• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 7137R din data 2009-12-04
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 5828/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 7137R

Şedinţa publică de la 04 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) (...) H.

GREFIER – E. N.

 

 

Pe rol judecarea cauzei privind recursul formulat de recurentul (...) E. INTERESUL P SRL împotriva sentinţei civile nr.5626 din 25.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.6020/3/LM/2009 în contradictoriu cu intimatul Ţ. P. având ca obiect-obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul prin avocat E. D. cu împuternicire avocaţială emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.8/2009, lipsind recurenta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimatul, prin avocat, solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală pentru motivele arătate în notele scrise pe care le depune, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A,

 

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.5626 din 25.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.6020/3/LM/2009, a fost admisa in parte actiunea formulata de reclamantul Ţ. P. in contradictoriu cu paratul (...) E. INTERESUL P SRL, fiind obligat acesta să înregistreze la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă B contractul individual de munca incheiat cu reclamantul si sa efectueze mentiunile referitoare la existenţa raporturilor de muncă începand cu 01.08.2008 în carnetul de muncă al acestuia. A fost obligat paratul la plata către reclamant a drepturilor salariale în cuantum lunar brut de 10500 lei pentru perioada octombrie - noiembrie 2008, precum şi să vireze contribuţiile de asigurări sociale , asigurări de sănătate şi pentru şomaj pentru perioada 01.06.2008 – 30.11.2008. A fost respinsă cererea de plată a despăgubirilor morale , ca neîntemeiată.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca art. 16 din Codul muncii instituie obligaţia angajatorului de a încheia contractul individual de muncă în formă scrisă , în situaţia neîndeplinirii acestei obligaţii , parţile putand face dovada prevederilor contractuale prin orice mijloc de probă. De asemenea, art. 1 si art. 2 din Legea nr. 130/1999 prevede obligaţia angajatorului de a înregistra contractele individuale de muncă, in termen de 20 de zile de la data încheierii, la inspectoratele teritoriale de muncă. Prin depoziţia martorului audiat s-a făcut dovada că în perioada iulie 2008 - noiembrie 2008 reclamantul a lucrat pentru parată , in calitate de redactor-sef, că intre părţi s-a incheiat contract individual de muncă în formă scrisă, că reclamantul a încasat de la parată salariile pentru lunile august şi septembrie 2008 , prilej cu care a semnat într-un tabel. Mai reţine tribunalul că proba testimonială a dovedit existenţa raporturilor de muncă dintre părţi , din care decurg obligaţii pentru parată si drepturi pentru reclamant.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul (...) E. INTERESUL P SRL, înregistrat pe rolul Curtii de Apel B la data de 14.09.2009, sub nr(...), solicitand casarea sentinţei recurate pentru necompetenţa materiala(functionala) a instanţei de litigii de munca, iar , în subsidiar, modificarea , în tot, a sentinţei în sensul respingerii acţiunii , ca neîntemeiate.

In motivare, recurentul arată că , în realitate, între părţi nu au existat raporturi contractuale de muncă guvernate de legislaţia muncii . Intimatul a avut un contract de cesiune de drepturi de autor, motiv pentru care litigiul are o natură civilă, nefiind un litigiu de muncă . Acest fapt rezultă din chiar afirmaţiile reclamantului intimat , putand fi vorba numai de plata remuneraţiei pentru dreptul de autor al creaţiei publicistice , iar nu de plata unor drepturi salariale , de plata asigurărilor sociale sau de înscrierea lor în carnetul de muncă al intimatului .

Mai arată recurentul că hotărarea recurată s-a pronunţat doar în baza unei depoziţii de martor , acelaşi martor audiat şi în alte cauze similare.

In drept, recursul se intemeiaza pe dispoz. art. 299 şi urm. Cpc, Legea nr. 168/1999.

Intimatul, legal citat, depune întampinare prin care solicită respingerea recursului ca nefondat.

Analizand actele şi lucrările dosarului, în raport de criticile formulate de recurent şi de temeiurile de drept invocate, Curtea reţine următoarele:

Cu privire la competenţa t r i b u n a l u l u i d e a soluţiona cererea cu care a fost sesizată, Curtea consideră că , în speţă, nu se pune problema de competenţă, ci de determinare, pe baza probelor administrate , a existenţei sau inexistenţei raporturilor de muncă, avand în vedere că reclamantul intimat susţine că a fost angajatul paratei recurente. Cererea reclamantului trebuie verificată de instanţă în raport de cauza acesteia, astfel cum rezultă din cererea de chemare în judecată şi care determină stabilirea competenţei. Aşadar, este o problemă de temeinicie sau netemeinicie a pretenţiilor deduse judecăţii.

În ceea ce priveşte criticile aduse soluţionării cauzei pe fond, Curtea reţine că acestea nu sunt întemeiate. Declaraţia martorului audiat la propunerea reclamantului intimat nu poate fi prezumată inexactă , de vreme ce nu există vreun indiciu în acest sens , iar martorul audiat a fost coleg al recurentului. Faptul că a fost audiat şi în alte cauze nu este de natură să conducă la această concluzie de vreme ce a cunoscut şi situaţia acelor persoane.

Totodată, deşi i-a fost comunicat interogatoriul formulat de reclamantul intimat, în acest sens fiind dovada de îndeplinire a procedurii de citare aflată la fila 17 din dosarul de fond, recurenta nu a răspuns, devenind aplicabile prevederile art. 225 Cpc, lipsa nejustificată a răspunsului la interogatoriu putand fi considerată o mărturisire , mai ales că se coroborează cu declaraţia martorului .

Deşi invocă existenţa numai a unui contract de drepturi de autor, recurenta nu face vreo dovadă în acest sens. Din contră , recurenta nu s-a prezentat la niciun termen în faţa tribunalului, nu a depus întampinare sau cereri de probe, iar în recurs nu a depus vreun înscris în probarea susţinerilor făcute prin cererea de recurs .

Faptul că intimatul reclamant s-a aflat în relaţii cu recurentul rezultă cu certitudine din faptul că numele său apare menţionat la colectivul redacţional al ziarului , iar natura acestei relaţii reiese din declaraţia martorului şi din lipsa răspunsului la interogatoriu.

Prin urmare, afirmaţiile recurentului în sensul că între părţi au existat numai raporturi bazate pe drepturi de autor nu se confirmă, acesta nefiind în măsură să aducă vreo probă în acest sens. Mai mult, astfel de raporturi nu exclud in mod automat existenţa raporturilor de muncă.

Pentru aceste considerente, Curtea , avand în vedere art. 312 Cpc, va respinge recursul , ca nefondat, tribunalul făcand o corectă interpretare şi aplicare a prevederilor legale incidente, neexistand vreun alt motiv de nelegalitate sau de netemenicie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de recurentul (...) E. INTERESUL P SRL împotriva sentinţei civile nr.5626 din 25.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.6020/3/LM/2009 în contradictoriu cu intimatul Ţ. P. , ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2009.

PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

E. B. E. H. D. H.

T. F. D.

 

 

 

GREFIER

E. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red.4ex/14.12.2009

Jud.F..

Jud. fond.: D. D. H., E. N.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑