• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. 1175/R-CM din data 2009-06-23
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

 

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1175/R-CM

Şedinţa publică din 23 Iunie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier N. T.

 

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de reclamanta S.C. G. J. S.A., cu sediul în P,(...), judeţul A împotriva sentinţei civile nr.562/CM din 16 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat M. J. pentru recurenta-reclamantă, în baza împuternicirii avocaţiale nr.(...)/2009 emisă de Cabinet individual- B a r o u l A r g e ş, lipsind intimata-pârâtă D. J..

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat M. J. pentru recurenta-reclamantă depune la dosar copiile statelor de plată pe lunile iunie-decembrie 2006, ianuarie-decembrie 2007 şi ianuarie-martie 2008.Arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Avocat M. J., pentru recurenta-reclamantă, susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui, desfiinţarea sentinţei atacate şi obligarea pârâtei la plata sumei de 2.450, lei reprezentând contravaloarea clauzei de stabilitate. Nu se solicită cheltuieli de judecată.

 

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, prin acţiunea înregistrată la data de 26.11.2008, pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş, reclamanta S.C. G. J. S.A. a chemat în judecată pe pârâta D. J., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 2.450 lei, reprezentând contravaloare clauză de stabilitate, încasată pe toată perioada de la intrarea în vigoare a clauzei până la data încetării contractului de muncă.

În motivarea acţiunii a arătat că la data de 21.02.2005, între reclamantă şi pârâtă s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.889 în registrul de evidenţă al salariaţilor şi la nr.10876/07.03.2005 la I.T.M A.

La data de 01.06.2006, între părţi s-a încheiat actul adiţional nr.2621 la contractul individual de muncă al pârâtei, act prin care s-a majorat salariul de încadrare şi în acelaşi timp s-a introdus o clauză de stabilitate.

La data de 07.03.2008, prin decizia nr.135 reclamanta a decis încetarea contractului individual de muncă al pârâtei, conform art. 61 lit. a) din Codul muncii.

Întrucât pârâta a fost concediată pentru motive disciplinare, aceasta este obligată la returnarea sumelor primite de la angajator conform clauzei de stabilitate, astfel cum a fost prevăzută în actul adiţional la contractul individual de muncă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 109 Cod procedură civilă, art. 969 Cod civil, art. 70 şi următoarele din Legea nr. 168/1999 şi art. 281 şi următoarele din Codul muncii.

Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauză.

Prin sentinţa civilă nr.562/CM/16.03.2009, T r i b u n a l u l A r g e ş a respins acţiunea.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în fapt şi în drept următoarele:

Între reclamantă, în calitate de angajator, şi pârâtă, în calitate de salariat, s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.10876/07.03.2005 la I.T.M. A (f.14-17), pârâta fiind angajată în funcţia de confecţioner asamblor articole textile, pe durată nedeterminată, începând cu data de 21.02.2005.

Ulterior, părţile au încheiat actul adiţional nr.2621/01.06.2006 (f.18) la contractul individual de muncă, inserând o clauză de stabilitate în baza căreia salariatul se obligă să aducă la cunoştinţa angajatorului intenţia de denunţare unilaterală a contractului individual de muncă cu cel puţin 90 de zile înainte de data depunerii efective a notificării de încetare a raporturilor de muncă, după împlinirea termenului de preaviz stabilit de lege, iar angajatorul se obligă să plătească salariatului o sumă lunară de 15,3% din salariul de încadrare.

Potrivit aceleiaşi clauze, în cazul în care salariatul încalcă obligaţia stabilită în sarcina sa, este de acord să restituie angajatorului suma încasată pe perioada cuprinsă între data semnării actului adiţional şi data denunţării unilaterale a contractului.

Prin decizia nr.135/07.03.2008 (f.10) reclamanta a decis desfacerea contractului individual de muncă al pârâtei, potrivit art. 61 lit. a) din Codul muncii, pentru absenţe nemotivate de la locul de muncă.

Potrivit actului adiţional nr.2621/01.06.2006 (f.18) prin care a fost inserată clauza de stabilitate negociată între părţi, pârâta a fost de acord să restituie angajatorului suma încasată pe perioada cuprinsă între data semnării actului adiţional şi data denunţării unilaterale a contractului individual de muncă, în cazul încălcării obligaţiei de aducere la cunoştinţa angajatorului intenţia de denunţare unilaterală a contractului individual de muncă cu cel puţin 90 de zile înainte de data depunerii efective a notificării de încetare a contactului individual de muncă, după împlinirea termenului de preaviz stabilit de lege, ori în cauza de faţă contractul individual de muncă al pârâtei a fost desfăcut în temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii, astfel că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 2.3 din actul adiţional menţionat, care vizează doar ipoteza încetării contractului individual de muncă prin demisie.

Pe de altă parte, s-a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada, cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, că a achitat pârâtei suma solicitată prin acţiune, în baza clauzei de stabilitate.

Împotriva sentinţei a formulat recurs, în termen legal, reclamanta S.C. G. J. S.A., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie astfel:

- Contrar celor reţinute la judecata în primă instanţă, din statele de plată a salariilor rezultă că intimata-pârâtă a încasat suma convenită prin clauza de stabilitate, pentru toată perioada în discuţie, nu doar 574 lei cât s-a menţionat în hotărâre.

În drept, recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 299 şi următoarele Cod procedură civilă.

Recursul nu este fondat pentru următoarele considerente:

Prin actul adiţional la contractul individual de muncă al intimatei-pârâte, act încheiat sub nr.2621/01.06.2006, părţile au negociat clauza denumită clauza de stabilitate prin care salariata s-a obligat să aducă la cunoştinţa angajatorului intenţia de denunţare unilaterală a contractului cu cel puţin 90 de zile înainte de data depunerii efective a notificării la angajator, după împlinirea termenului de preaviz stabilit de lege.

În schimbul obligaţiei asumate de salariat, angajatorul acordă acestuia o sumă lunară de 15,3% din salariul de încadrare, începând cu data de 01.06.2006.

De la aceeaşi dată operează potrivit înţelegerii părţilor obligaţia de restituire a respectivei sume pentru situaţia în care salariatul îşi dă demisia fără a anunţa angajatorul în termenul convenit prin actul adiţional.

În cauză, contractul individual de muncă al intimatei-pârâte nu a încetat prin demisie, ci prin desfacere disciplinară.

Pentru acest caz de încetare a raporturilor de muncă, aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, nu a fost negociată restituirea sumei de bani acordată de unitate pentru respectarea termenului de 90 de zile amintit mai sus.

Rezultă că soluţia tribunalului este rezultatul aprecierii judicioase a probelor administrate în cauză şi al aplicării corecte a dispoziţiilor legale incidente în speţă, respectiv art. 270 şi următoarele din Codul muncii referitoare la răspunderea patrimonială a salariatului.

Întrucât nu se regăsesc în cauză motivele de nelegalitate şi netemeinicie reglementate de art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă, în baza art. 312 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă S.C. G. J. S.A., împotriva sentinţei civile nr.562/CM din 16 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind pârâta D. J..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 iunie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

L.I., N.S.P., P.G.,

 

 

 

Grefier,

 

 

Red.N.S.P.

Tehnored.G.T.

2 ex./29.06.2009

Jud.fond: N.D./C.E.

Toate spetele


Sus ↑