• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Plata asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1019/R/2009 din data 2009-04-21
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1019/R/2009

Şedinţa publică din 21 aprilie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTORI: (...) (...) – preşedintele secţiei

(...) (...) – vicepreşedinte al instanţei

GREFIER: H. D.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 2053 din 03.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe reclamanta intimată P. J., având ca obiect plată asigurări sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentanta reclamantei intimate, av. N.-E. N., lipsă fiind reclamanta şi reprezentantul pârâtei recurente.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat reclamantei şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că la data de 15 aprilie 2009, prin serviciul de registratură al instanţei reclamanta intimată a depus la dosarul cauzei întâmpinare.

Reprezentanta reclamantei intimate depune la dosarul cauzei împuternicire avocaţială şi arată că nu are cereri de formulat.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentanta reclamantei intimate solicită respingerea recursului şi menţinerea în totalitate a sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa constatând cauza în stare de judecată o reţine în vederea pronunţării.

 

C U R T E A :

 

Prin sentinţa civilă nr.86 din 25 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j, s-a respins excepţia calităţii procesuale pasive invocate de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâţii Direcţia de Muncă şi Protecţia Socială C şi M i n i s t e r u l M u n c i i, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta P. J., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, pârâta fiind obligată să achite reclamantei indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului E. D., născut la data de 23.05.2005, de la data naşterii şi până la data de 31.12.2005.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul analizând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtele Casa Judeţeană de Pensii C, M i n i s t e r u l M u n c i i, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială C, a reţinut următoarele:

Potrivit prevederilor art.9 alin.1 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă, reprezentând indemnizaţie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun după caz, la primăria comunei, oraşului, municipiului şi sectoarelor municipiului B pe raza cărora solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Conform alin.3 din acelaşi articol, cererile pentru acordarea drepturilor reprezentând indemnizaţie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, se soluţionează in termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcţia teritorială, prin decizie, iar contestaţiile se soluţionează de către directorul executiv iar decizia emisă de acesta poate fi contestată in condiţiile Legii 554/2004.

Art.20 alin.1 şi 2 din aceeaşi ordonanţă prevede că, „calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă se fac de către direcţiile teritoriale”, drepturile achitându-se lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestuia.

Din cele expuse, rezultă că acest pârât nu are calitatea procesuală pasivă, calculul şi plata drepturilor solicitate de reclamantă făcându-se in conformitate cu prevederile art.20 alin.1 de către direcţiile teritoriale.

Având în vedere că OUG 148/2005 a intrat în vigoare la data de 01.01.2006, tribunalul a apreciat că raportat la precizarea de acţiune în sensul că reclamanta a solicitat obligarea pârâtelor pe perioada 23.05.2005-31.12.2005 în speţă sunt incidente dispoziţiile Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Potrivit prevederilor art.129 din Legea nr. 19/2000 „în cazul în care angajatorul îşi încetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă al asiguratului, drepturile de asigurări sociale prevăzute la art.98 alin.1 lit.a, c, d, e şi f şi la art.109 alin.1 lit.c, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii, urmând să fie recuperate de la angajator, după caz, conform legii”.

Conform art.51 din Ordinul 340/2001, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare „drepturile de asigurări sociale care s-au născut anterior situaţiei de încetare a activităţii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Tribunalul a apreciat că este întemeiată şi excepţia invocată de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială C, s-a dispus admiterea acesteia, şi s-a respins acţiunea faţă de această pârâtă pe excepţia menţionată, dar este nefondată aceeaşi excepţie invocată de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, motiv pentru care s-a dispus respingerea acesteia.

Analizând acţiunea pe fond s-a reţinut că reclamanta a fost angajată ca şi confecţioner la SC F. J. SRL, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 03.08.2002, iar la data de 23.05.2005 s-a născut minorul E. D..

Având în vedere că dreptul reclamantei la indemnizaţia de maternitate şi cea pentru creşterea copilului s-au născut la data de 23.05.2005 şi că reclamanta este îndreptăţită la plata acestui drept în temeiul prevederilor art.2 lit.c şi e, 129 din Legea nr. 19/2000 coroborat cu art.51 din Ordinul 340/2001, tribunalul a apreciat că acţiunea reclamantei este fondată şi a admis-o.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei cu respingerea acţiunii.

În motivarea recursului a arătat că instanţa nu a verificat dacă societatea a urmat procedura prealabilă în sensul adresării unei petiţii către casa de pensii în care să semnaleze eventuala neachitare a diferenţei de recuperat pe luna 02.2005.

Începând cu data de 1.01.2004, activitatea pentru declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale se realizează de Ministerul Finanţelor Publice, ceea ce a pus pârâta în imposibilitate de a verifica plata efectivă a CAS-ului de către societate şi dacă sumele reprezentând prestaţii de asigurări sociale s-au recuperat în totalitate prin reţinerea din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă, sau dacă există o diferenţă de recuperat de la casa de pensii în cazul în care prestaţiile de asigurări sociale plătite de angajator asiguraţilor ar fi depăşit CAS-ul datorat de acesta în lunile respective.

Consideră că o cercetare trebuie făcută şi în statele de plată ale angajatorului, întrucât suma totală a prestaţiilor sociale intră şi alte drepturi care nu sunt indemnizaţii pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Mai arată că instanţa nu a verificat data încetării activităţii angajatorului, aceasta nu apare nicăieri în sentinţă, această dată fiind importantă deoarece numai de la acest moment suma se acordă direct de către casa de pensii.

Reclamanta P. J., prin întâmpinarea de la f.7, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de pârâtă, Curtea reţine următoarele:

Este de necontestat faptul că reclamanta a fost angajata SC F. J. SRL, societate care a intrat în procedura insolvenţei prev. de Legea 85/2006.

Potrivit art.129 din Legea nr.19/2000, în cazul în care angajatorul îşi încetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă al asiguratului, drepturile de asigurări sociale prevăzute de art.98 alin.1 lit.a, c,d, e şi f şi la art.109 alin.1 lit.c, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii urmând să fie recuperate de la angajator, după caz, conform legii”.

Mai mult, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond, atât dispoziţiile art.51 din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale precum şi dispoziţiile art.2(1) din O.G. nr.1/2006 prevăd că drepturile de asigurări sociale care s-au născut anterior situaţiei de încetare a activităţii angajatorului se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Aşa fiind constatând că dreptul reclamantei la indemnizaţia solicitată s-a născut la data de 23.05.2005 anterior situaţiei apărute de încetare a activităţii angajatorului, instanţa constată că în mod legal şi temeinic a fost admisă acţiunea faţă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, astfel că faţă şi de dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 86 din 25 ianuarie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 21 aprilie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

H. D.

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

28.05.2009

Toate spetele


Sus ↑