• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. 1172/R-CM din data 2009-06-23
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1172/R-CM

Şedinţa publică din 23 Iunie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier N. T.

 

 

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de reclamanta S.C. G. E. S.R.L. P, împotriva sentinţei civile nr.498/CM din 11 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat M. J. pentru recurenta-reclamantă, în baza împuternicirii avocaţiale nr.(...)/2009 emisă de Cabinet individual- B a r o u l A r g e ş, lipsind intimata-pârâtă H. B. F..

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat M. J. pentru recurenta-reclamantă, depune la dosar în copie, state de plată.

Curtea pune în discuţie excepţia de tardivitate a formulării recursului de către reclamantă.

Avocat M. J., pentru recurenta-reclamantă, arată că lasă la aprecierea instanţei soluţionarea excepţiei.

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin acţiunea înregistrată la data de 26.11.2008, pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş, reclamanta S.C. „G. E.”S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta H. B. F., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 2564 lei, reprezentând contravaloare clauză de stabilitate, încasată pe toată perioada de la intrarea în vigoare a clauzei până la data încetării contractului de muncă.

În motivarea acţiunii se arată că la data de 06.02.2006, între reclamantă şi pârâtă s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.173 în registrul de evidenţă al salariaţilor şi la nr.5351/13.02.2006 la I.T.M. A, contract în care era prevăzută şi clauza de stabilitate.

La datele de 30.06.2006, 02.10.2006, 29.12.2006, 31.01.2007, 30.03.2007, 01.08.2007, 01.11.2007 şi 03.01.2008 între părţi s-au încheiat mai multe acte adiţionale la contractul individual de muncă al pârâtei, având ca obiect, după caz, completarea sau/şi modificarea cauzei de stabilitate.

În urma cererii formulate de pârâtă, prin decizia nr.23/28.03.2008 reclamanta a decis încetarea contractului individual de muncă al pârâtei conform art. 79 alin. 1 din Codul muncii.

Învederează reclamanta că întrucât contractul individual de muncă al pârâtei a încetat ca urmare a demisiei acesteia, încălcând astfel prevederile pct. 1 al clauzei de stabilitate, aceasta este obligată la returnarea sumelor primite de la angajator conform clauzei de stabilitate, astfel cum a fost prevăzută în actele adiţionale la contractul individual de muncă.

Prin adresa nr.246/05.05.2008 s-a încercat notificarea pârâtei cu privire la debitul în cuantum de 2564 lei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.109 Cod procedură civilă, art.969 Cod civil, art.70 şi urm. din Legea nr. 168/1999 şi art. 281 şi urm. din Codul muncii.

Deşi legal citată, pârâta nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a formulat întâmpinare în cauză.

Prin sentinţa civilă nr.498/CM/11.03.2009, T r i b u n a l u l A r g e ş a admis în parte acţiunea şi a obligat pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 271 lei, reprezentând prejudiciul produs acesteia prin nerespectarea clauzei de stabilitate.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în fapt şi în drept următoarele:

Între reclamantă, în calitate de angajator şi pârâtă, în calitate de salariat, s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.5351/13.02.2006 la I.T.M. A (f.12-16), pârâta fiind angajată ca funcţionar birou, pe durată nedeterminată, începând cu data de 07.02.2006.

În acest contract a fost inserată şi o clauză de stabilitate, în baza căreia salariatul se obligă să aducă la cunoştinţa angajatorului intenţia de denunţare unilaterală a contractului individual de muncă cu cel puţin 90 de zile înainte de data depunerii efective a notificării de încetare a raporturilor de muncă, după împlinirea termenului de preaviz stabilit de lege. Angajatorul s-a obligat prin aceeaşi clauză să plătească salariatului o sumă lunară de 36% din salariul de încadrare.

De asemenea, s-a stabilit ca, în cazul în care salariatul încalcă obligaţia asumată, să restituie angajatorului suma încasată pe perioada cuprinsă între data semnării contractului şi data denunţării unilaterale a contractului.

La datele de 30.06.2006 (f.24), 02.10.2006 (f.23), 29.12.2006 (f.22), 31.01.2007 (f.21), 30.03.2007 (f.20), 01.08.2007 (f.19), 01.11.2007 (f.18) şi 03.01.2008 (f.17), între părţi s-au încheiat mai multe acte adiţionale la contractul individual de muncă al pârâtei, având ca obiect, după caz, completarea sau/şi modificarea cauzei de stabilitate.

Prin cererea formulată la data de 13.03.2008 (f.11) pârâta a solicitat încetarea activităţii în cadrul societăţii reclamante, începând cu 13.03.2008, menţionând că va respecta preavizul de 15 zile.

Prin decizia nr.23/28.03.2008 (f.10), având în vedere cererea pârâtei, reclamanta a decis încetarea contractului individual de muncă al pârâtei începând cu 28.03.2009, potrivit art. 79 alin. 1 din Codul muncii.

Părţile din cauza de faţă au convenit inserarea în contractul individual de muncă a unei clauze de stabilitate, clauză ce a fost menţinută şi prin actele adiţionale încheiate ulterior.

Deşi s-a susţinut de către reclamantă că a achitat pârâtei suma de 2564 lei, în temeiul clauzei de stabilitate convenite între părţi, cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei (f.35-68) reclamanta a făcut dovada că a achitat acesteia sume de bani în contul clauzei de stabilitate doar în lunile februarie 2006, martie 2006 şi noiembrie 2006, respectiv 271 lei, conform situaţiei debitului de la fila 5 dosar.

Potrivit art. 969 şi urm. Cod civil, convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, obligaţiile ce decurg din ele trebuind să fie executate cu bună-credinţă şi întocmai.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta S.C.„G. E.” S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie astfel:

- Contrar celor reţinute la judecata în primă instanţă, a rezultat din statele de plată că au fost achitate salariatei-pârâte sumele de bani convenite prin clauza de stabilitate, în cuantum mai mare decât cei 271 lei menţionaţi în hotărâre.

În drept, recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 299 şi următoarele Cod procedură civilă.

Examinând cu prioritate îndeplinirea condiţiei de exercitare a căii de atac prevăzute de dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, republicată, curtea constată că cererea de recurs a fost înregistrată la instanţă în ziua de 27.04.2009.

Sentinţa instanţei de fond a fost comunicată reclamantei, potrivit dovezii de la fila 74 din dosar, în ziua de 06.04.2009.

De la această dată şi până la ziua înregistrării cererii de recurs a fost depăşit termenul de 10 zile prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999, republicată, termen care curge din ziua comunicării hotărârii.

Sancţiunea depăşirii acestui termen este reglementată de art. 103 Cod procedură civilă şi constă în decăderea părţii din dreptul de a mai exercita calea de atac.

În consecinţă, în baza art. 312 C.pr.civ., recursul va fi respins ca tardiv formulat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca tardiv formulat, recursul declarat de recurenta-reclamantă S.C. G. E. S.R.L. P, împotriva sentinţei civile nr.498/CM din 11 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind pârâta H. B. F..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 iunie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

 

L.I., N.S.P., P.G.,

 

 

 

 

Grefier,

 

 

Red.N.S.P.

Tehnored.G.T.

2 ex./29.06.2009

Jud.fond: C.E./N.D.

Toate spetele


Sus ↑