• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 493/CA/2008 din data 2008-04-22
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR(...)

 

DECIZIE Nr. 493/CA/2008

Şedinţa publică de la 22 Aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...) E.

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul E. J. împotriva sentinţei civile nr.65/CA/6 02 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

      Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este scutit de taxa de timbru conform disp. art. 15 lit.a din Legea 146/1997.

Se constată că recurentul a depus la dosar prin Serviciul Registratură, concluzii scrise, prin care solicită admiterea recursului, solicitând judecarea în lipsă.

Instanţa faţă de înscrisurile depuse la dosar şi solicitarea recurentului de judecare în lipsă, constată cauza în stare de judecată şi lasă cauza în pronunţare.

 

     

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului de faţă

 

 

Prin acţiunea înregistrată sub dosar nr(...) al T r i b u n a l u l u i A l b a reclamantul E. J. a chemat în judecată pe pârâta Primăria Ocna M solicitând obligarea acesteia la plata unei sume lunare de 25% din salariul de bază reprezentând spor de mobilitate şi clauză de confidenţialitate pe perioada 14.01.2005 şi până la data pronunţării sentinţei actualizată cu indicele de inflaţie. A solicitat plata acestei sume şi în continuare după data pronunţării sentinţei, în conformitate cu prevederile legale.

În motivarea cererii a arătat că este angajat în funcţia de consilier juridic în cadrul instituţiei pârâte din data de 22.03.2001, iar conform statutului profesiei de consilier juridic i se cuvin sporurile solicitate.

În probaţiune a depus dispoziţia de numire în funcţie publică şi dovada înscrierii în Colegiul Consilierilor Juridici A.

În drept a invocat şi prev art. 109 şi urm. Cod procedură civilă.

În cauză nu a fost depusă întâmpinare.

Acţiunea este scutită de taxa de timbru conform art. 15 din Legea 146/1997.

Prin sentinţa civilă nr. 65/CAF/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a acţiunea reclamantului a fost respinsă cu motivarea că în speţă sunt incidente numai disp. Legii 188/1999, iar nu cele ale Legii 514/2003 şi Statutului profesiei de consilier juridic.

Împotriva hotărârii a declarat recurs reclamantul care a solicitat admiterea acţiunii sale aşa cum a fost promovată, arătând că a formulat acţiunea înainte de pronunţarea deciziei Î.C.C.J. nr. 78/2007 şi fiind înscris în Colegiul Consilierilor Juridici A apreciază că i se cuvine acordarea sporurilor solicitate.

În drept a invocat art. 299 şi următoarele Cod procedură civilă.

Nu a fost depusă întâmpinare la recursul declarat.

Examinând actele şi lucrările dosarului Curtea reţine următoarele:

Reclamantul este încadrat la Primăria oraşului Ocna M pe funcţia de consilier juridic, având în acelaşi timp şi calitatea de funcţionar public, astfel că-i sunt aplicabile dispoziţiile Legii 188/1999.

Legea 188/1999 constituie dreptul comun pentru toate categoriile de funcţionari publici şi se constată că nu cuprinde reglementări care să permită pentru funcţionarul public negocierea unor clauze suplimentare privind sporuri de mobilitate şi confidenţialitate.

În lipsa unor reglementări speciale, reclamantul nu se poate prevala de prevederile c o d u l u i m u n c i i întrucât nu are încheiat contract individual de muncă pentru a-şi putea negocia drepturile salariale, iar specific categoriei funcţionarilor publici este reglementarea prin lege a tuturor drepturilor ce li se cuvin, iar nu negocierea acestora.

Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie prin Decizia dată în interesul legii nr.78/5.11.2007 a stabilit că nu se pot negocia de către consilierii juridici cu statut de funcţionar public prestaţii suplimentare reprezentând clauza de mobilitate şi confidenţialitate în condiţiile art. 25 şi 26 din Codul muncii. Această categorie poate beneficia de sporuri salariale numai în condiţiile stabilite prin actele normative de salarizare a funcţionarilor publici şi de legislaţia specifică a autorităţii sau instituţiei publice în care-şi desfăşoară activitatea.

În consecinţă se constată că sentinţa atacată este legală şi temeinică pronunţată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile categoriei funcţionarilor publici, motiv pentru care în temeiul art. 312 Cod procedură civilă va fi respins ca nefundat recursul declarat de reclamant.

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat.

 

 

 

Pentru aceste motive,

 


În numele legii

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. J. împotriva sentinţei civile nr.65/CA/6 02 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosar nr(...).

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 22. 04. 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) E.

 

   

 

 

Red.LE

Dact.E./ex.2/30 05 2008

Jud.fond. C.U., A.A.U.

Toate spetele


Sus ↑