• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 568/R din data 2008-06-19
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA COMERCIALĂ,

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

 

Decizie nr. 568/R

Şedinţa publică din 19 iunie 2008

Completul compus din:

E. N. - Preşedinte

B. D. - Judecător

S. N. - Judecător

Grefier - E. N.

 

Pe rol judecarea recursului formulat de pârâtul M.M.F.E.Ş. – INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ M, cu sediul în municipiul Târgu – M,(...), împotriva Sentinţei civile nr. 547 din 20 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş, Secţia Contencios Administrativ şi fiscal, în dosarul nr(...).

La apelul nominal răspunde pârâta–recurentă M.M.F.E.Ş. – Inspectoratul T E R I T O R I A L D E Muncă M, prin consilier juridic G. T. şi reclamanta-intimată Asociaţia de Proprietari nr.28 Tg.-M prin avocat E. E..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei, după care:

Reprezentantul intimatei-reclamante depune la dosar decizia prin care s-a dispus anularea procesului verbal de contravenţie.

Nefiind cereri formulate instanţa acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul recurentei-pârâte ITM M susţine oral motivele de recurs solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii şi menţinerii dispoziţiilor procesului verbal de contravenţie; învederează faptul că la data de 1.09.2007 prin Legea nr.230/2007 s-au abrogat prevederile privind dreptul de administrare, acesta fiind singurul proces verbal de contravenţie anulat de tribunal.

Reprezentantul reclamantei intimate Asociaţia de Proprietari nr. 28 Târgu – M solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. Arată că măsura dispusă prin procesul verbal de contravenţie nu mai subzistă, contravenţia a fost constatată în luna mai 2007, deci înainte de intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr.230/2007.

 

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa civilă nr.547 din 20 noiembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş s-a admis acţiunea Asociaţiei de proprietari nr.28 Târgu M împotriva Inspectoratului T E R I T O R I A L D E Muncă M şi s-a dispus anularea măsurii de obligare a reclamantei la încheierea contractului individual de muncă cu S. S., în locul convenţiei civile pentru prestarea de servicii de curăţenie, încheiată de reclamantă sub nr.125/27.11.2006.

Soluţia de admitere s-a motivat cu aceea că locaţiunea muncii şi a serviciilor este guvernată de regulile Codului civil (art.1412 – 1413), iar potrivit Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, condominiile pot fi administrate şi de persoane angajate cu convenţie civilă de prestatorii de servicii (H.G. nr.400/2003, modificată prin H.G. nr.1386/2003 şi H.G. nr.781/2006).

Sentinţa a fost recurată pentru nelegalitate şi netemeinicie de către Inspectoratul T E R I T O R I A L D E Muncă M, invocându-se cazul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, în dezvoltarea căruia se arată că, potrivit C o d u l u i m u n c i i, singurul act normativ ce reglementează raporturile de muncă, convenţia civilă pentru prestări de servicii de curăţenie este inadmisibilă, iar intrarea în legalitate ar reprezenta-o încheierea contractului individual de muncă şi înregistrarea lui la I.T.M. M, cu toate consecinţele pozitive ce decurg din aceasta pentru activitatea de curăţenie desfăşurată de persoana în cauză, în condiţiile art.101 şi următoarele Codul muncii (contract individual de muncă cu timp parţial – 2 ore pe zi).

Se mai arată că dispoziţiile art.5 alin.1 din H.G. nr.400/2003 au în vedere angajarea administratorului asociaţiei şi nicidecum personal de serviciu de curăţenie a spaţiilor de folosinţă comună, concluzionându-se că sentinţa s-a dat cu aplicarea greşită a legii şi că, în realitate, pretinsa convenţie civilă este o formă mascată de muncă la negru.

Recursul este nefondat.

Este necontestat că prin contractul de prestări de servicii nr.125/27.11.2006 s-a convenit ca S. S. să întreţină curăţenia timp de 2 ore zilnic în blocul din(...)/A, 35/C, 39/C, str.(...).(...), nr.58/A şi E. H., nr.5/B, aflat în administrarea Asociaţiei de proprietari nr.28 Târgu M (fila 13 dosar fond), în condiţiile stipulate la punctul 2.

Este necontestat şi faptul că, la data convenţiei, la capitolul de la pct.6 (alte clauze) s-a consemnat în mod expres temeiul legal (art.942 – 985 Cod civil şi Legea nr.114/1996), precum şi clauza referitoare la o eventuală modificare de contract „cu acordul scris al ambelor părţi, evidenţiat într-un act adiţional”.

Este limpede că S. S. nefiind chemată în judecată, în concordanţă cu clauza de mai sus, modificarea contractului de prestări de servicii nu era posibilă cât timp art.969 Cod civil stabileşte regula potrivit căreia convenţiile au putere de lege între părţile contractante.

Din anexa nr.2 la Procesul-verbal de control nr.17389/21.05.2007 rezultă că la 30 aprilie 2007, convenţia cu S. S. a încetat şi începând cu 01 mai 2007 s-a încheiat contract individual de muncă cu T. F., astfel încât încheierea retroactivă a contractului individual de muncă cu S. S., cu care reclamanta încetase raporturile de muncă, era, practic, imposibil de realizat.

In consecinţă, chiar dacă susţinerea recurentului în privinţa neincidenţei art.5 alin.1 din H.G. nr.400/2003 este, în principiu, corectă, prima instanţă făcând o greşită aplicare a legii, pentru motivele deja expuse, soluţia adoptată este oportună şi urmează a fi menţinută.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

Respinge recursul formulat de pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ M, cu sediul în municipiul Târgu M,(...), împotriva sentinţei civile nr. 547 din 20 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

Obligă recurentul să plătească intimatei Asociaţia de proprietari nr.28 Târgu M cheltuieli de judecată în cuantum de 250 ROL.

IREVOCABILA.

Pronunţată în şedinţa publică din 19 iunie 2008.

Preşedinte,

E. N.

Judecător,

B. D.

Judecător,

S. N.

 

Grefier,

E. N.

 

Red.A.C.

Tehnored.D.U.

Jud.fond: S.E.; V.E.

2 ex.

04.07.2008

Toate spetele


Sus ↑