• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Pretentii. Recurs

Hotararea nr. 1233/2009 din data 2009-11-26
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1233 /2009

Şedinţa publică de la 26 noiembrie 2009

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului promovat de reclamantul Spitalul Municipal B împotriva sentinţei civile nr. 668 din 10 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

La apelul nominal efectuat în cauză se prezintă avocat V. B. (...)ia în calitate de reprezentantă a reclamantului recurent Spitalul Municipal B, lipsă fiind pârâta intimată N. E. N..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa, reţinând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat ori cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentanta reclamantului recurent susţine recursul astfel cum este formulat şi având în vedere că sentinţei instanţe de fond nu este corectă, să fie modificată în sensul obligării intimatei la plata sumei de 45.720 lei penalităţi pentru neprezentare la post pentru motivele expuse pe larg în scris.

Fără cheltuieli de judecată.

Instanţa, având în vedere lucrările dosarului şi concluziile expuse în dezbateri, lasă cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului civil de faţă ;

 

 

Prin acţiunea civilă înregistrată la T r i b u n a l u l A l b a sub dosar nr(...) formulată de reclamantul Spitalul Municipal B împotriva pârâtei N. E. N. s-a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 45.720 lei reprezentând cheltuieli efectuate de reclamant pe perioada renunţării la contractul de muncă , respectiv daune penalizatoare de 36 de salarii medii pe economie şi plata cheltuielilor de judecată,

În motivare s-a arătat că pârâta N. E. N. a fost angajata Spitalului municipal B, în funcţia de medic rezident cardiologie conform contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 1400 din 18.01.2001.

În aceeaşi dată, 18.01.2001 , între subscrisul reclamant şi pârâtă s-a încheiat şi un act adiţional care prevede la art. 3 „medicul are obligaţia să lucreze în unitatea unde şi-a ales postul de rezident cel puţin 5 ani de la data când a obţinut titlul de medic rezident. Dacă medicul nu respectă această îndatorire este obligat să plătească o despăgubire reprezentând cheltuielile făcute de unitate, respectiv achitarea unor daune penalizatoare de 36 de salarii medii pe economie, din perioada renunţării”.

După terminarea rezidenţiatului pârâta nu s-a prezentat la postul ales la unitatea pârâtă.

La data de 25.09.2006 pârâta a solicitat prin cererea nr. 4882/2006 încetarea contractului individual de muncă cu acordul părţilor începând cu data de 1.10.2006. Prin aceeaşi cerere pârâta se obliga să achite daune penalizatoare reprezentând 36 de salarii medii pe economie începând cu luna aprilie 2007. În cazul în care nu va începe achitarea sumei se obliga, prin aceeaşi cerere, să se prezinte la post. În aceeaşi dată 25.09.2006 se emite decizia 164 prin care încetează contractul individual de muncă cu pârâta în conformitate cu prevederile art.55 lit. b din contractul colectiv de muncă pe ramură .

Nota de lichidare are acelaşi număr şi dată cu decizia nr. 164/2006.

Pârâta solicită din nou angajarea pe postul de medic specialist cardiologie, postul pe care l-a obţinut în urma pregătirii prin rezidenţiat , prin cererea înregistrată sub dosar nr. 6285/24.12.2007 însă nu s-a mai prezentat în vederea reangajării.

În data de 26.02.2008, prin adresa nr. 1467 a solicitat pârâtei să se prezinte la unitate pentru clarificarea situaţiei create din neplata debitului.

Solicitarea nu a avut nici un rezultat astfel că a fost nevoit să formuleze prezenta cerere în recuperarea prejudiciului.

Potrivit prevederile art.20 alin. 2 din Legea 487/2006 - Legea bugetului asigurărilor de stat „Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1270 lei” astfel că daunele penalizatoare reprezentând 36 de salarii medii pe economie reprezintă suma de 45.720 lei.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea pretenţiilor reclamantului întrucât reclamantul nu are faţă de pârâtă o creanţă certă lichidă şi exigibilă, pârâta nu a adus nici un prejudiciu reclamantului, şi în prezent lucrează ca şi medic cardiolog conform pregătirii prin rezidenţiat.

Prin sentinţa civilă nr.668/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosarul cu numărul de mai sus a fost respinsă acţiunea.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut următoarele :

În motivarea acţiunii în pretenţii reclamanta a invocat actul adiţional încheiat cu pârâta la 18.01.2001 , fără a face referire la cheltuielile pe care le-ar fi efectuat cu pregătirea profesională a pârâtei.

Prin urmare în analiza prezentei acţiuni nu vor fi luate în considerare date ce ar conduce la un presupus prejudiciu suferit de reclamantă printr-o faptă culpabilă a pârâtei, inclusiv în ceea ce priveşte nerespectarea obligaţiei de a lucra o perioadă de timp în respectiva unitate spitalicească.

Potrivit actului adiţional la contractul de muncă încheiat în 18.01.2001 între reclamant şi pârâtă, temeiul actului adiţional îl constituie adresa Ministerului Sănătăţii nr. 4381 /12.01.2001. Reclamantul se obliga să suporte cheltuielile pentru pregătirea în specialitate a medicului rezident pe întreaga perioadă a stagiului şi să menţină postul vacant cât timp acesta se află în centul metodologic sau la specializare, iar medicul are obligaţia să lucreze în unitatea în care a ales postul de rezident cel puţin 5 ani de la data când a obţinut titlul de medic specialist, sub sancţiunea plăţii despăgubirii reprezentând cheltuielile făcute de unitate în limita a 36 salarii medii pe economie din perioada renunţării.

Izvorul pretenţiilor reclamantei îl constituie actul adiţional la contractul de muncă.

Potrivit acestui act adiţional reclamantul avea obligaţia să suporte cheltuielile pentru pregătirea de specialitate a medicului, pregătire care consta în frecventarea unui curs de specializare într-un centru medical universitar, conform planului de învăţământ. Efectuarea de stagii practice în clinici universitare sau centre metodologice stabilite de ministerul Sănătăţii.

Îndeplinirea acestei obligaţii de către reclamant obliga pârâta ca la terminarea stagiului de rezidenţiat să lucreze în unitatea respectivă cel puţin 5 ani de la data când a obţinut titlul de medic specialist, sub sancţiunea daunelor penalizatorii anterior precizate.

Faptul că pârâta a efectuat pregătirea de specialitate pe timpul rezidenţiatului, a terminat stagiul şi a obţinut specializarea pentru care a optat nu conduce automat la premisa că reclamantul a şi suportat cheltuielile pe care le-a stipulat la punctul 1 din actul adiţional la contractul de muncă.

Reclamantul avea obligaţia să facă dovada că a suportat aceste cheltuieli într-o formă sau alta şi numai după ce această dovadă ar fi fost făcută ar fi putut pretinde plata daunelor penalizatoare.

Pârâta a încheiat cu reclamantul contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 1400/2001 , contract individual de muncă care a încetat la 1.10.2006 prin acordul părţilor. În decizia nr. 164/25.09.2006 se specifică expres că pârâta este medic rezident an. VI. Din conţinutul acestei decizii rezultă că pârâtei i-a încetat contractul individual de muncă, inclusiv actul adiţional la acesta , prin acordul părţilor, anterior datei la care pârâta a obţinut specializarea ca urmare a efectuării stagiului de rezidenţiat., astfel că reclamantul nu mai poate pretinde daune în baza unui contract pe care a fost de acord să-l rezilieze.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul solicitând admiterea acestuia şi casarea sentinţei atacate cu consecinţa admiterii acţiunii.

În expunerea de motive arată că între părţi s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.1400/18.01.2001, precum şi un act adiţional în temeiul OUG 259/2000.

În speţă, potrivit acestui act normativ, rezidenţiatul este organizat de Ministerul Sănătăţii pe locuri. N. care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiatul , încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv. După obţinerea diplomei de medic specialist, aceştia sunt obligaţi să lucreze cel puţin 5 ani la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă. Contractul cuprinde o clauză conform căreia nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea materială a rezidentului, în sensul obligării acestuia la plata unei sume echivalente cu cel puţin 36 salarii medii pe economie, sumă calculată la data încetării contractului din iniţiativa rezidentului.

Reclamantul apreciază că şi-a îndeplinit obligaţiile în sensul că a plătit drepturile salariale pârâtei conform art. 5 din OUG 259/2000 şi a construit compartimentul de cardiologie cu 19 paturi dotat la standardele corespunzătoare unui spital municipal, însă acesta nu s-a prezentat la post.

La data de 25.09.2006 pârâta a solicitat prin cererea nr. 4882/2006 încetarea contractului individual de muncă cu acordul părţilor , începând cu data de 01.10.2006, obligându-se să achite daune penalizatoare reprezentând 36 de salarii medii pe economie începând cu luna aprilie 2007, în caz contrar să se prezinte la post.

Reclamantul emite decizia nr.164/25.09.2006 prin care încetează contractul individual de muncă cu pârâta în temeiul art. 55 lit. b din Legea 53/2003 şi art. 43 lit. b din Contractul colectiv de muncă pe ramură, în nota de lichidare cu aceeaşi dată fiind specificată obligaţia de a achita contravaloarea celor 36 salarii medii pe economie începând cu data de 01.04.2007.

Pârâta nu respectă termenul, iar la data de 24.12.2007 solicită din nou angajarea pe postul de medic specialist cardiolog, dar nu se prezintă în vederea angajării.

Potrivit prevederilor art. 20 alin.2 din legea 487/2006 salariul mediu brut utilizat la fundamen6tarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1270 lei, astfel încât daunele penalizatoare reprezentând 36 de salarii medii pe economie reprezintă suma de 45.720 lei.

Deliberând asupra recursului de faţă funcţie de criticile formulate şi din oficiu conform prevederilor art. 3041 cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele :

Între părţile din prezenta cauză s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 1400/18.01.2001 . La aceeaşi dată s-a încheiat şi un act adiţional la contractul individual de muncă în temeiul OUG 259/7.10.2000, care la art.3 prevede că :

(1). N. rezidenţi care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat în condiţiile art. 2 alin. (2) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv ( în speţă Spitalul municipal B, postul solicitat fiind cel de cardiologie).

  (2). După obţinerea diplomei de medic specialist aceştia sunt obligaţi să lucreze cel puţin 5 ani la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă.

    (3). Contractul individual de muncă încheiat între rezident şi unitatea sanitară în condiţiile alin. (1) va cuprinde o clauză conform căreia nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea materială a rezidentului, în sensul obligării acestuia la plata unei sume echivalente cu cel puţin 36 de salarii medii pe economie, sumă calculată la data încetării contractului individual de muncă din iniţiativa rezidentului. Aşa cum rezultă din înscrisurile anexate la dosarul instanţei de fond, reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de pârâtă, in sensul că a procedat la plata drepturilor salariale şi a construit un compartiment de cardiologie cu 19 paturi.

În luna mai 2006 pârâta s-a prezentat la concurs, obţinând postul de asistent universitar la Universitatea de Medicina şi Farmacie Târgu M, fiind încadrată începând cu data de 1.10.2006. În consecinţă , la data de 25.09.2006, pârâta solicită reclamantului să-i înceteze contractul individual de muncă, prin acordul părţilor începând cu data de 01.10.2006.

D. de legalitatea obligaţiilor pe care şi le-a asumat prin contractul individual de muncă încheiat cu reclamantul Spitalul municipal B şi prin actul adiţional la contract, prin aceeaşi cerere pârâta se obligă să achite contravaloarea a 36 salarii medii pe economie începând cu luna aprilie 2007.

În condiţiile în care , conform obligaţiei asumate de pârâtă, există garanţia îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (3) din OUG 259/2000, reclamantul dă curs cererii pârâtei în sensul că prin decizia 164/25.09.2006 , începând cu data de 1.10.2006 procedează la încetarea contractului individual de muncă al pârâtei în conformitate cu art. 55 lit. b din Legea 53/2003 prin acordul părţilor şi art. 43 lit. b cin contractul colectiv de muncă. Obligaţia asumată de pârâtă este menţionată şi în nota de lichidare , încheiată la aceeaşi dată.

Pârâta se dovedeşte a fi de evidentă rea credinţă, în sensul că nu procedează la materializarea obligaţiei începând cu luna aprilie 2007 . La data de 24.12.2007 pârâta solicită reclamantului reangajarea pe postul de medic specialist cardiolog, pe care l-a obţinut în urma pregătirii prin rezidenţiat, dar, în aceeaşi notă nu se prezintă la post.

La data de 26.02.2008 reclamantul solicită pârâtei să se prezinte la sediul său în vederea clarificării situaţiei , invitaţie pe care aceasta nu o onorează, astfel că, reclamantul este nevoit să apeleze la instanţa de judecată.

În mod greşit prima instanţă susţine că reclamantul avea obligaţia să facă dovada că a suportat cheltuielile pentru pregătirea de specialitate a pârâtei , şi numai după aceasta putând pretinde daunele penalizatoare, când, printr-o simplă lecturare a statelor de plată anexate la dosar putea constata că drepturile de natură salarială încasată de pârâtă pe perioada rezidenţiatului au fost plătite pentru pregătirea de specialitate şi nu pentru munca prestată. De asemenea prima instanţă putea observa, lecturând atent corespondenţa dintre părţi , că pârâta a ştiut exact care sunt consecinţele nerespectării contractului individual de muncă şi actului adiţional la acest contract încheiat cu reclamantul.

De asemenea , contrar susţinerilor primei instanţe , reclamantul a venit în ajutorul pârâtei acceptând să rezilieze contractul individual de muncă prin acordul părţilor, dându-i posibilitatea să-şi continue cariera universitară pentru care a optat, fără ca în contextul obligaţilor asumate de pârâtă , aceasta să însemne că nu mai poate pretinde daune conform textelor legale sus arătate.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 312 cod procedură civilă . Curtea va admite recursul declarat de reclamantă şi va modifica sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii intentate de reclamant şi în consecinţă , va obliga pârâta să-i plătească acestuia suma de 45.720 lei reprezentând daune penalizatoare de 36 salarii pe economie din perioada menţionată la contractul de muncă.

(continuarea deciziei civile nr. 1233/2009)

*****

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de reclamantul Spitalul Municipal B împotriva sentinţei civile nr. 668/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar (...).

Modifică sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii formulată de reclamantul Spitalul Municipal B împotriva pârâtei N. E. N. şi în consecinţă:

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 45.720 lei reprezentând daune penalizatoare de 36 salarii medii pe economie din perioada renunţării la contractul de muncă.

Fără cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 26.11.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. CV, 4 ex.IM 11.12.2009

Jud.fond-E. E. L, E. L.

Toate spetele


Sus ↑