• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Pretentii. Recurs

Hotararea nr. 1293 din data 2009-06-10
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DOSAR NR(...)

D E C I Z I A NR.1293

Şedinţa publică din data de 10 iunie 2009

Preşedinte - (...)-(...) (...)

Judecători - (...)- (...) (...)

- U. (...)

Grefier - N.- N. D.

 

Pe rol fiind judecarea recursului formulat de reclamantul U. N. D., domiciliat în Câmpina,(...), jud. P, împotriva sentinţei civile nr.464 din 18 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu pârâţii SC B. Resurse Umane SRL, cu sediul în B, sector 1, str.(...).(...) G., nr. 28, etaj 4 şi SC B. RO SRL, cu sediul în Câmpina,(...), judeţul P.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică răspuns intimata-pârâtă SC B. Resurse Umane SRL, prin consilier juridic H. N. B., lipsă fiind celelalte părţi.

Recurs scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la dosarul cauzei a fost depusă întâmpinare, formulată de intimata-pârâtă SC B. Resurse Umane SRL.

Consilier juridic H. N. B., pentru intimata-pârâtă SC B. Resurse Umane SRL, având cuvântul, arată instanţei că nu are alte cereri de formulat în cauză şi solicită anularea recursului pentru nesemnarea cererii de recurs, conform art.302 lit.d, coroborat cu art.133 (1) Cod procedură civilă, întrucât cererea de recurs nu a fost semnată, deşi recurentul a fost citat cu menţiunea de a se prezenta în instanţă şi a semna cererea de recurs.

 

C U R T E A :

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, reţine următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, reclamantul U. N. D. a chemat în judecată pe pârâta SC B. RESURSE UMANE SRL, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să fie angajat din nou fără a-i fi întreruptă vechimea, cerând şi daune morale.

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut ca pârâta i-a luat dreptul la şomaj deşi avea de efectuat 17 zile de concediu de odihnă, a lucrat mai multe ore suplimentare decât prevede Codul muncii, fără să fie plătite, nu a beneficiat de echipament de lucru.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată deoarece reclamantul a fost salariat temporar în baza contractului nr. 10302/2007, iar misiunile de muncă temporară ale reclamantului în beneficiul utilizatorului B.-RO SRL s-au încheiat la 30.09.2008, contractul încheindu-se prin ajungere la termen.

S-a mai arătat că societatea nu putea să ia salariatului un drept pe care nu societatea îl putea acorda , ci Legea nr. 76/2002, dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia susţinându-se că decizia de încetare la termen a raporturilor de muncă nu a afectat în nici un fel drepturile reclamantului.

De asemenea, reclamantului i-au fost plătite zilele de concediu la încheierea contractului, plătindu-i-se şi orele suplimentare pe parcursul activităţii, utilizatorul având obligaţia de a furniza echipamentul de lucru şi de protecţie, niciunul din reprezentanţii societăţii neadresându-se cu apelative jignitoare la adresa reclamantului.

Pe parcursul procesului, reclamantul şi-a precizat şi completat acţiunea cerând chemarea în judecată şi a SC B. RO SRL Câmpina, ca utilizator al muncii prestate, cu obligarea acesteia la daune materiale şi morale de 5.000 lei, obligarea pârâtei SC B. SRL la încheierea contractului individual de muncă pentru august şi septembrie 2008, cu acordarea unui salariu net de 2.500 pe lună şi obligarea aceleiaşi pârâte la plata sumei de 8.400 lei cu titlu de daune materiale şi morale, cu cheltuieli de judecată.

La termenul din 5.01.2009, reclamantul şi-a completat acţiunea cerând obligarea SC B. SRL la plata orelor suplimentare efectuate în perioada 22.10.2007-30.09.2008.

Pârâta SC B. RO SRL Câmpina a formulat întâmpinare cerând respingerea acţiunii reclamantului ca neîntemeiată fiind nereale susţinerile reclamantului, la care s-a făcut referire.

Pe baza probatoriilor administrate în cauză, cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtelor luat la cererea reclamantului, prin sentinţa civilă nr. 464 din 18 februarie 2009 T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins acţiunea formulată ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că reclamantul a fost încadrat temporar în cadrul societăţii pârâte SC B. Resurse Umane SRL, în baza contractului de muncă nr. 10302/2007, salariatul urmând să desfăşoare activitate temporară de electrician în beneficiul utilizatorului B. – RO cu sediul în Câmpina, activitate ce s-a încheiat la data de 30.09.2008, când prin ajungere la termen, contractul de muncă al acestuia a încetat.

Susţinerea reclamantului conform căreia i-au fost nesocotite drepturile prevăzute în contractul său de muncă, fiind prejudiciat, nu a fost reţinută pe motiv că nu a fost dovedită, astfel încât cererea de acordare a daunelor materiale şi morale a fost respinsă ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantului că se impune obligarea pârâtei la încheierea contractului individual de muncă pentru lunile septembrie 2008 şi octombrie 2008, cu acordarea unui salariu net de 2.500 lei pe lună şi plata obligaţiilor către fondul de asigurări sociale şi fondul de asigurări de sănătate , aceasta a fost apreciată tot ca neîntemeiată întrucât contractul încheiat între părţi s-a încheiat pe durata determinată şi nu exista obligaţia angajatorului, de încheiere a unui astfel de contract, pe perioada precizată.

De asemenea, s-a reţinut că nu a fost dovedită susţinerea reclamantului în sensul efectuării de ore suplimentare la utilizator şi neachitării contravalorii acestora.

Împotriva sentinţei primei instanţe, reclamantul a declarat recurs criticând-o ca netemeinică si nelegală.

Susţine recurentul că instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor capetelor de cerere formulate în cererea de chemare in judecată, aşa cum a fost ulterior precizată, la care se face expres referire, tribunalul neanalizând toate capetele de cerere cu care a fost învestit.

De asemenea, s-a reţinut în mod greşit că la 30.09.2008 ar fi încetat, prin ajungere la termen, contractul de muncă al reclamantului în condiţiile în care art.16 alin.2 din Codul muncii prevede că în situaţia în care contractul de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durata nedeterminată, fiind clar că la 30 septembrie 2008 reclamantul a fost concediat fără preaviz , cu nerespectarea art.73 coroborat cu art.66 din Codul muncii, fiind greşit luat în considerare de către instanţă contractul de muncă temporară pentru perioada 01.08.2008-30.09.2008, act unilateral, nesemnat nici de angajator, nici de angajat, depus la dosar de către pârâta B. RESURSE UMANE SRL.

Tot în mod greşit, arată recurentul, a apreciat tribunalul că angajatorul ar fi dovedit că reclamantul nu a efectuat ore suplimentare, a căror plată reclamantul a cerut-o, reieşind din fişa de pontaj pe luna august 2008 efectuarea a 32 ore suplimentare, în timp ce statul de plată indică plata unei singure ore suplimentare.

Se mai arată că în mod nejustificat şi fără a permite probarea faptelor reclamate, instanţa nu a reţinut faptul că, prin nerespectarea de către pârâte a obligaţiilor ce le incumbă în baza contractului de muncă si legislaţiei muncii in vigoare în România, prin comportamentul şi atitudinea acestora faţă de reclamant, atât în perioada cât acesta a avut raporturi de muncă cu acestea, cât şi ulterior, reclamantul a fost prejudiciat.

Se susţine că proba cu martori solicitată, dar respinsă de instanţă, ar fi fost concludentă şi utilă cauzei.

S-a solicitat admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei atacate si reţinerea spre rejudecare, precum si obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în acest dosar.

Intimata-pârâtă SC B. Resurse Umane SRL a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat şi, reprezentată fiind în instanţă la termenul din 10.06.2009, prin consilier juridic, a solicitat instanţei anularea recursului pentru nesemnarea cererii întrucât aceasta nu a fost semnată deşi recurentul a fost citat cu menţiunea de a se prezenta în instanţă şi a semna cererea de recurs.

În conformitate cu disp.art.3021 alin.1 lit.d Cod pr.civilă, cererea de recurs trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, semnătura.

În ceea ce priveşte lipsa semnăturii, se reţine că potrivit art.133 alin.1 Cod pr.civilă, cererea de chemare în judecată care nu cuprinde, printre altele, semnătura reclamantului, va fi declarată nulă şi, aşa cum statuează disp.art.133 alin.2 Cod pr.civilă, lipsa semnăturii poate fi complinită pe tot parcursul judecăţii, sens în care Curtea a dispus la termenul din 5 aprilie 2009 citarea recurentului cu menţiunea specială de a se prezenta în instanţă pentru a semna cererea de recurs, sub sancţiunea anulării acesteia.

Deşi legal citat cu această menţiune pentru termenul din 10 iunie 2009, recurentul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a semnat cererea de recurs, considerente pentru care, în baza art.312 alin.1 Cod pr.civilă şi având în vedere disp.art.133 coroborate cu art.3021 alin.1 lit.d Cod pr.civilă, mai sus-menţionate, Curtea va anula cererea de recurs a reclamantului pentru nesemnare, fără a mai proceda, prin urmare, la analiza motivelor de recurs, ce vizează fondul pricinii, de vreme ce acesta a fost soluţionat pe cale de excepţie, care face de prisos cercetarea în fond a cauzei.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Anulează pentru nesemnare cererea de recurs formulată de reclamantul U. N. D., domiciliat în Câmpina,(...), jud. P, împotriva sentinţei civile nr.464 din 18 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi SC B. Resurse Umane SRL, cu sediul în B, sector 1, str.(...).(...) G., nr. 28, etaj 4 şi SC B. RO SRL, cu sediul în Câmpina,(...), judeţul P.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 iunie 2009.

Preşedinte Judecători

(...)-(...) (...) (...)-(...) (...) U. (...)

 

Grefier

N.-N. D.

E./VS

2 ex./06.07.2009

d.f(...)-Trib.P

j.f. H. D.

(...) F. M.

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

Toate spetele


Sus ↑