru perioada 4.01.1008 – 30.03.2008 şi pentru D. E. D., pe perioada 25.03.2008 – 30.03.2008 ( pct.4-7 E. anexa nr.3 a procesului verbal ).

Starea de fapt reţinută în actul de control a fost contestată de recurentă, aceasta susţinând că a încheiat contractele de muncă cu cei doi angajaţi, începând cu data de la care aceştia sau prezentat la muncă, respectiv, începând cu 31 martie 2008.

Potrivit declaraţiei dată de numitul N. D. , în faţa organelor de control la data de 8.05.2008 ( fila 66 – fond ), acesta a susţinut că, desfăşoară activitate la societatea recurentă, începând cu data de 4.01.2008, iar din declaraţia numitului D. E. D. , dată în aceeaşi zi (fila 74 - fond) reiese că, acesta lucra din data de 25.03.2008 la aceeaşi societate.

Faţă de declaraţiile pe proprie răspundere, date de către persoanele vizate în procesul verbal de control în faţa inspectorilor de muncă, în mod corect a respins instanţa de fond, probele testimoniale, prin care reclamanta urmărea să dovedească contrariul celor recunoscute personal de către cei doi angajaţi, astfel că, susţinerile recurentei cu privire la încălcarea dreptului său la apărare, sunt apreciate ca fiind nefondate.

Potrivit art.16 alin.1 din c o d u l m u n c i i, angajatorul are obligaţia de a încheia în formă scrisă contractul individual de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, iar potrivit art.8 lit.b din Legea nr.130/1999, contractele de muncă încheiate de societăţile comerciale se vor înregistra în termen de 20 de zile de la încheierea acestora, la inspectoratele teritoriale de muncă, obligaţii care nu au fost respectate de către recurentă.

Faţă de aceste considerente, apreciind că nu subzistă nici una din criticile invocate, Curtea de A p e l O r a d e a, în temeiul art.312 alin.1 cod procedură civilă, urmează să respingă ca nefondat recursul de faţă, constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

RESPINGE ca nefondat recursul declarat de recurenta reclamanta (...) D. N. SRL, cu sediul în O, Parcul U. nr.1, .2, în contradictoriu cu intimatul pârât INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ AL JUDEŢULUI B cu sediul în O,(...)/A împotriva sentinţei nr. 636/CA/27.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o menţine în totul.

Fără cheltuieli de judecată în recurs.

I R E V O C A B I L Ă .

Pronunţată în şedinţa publică din 25 februarie 2010.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER.

J. U. P. E. F. E. B. E.

 

 

 

 

Red.dec.E.E.

În concept 05.03.2010.

Sent.fond. D.E.

Tehnored.A.B.

4 ex.în 08.03.2010.

2 com.

reclamanta (...) D. N. SRL, O, Parcul U. nr.1, .2

intimatul pârât INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ AL JUDEŢULUI B O,(...)/A

Toate spetele


Sus ↑