• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 1135/R/CA/2008 din data 2008-10-22
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 1135/R/CA/2008

Şedinţa publică de la 22 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de pârâtul Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă Sibiu împotriva sentinţei civile nr. 385/CA/17 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u - Secţia Comercială şi Contencios administrativ în dosarul nr(...) .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă în instanţă mandatarul intimatei reclamantă, avocat G. G, lipsind recurentul pârât.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: mandatarul intimatei reclamantă depune la dosar împuternicirea avocaţială şi declară că nu mai are alte cereri de formulat, împrejurare faţă de care, constatând cauza în stare de judecată, instanţa acordă cuvântul în dezbaterea recursului.

Mandatarul intimatei reclamantă solicită respingerea recursului şi în consecinţă menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală.

Învederează instanţei faptul că respectivele convenţii civile au fost încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, aspect recunoscut şi de către recurentul I.T.M., iar acestea nu sunt interzise de Codul muncii.

Mai arată că respectivele convenţii civile presupun activităţi cu caracter sporadic, ocazional, or, sortarea cartofilor este o astfel de activitate.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

 

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului de faţă :

 

Prin sentinţa civilă nr. 385/CA/17.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal a fost admisă acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta S.C. B. A S.A. împotriva pârâtului Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă Sibiu şi pe cale de consecinţă :

- s-a dispus anularea planului de măsuri dispus prin Anexa 2 , a procesului verbal de control nr. 3459/28.09.2007 încheiat de pârât, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată .

Pentru a se pronunţa această sentinţă s-a reţinut :

Urmare a controlului efectuat de pârâtă în perioada 29.08.2007, 27-28.09.2007 la sediul reclamantei pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.19 alin. l din Legea nr. 108/1999 şi HG nr.767/1999 procesul verbal de control nr.3459/28.09.2007 şi Planul de măsuri dispus prin Anexa 2 al acestui proces verbal.

Prin procesul verbal, la anexa 1 s-a constatat la pct. l că societatea reclamantă are un număr de 15 persoane care au întocmite contracte individuale de muncă iar la punctul 2 s-a constatat că societatea avea încheiate în cursul anului 2007 un număr de 49 de convenţii civile încheiate pe durată determinată, pentru activităţi de lucrări manuale şi lucrări agricole. S-a reţinut că un număr de 18 persoane au prestat activitate pe parcursul mai multor luni în perioada ianuarie - iulie 2007, fiind plătiţi într-un sistem de salarizare corespunzător persoanelor încadrate cu contract de muncă.

Urmare a acestor constatări s-a dispus prin Planul de măsuri cuprins în Anexa 2 „încheierea contractelor individuale de muncă (conform art.16 din Legea nr.53/2003) pentru un număr de 17 persoane (individualizate în privinţa numelui şi perioadei) şi înregistrarea la ITM Sibiu a contractelor individuale de muncă întocmite".

Împotriva procesului verbal de control şi a măsurilor dispuse prin Anexa 2 reclamanta a formulat plângere prealabilă invocând faptul că prin încheierea convenţiilor civile au fost respectate prevederile legale întrucât Codul muncii nu interzice încheierea acestor convenţii, conform voinţei părţilor.

Totodată s-a invocat faptul că măsura încheierii retroactive a contractelor individuale de muncă pentru aceste persoane contravine dispoziţiilor art.16 alin. 1, art. 17 alin. 1, art. 19 şi art.27 din Legea nr.503/2003.

Cu adresa nr. 13114/27.11.2007 pârâta a respins solicitarea reclamantei de revocare a planului de măsuri dispus prin anexa 2.

Este necontestat în cauză că un număr de 49 persoane aveau încheiate cu reclamanta convenţii civile pentru lucrările cu caracter temporar efectuate în anul 2007.

Din economia reglementării C o d u l u i m u n c i i rezultă regula potrivit căreia raporturile juridice de muncă se cresc din încheierea contractului individual sau colectiv de muncă iar acestor raporturi juridice de muncă le sunt aplicabile prevederile codului. Totuşi, ca excepţie activitatea poate fi prestaţia şi în temeiul unor raporturi juridice civile. O perioadă, sub imperiul Legii nr.83/1995 şi ulterior al Legii nr. 130/1999 convenţiile civile de prestări servicii au fost reglementate ca o categorie - specială de contracte, regimul juridic al acestora fiind asimilat cu cel al contractelor de muncă (regim juridic derogat prin OUG nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 şi pentru modificarea art.II şi III din OUG nr.9/2003).

Întrucât prevederile Legii nr. 130/1999 referitoare la convenţiile civile de prestări servicii nu au fost abrogate nici tacit sau implicit prin intrarea în vigoare a noului Cod al muncii şi în prezent este posibilă încheierea de raporturi juridice sub forma convenţiilor civile în temeiul Codului civil, ca singura deosebire că regimul juridic al acestora nu mai este asimilat cu cel al contractelor de muncă.

În raport de aceste considerente, constatarea organului de control al pârâtei cu privire la încălcarea legislaţiei muncii cu privire la cele 18 persoane având încheiate convenţii civile, ale căror venituri realizate, prin modalitatea de stabilire pot fi asimilate salariilor prin impunerile aplicate, este nelegală.

Întrucât legea nu interzice posibilitatea persoanelor fizice de a presta activitate în temeiul unor raporturi juridice civile, obligarea societăţii reclamante la încheierea contractelor individuale de muncă pentru aceste persoane retroactiv pentru perioada cuprinsă în statele de plată este nelegală întrucât contractul individual de muncă este un contract bilateral, sinalagmatic şi consensual pentru care formalitatea înregistrării la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă nu reprezintă o condiţie de valabilitate.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâtul I.T.M. Sibiu, solicitând instanţei admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinţei atacate ca fiind nelegală şi netemeinică şi menţinerea planului de măsuri dispuse de către Inspectorii de Muncă prin anexa nr. 2 a procesului verbal de control nr. 3459/28.09.2007.

În dezvoltarea motivelor de recurs, arată că în mod eronat prima instanţă a reţinut următoarele: „întrucât legea nu interzice posibilitatea persoanelor fizice de a presta activitate în temeiul unor raporturi juridice civile, obligarea societăţii reclamante la încheierea contractelor individuale de muncă pentru aceste persoane, retroactiv pentru perioada cuprinsă în statele de plată este nelegală întrucât contractul individual de muncă este un contract bilateral, sinalagmatic şi consensual pentru care formalitatea înregistrării la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e muncă nu reprezintă o condiţie de valabilitate".

Susţine că, într-adevăr, convenţiile civile întemeiate pe dispoziţiile Codului civil nu sunt interzise de Codul muncii, dar convenţia civilă nu constituie o alternativă legală la contractul individual de muncă, fiind vorba de două contracte total opuse, care se întemeiază pe dispoziţii legale distincte.

Delimitarea între cele două tipuri de contracte o face însuşi legiuitorul. În primul rând convenţia civilă de prestări servicii este reglementată de Codul civil, iar contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii.

Conform noului Cod al N., intrat în vigoare la 1 martie 2003, pentru stabilirea unor raporturi de muncă este necesară încheierea unor contracte de muncă - fie aceste contracte cu durată determinată, cu timp parţial, sau contracte de muncă temporare.

De asemenea arată că, contractele de prestări servicii presupun activităţi cu caracter ocazional (de circumstanţă), şi care exclud subordonarea prestatorului muncii faţă de beneficiarul acesteia. Pentru orice alte prestaţii ale persoanelor fizice, care exclud subordonarea prestatorului muncii faţă de beneficiarul acesteia şi au un caracter ocazional (de circumstanţă), fiind realizate uno ictu (dintr-o dată) şi nu în timp (deci cu executare succesivă), se pot încheia convenţii civile.

Pârâtul menţionează şi că niciuna dintre convenţiile civile încheiate de către societate nu cuprinde „preţul contractului”. Dimpotrivă, pe statele de plată lunare sunt menţionate salariile celor 18 persoane. Ori, convenţia civilă presupune achitarea unui preţ, salariul constituind modul specific, unic de plată a raportului de muncă, conform art. 10 al Legii nr. 53/2003.

Analizând recursul declarat sub aspectul motivelor invocate se constată că acesta este nefondat pentru considerentele ce urmează a fi mai jos expuse.

Din modul de plată a muncii prestate de către cele 18 persoane reiese că perioada lucrată era plătită în regim salarial, întrucât aceştia figurează pe statele de plată ale societăţii. Statul de plată reprezintă dovada achitării drepturilor sal ari ale, .fiind o caracteristică specifică raporturilor de muncă.

Reclamanta a depus în probaţiune nişte declaraţii identice pe proprie răspundere semnate de către cele 14 persoane, prin care aceste persoane susţin că voinţa lor a fost de a încheia contracte de prestări servicii.

Prin Sentinţa civilă nr. 269/19.05.2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a A v r i g în dosarul nr(...), dosar ce a avut ca obiect soluţionarea plângerii contravenţionale formulate de către S.C. B. A S.A. împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. (...)/28.09.2007, instanţa a reţinut următoarele :

„Din depoziţiile martorilor audiaţi la solicitarea petentei D. N., N. N., a rezultat faptul că reprezentantul petentei (S.C. B. A S.A.) prezentat convenţiile civile fără ca ei să solicite acest lucru, că respectau le-a programul de muncă impus şi se subordonau reprezentantului societăţii, semnau pentru orele lucrate şi că spuneau reprezentantului petentei să le facă contracte de muncă pentru a avea vechime , precum şi că lucrau de mai mulţi ani la această societate."

„Aceştia credeau că au contract de muncă şi astfel au şi vechime în muncă”.

„În realitate, prin neîncheierea contractelor individuale de muncă nu s-au încălcat numai dispoziţiile art. 16 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 modificată, ci au fost prejudiciate şi cele 18 persoane prin necalcularea, neplata şi neacordarea vechimii în muncă, a CAS-ului, ajutorului de şomaj, asigurări sociale, rubrici care figurează în statele de plată lunare dar care nu sunt evidenţiate cu nici o sumă, chiar dacă s-a achitat impozitul pe venit".

Având în vedere aspectele menţionate mai sus se consideră că suntem în prezenţa unor raporturi de muncă, întrucât sunt întrunite toate caracteristicile specifice relaţiilor de muncă.

Curtea apreciază că constatările inspectorului de muncă sunt legale şi întemeiate şi în mod corect inspectorii de muncă au menţionat că

„ pentru cele 18 persoane enumerate [...] S.C. B. A S.A. trebuia să încheie contracte individuale de muncă fie pe perioadă determinată, fie pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 16 şi următoarele din Legea nr.53/2003, modificată şi completată, cu timp de lucru integral conform prevederilor art. 109 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, fie cu timp parţial de lucru conform prevederilor art. 101 din aceeaşi lege".

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Admite recursul declarat de pârâtul Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă Sibiu împotriva sentinţei civile nr. 385/CA/17 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u - Secţia Comercială şi Contencios administrativ în dosarul nr(...) şi în consecinţă :

Modifică sentinţa atacată în sensul că respinge acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta S.C. B. A S.A. împotriva pârâtului I.T.M. Sibiu.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 octombrie 2008.

 

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

 

Red. C.I.

Dact. H.A./2 ex./12.12.2008

Jud. Fond. M.P.

Toate spetele


Sus ↑