• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 612 din data 2010-01-28
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 612

Şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G, împotriva sentinţei civile nr.3378/14.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata E. E., având ca obiect alte cereri.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează lipsa părţilor care au solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art.242 cod pr.civ., după care constatându-se cauza în stare de judecată s-a trecut la soluţionare.

C U R T E A

 

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j la data de 26.08.2008 contestatorul E. E. a solicitat instanţei anularea dispoziţiei nr.55/30.07.2008 emisă de intimata AJOFM G şi obligarea acesteia din urmă la plata primei de instalare prevăzută de art.75 din Legea 76/2002.

În motivare, contestatorul a arătat că la data de 01.05.2008, când se afla în şomaj, s-a angajat pe perioadă nedeterminată la SC B. SRL P. D., judeţul M, în funcţia de muncitor necalificat.

A mai arătat contestatorul că, la data angajării, avea domiciliul în comuna E., judeţul G, fiind obligat, ca urmare a angajării, să-şi schimbe domiciliul în comuna P. D., judeţul M.

Petentul a invocat prevederile art.75 din Legea nr.76/2002 conform cărora persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţia de şomaj se încadrează potrivit legii într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data instalării.

Prin sentinţa civilă nr.3378/14.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j a admis contestaţia formulată de contestatorul E. E. în contradictoriu cu intimata AJOFM G .

S-a anulat dispoziţia nr. 55/30.07.2008 emisă de intimată.

A obligat intimata să plătească petentului prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 23.04.2008, în timp ce se afla în perioada în care primea ajutor de şomaj, contestatorul a încheiat contract individual de muncă cu angajatorul S.C. B. S.R.L., cu sediul în localitatea P. D., judeţul M, urmând să înceapă activitatea la data de 01.05.2008.

La momentul angajării, contestatorul avea domiciliul în com. E., judeţul G. Ulterior, acesta şi-a schimbat domiciliul în com. P. D., judeţul M, ( la fila 13 din dosar se află depusă în copie cartea de identitate a contestatorului valabilă începând cu data de 27.05.2008) ca urmare a angajării cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi a faptului că angajatorul are sediul în această din urmă localitate.

În consecinţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 75 din Legea 76/2002 în sensul că petentul era beneficiarul dreptului reprezentând indemnizaţia de şomaj, încadrarea în muncă în altă localitate a intervenit în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, iar ca urmare a încadrării în muncă petentul şi-a schimbat domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Instanţa a anulat dispoziţia emisă de intimată a obligat intimata să plătească petentului prima de instalare prevăzută de art.75 din Legea 76/2002.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs în termen legal pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

În acest sens, arată că sentinţa este lipsită de temei legal şi este dată cu încadrarea dispoziţiilor Legii nr. 76/2002, astfel că plata dreptului reprezentând prima instalare prevăzută de art. 75 din legea nr. 76/2002 se face de recurenta pârâta în condiţiile Legea nr. 76/2002, HG nr. 174/2002 şi HG nr. 377/2002, HG nr. 174/2002 şi HG nr. 377/2002 .

Prima de instalare prevăzută de art. 75 din legea nr. 76/2002 se acordă „persoanelor care în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj se încadrează potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt , îşi schimbă domiciliu”.

Potrivit art. 45 alin. 1 din HG nr. 174/2002 „ pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 75 din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, unde se află în evidenţă următoarele documente:

a - cerere conform modelului prevăzut la anexa 11;

b – actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c – dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să-şi desfăşoare activitatea .

d – angajament pentru respectarea 76 alin. 1 din legea care constituie titlu executoriu”.

Pentru a primi acest drept solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile : de a fi beneficiar al indemnizaţiei de şomaj, încadrarea în muncă în altă localitate să intervină în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi în urma încadrării în muncă persoana în cauză să-şi schimbe domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

În speţă, contestatorul a încheiat contracte individual de muncă la 01.05.2008 pe durata nedeterminată şi avea deja schimbat domiciliu în localitatea P. D., Judeţul M, astfel că nu este îndeplinită condiţia prev. de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei şi pe fond respingerea cererii ca neîntemeiată şi nelegală.

În drept, a invocat art. 304 pct. 8, 9 şi art. 3041 C.pr.civ.

Prin întâmpinare, intimatul contestator a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică.

Recursul se respinge pentru considerente care se vor expuse.

Din examinarea sentinţei prin prisma criticilor invocate şi în temeiul art. 3041 C.pr.civ., Curtea constată că nu pot fi primite, neputându-se încadra în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, care să atragă casarea sau modificarea sentinţei.

Astfel, nu este întemeiată critica recurentei pârâte, că la data încheierii contractului individual de muncă 01.05.2008 , intimatul contestator avea deja schimbat domiciliu în localitatea P. D. Judeţul M.

Se poate observa că la fila 12 dosar recurs, se află angajamentul intimatului contestator din 26.06.2008, contractul individual de muncă pe durată nedeterminată a fost încheiat la 23.04.2008 ( filele 15-18 dosar fond), iar potrivit actelor de identitate ( fila 13 dosar fond) la data de 27.05.2008, intimatul contestator şi-a stabilit domiciliul în satul P. D. Judeţul M.

Anterior datei amintite, intimatul contestator, născut în comuna D. Judeţul G, avea domiciliul în comuna E. sat M – T. Judeţul G, astfel că acesta este îndreptăţit să primească prima de instalare prevăzută de art. 75 din legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă.

Această persoană, a îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute şi de art. 45 din HG nr. 174/20 febr. 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Nici celelalte critici nu pot fi primite şi nu se poate reţine că reprezintă motive de ordine publică şi care potrivit art. 306 alin. 2 C.pr.civ., pot fi puse în dezbaterea părţilor din oficiu şi care să atragă casarea sau modificarea sentinţei,

Ca atare, în temeiul art. 312 C.pr.civ., recursul se va respinge şi se va menţine sentinţa ca fiind legală şi temeinică.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

E. I D E

 

Respinge recursul declarat de pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G, împotriva sentinţei civile nr.3378/14.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata E. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. Jud. M.L.

Tehn. 2 ex.C.O/17.02.2010

Red.jud./ E. M. T..

E. E.

Toate spetele


Sus ↑