• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Fond

Hotararea nr. 154/F din data 2008-11-18
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 154

Şedinţa publică de la 18 O. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE dr. (...) (...)

Grefier (...) (...) T.

 

La ordine fiind soluţionarea acţiunii formulată de reclamanţii B. O.-T., E. B., I. B., E. (O.) O., J. H. M., N. E., N. F., E. E., T. E., T. E. B. salariaţi ai Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor B cu sediul în(...), în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR B, cu sediul în B, sector 1,(...), având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamanţii B. O.-T., E. B., I. B., E. (O.) O., J. H. M., N. E., N. F., E. E., T. E., T. E. B. şi pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei în sensul că a fost solicitată judecarea cauzei în lipsă, iar reclamanta a timbrat legal acţiunea, după care;

 

CURTEA

 

Asupra acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanţii B. O. T., E. (...), I. B., E. (O.) O., J. H. M., N. E., N. F., E. E., T. E., T. E. B. în contradictoriu cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor – A.N.P.C.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 19.02.2008 pe rolul J u d e c ă t o r i e i B r ă i l a sub nr(...), reclamanţii B. O. T., E. (...), I. B., E. (O.) O., J. H. M., N. E., N. F., E. E., T. E., T. E. B. în contradictoriu cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor – A.N.P.C, au solicitat obligarea pârâtei la acordarea tichetelor de masă sau echivalentul în lei, calculate la valoarea din ziua acordării, actualizate cu rata inflaţiei, retroactive de la data de 03.01.1999, precum şi acordarea în continuare a acestora.

În motivare reclamanţii au arătat că funcţionarii publici, ca şi personalul contractant se încadrează în prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998, chiar dacă prin natura activităţii lor, nu toţi au încheiate contracte individuale de muncă sau contracte colective de muncă.

Se menţionează că sunt supuşi unui tratament diferenţiat şi contrar prevederilor art. 38 din Constituţie, Hotărârii din 06.07.2006 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1 şi următoarele din Legea nr. 142/1998.

În dovedirea susţinerilor sale, s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosarul cauzei două sentinţe judecătoreşti, pronunţate de T r i b u n a l u l S ă l a j si respectiv T r i b u n a l u l S u c e a v a, prin care cereri asemănătoare au fost admise. Nici-una dintre aceste hotărâri nu poartă menţiunea că ar fi irevocabilă.

Prin întâmpinare autoritatea pârâtă a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că cererea reclamanţilor nu s-ar încadra în prevederile legale privitoare la acordarea tichetelor de masă.

Analizând întregul material probator administrat în cauză Curtea apreciază că acţiunea este nefondată urmând să o respingă ca atare.

Potrivit art.1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut prin lege se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru realizarea în concret a dreptului său. În cauza dedusă judecăţii, reclamanţii nu au făcut dovada existenţei unui drept proteguit de lege, aşa încât soluţia de respingere a acţiunii lor se impune pentru următoarele considerente:

Reclamanţii au calitate de funcţionari publici, drepturile lor salariale fiind reglementate de dispoziţiunile Legii nr. 188/1999.

Art. 1 din Legea nr. 142/1998 se referă la salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă.

Cum reclamanţii sunt funcţionari publici, aplicabilitatea dispoziţiunilor invocate referitoare la acordarea tichetelor de masă nu este licită, fiind lipsită de suport normativ.

Invocarea în cauză a unor hotărâri judecătoreşti pronunţate de alte instanţe nu constituie un temei de admisibilitate a acţiunii, atâta vreme cât jurisprudenţa altor instanţe în afară de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie nu constituie nici izvor de drept şi nici o obligativitate pentru judecători.

Desigur, divergentele de jurisprudenţă constituie, prin natura lor, consecinţe inerente oricărui sistem juridic care se bazează pe un ansamblu de jurisdicţii de fond, care au autoritate asupra resortului lor teritorial. Or, este tocmai rolul jurisdicţiei supreme de a rezolva contradicţiile de practica judiciară, ceea ce în cauză nu este cazul. În sensul acestei aserţiuni este şi jurisprudenţa constantă a I.C.C.J. precum şi cea a C.E.D.O. exprimată in cauza Zielinski şi Pradal contra Franţei, nr. 24846/1994.

Pentru toate aceste considerente, Curtea urmează a respinge acţiunea de faţă ca nefondată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge ca nefondată acţiunea formulată de reclamanţii B. O.-T., E. B., I. B., E. (O.) O., J. H. M., N. E., N. F., E. E., T. E., T. E. B. salariaţi ai Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor B cu sediul în(...), în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR B, cu sediul în B, sector 1,(...), având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 O. 2008.

 

 

Preşedinte,

dr. (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...) T.

 

 

Red. I.Ap./29.01.2009

Tehnored. A.M.S./14ex./29.01.2009

 

 

Comunicat 12 ex./29.01.2009

Toate spetele


Sus ↑