• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind regimul strainilor. Fond

Hotararea nr. 36/F/CA/2009 din data 2009-02-10
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

SENTINŢA Nr. 36/F/CA/2009

Şedinţa publică de la 10 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

 

Pe rol se află soluţionarea contestaţiei formulată de reclamantul (...) N. , cetăţean chinez, în contradictoriu cu pârâtul Oficiul Român pentru J. - Biroul pentru J. al judeţului H.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se contată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că la termenul anterior de judecată, din data de 20.01.2009, s-a dispus citarea reclamantului cu menţiunea de a depune la dosar certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că a achitat la zi toate obligaţiile fiscale către bugetul statului.

De la termenul anterior de judecată şi până la data prezentei, nu s-au depus înscrisuri noi la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

Asupra cauzei de faţă :

 

Prin contestaţia formulată de (...) N., cetăţean chinez, în contradictoriu cu pârâtul Oficiul Român pentru J. - Biroul pentru J. al judeţului H a solicitat anularea Deciziei de returnare de pe teritoriul României nr. (...)/3.11.2008 .

În motivarea contestaţiei reclamantul arată că decizia de returnare este netemeinică şi ilegală, dată cu încălcarea OUG nr.194/2002. Mai susţine că Oficiul Român pentru J. i-a acordat şi eliberat autorizaţia de muncă nr. 7474 din 30.05.2008 necesară pentru a putea obţine permisul de şedere în scop de muncă, în calitate de lucrător permanent, în baza căreia i s-a încheiat contractul individual de muncă nr. 13.015 din 01.09.2008, aşa încât apreciază că a depus toate actele necesare în vederea obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.

În drept invocă OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată.

Contestaţia a fost legal timbrată cu suma de 8 lei taxă de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul Oficiul pentru J., prin întâmpinarea depusă a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, în cauză nefiind întrunite condiţiile legale prev. de OUG 194/2002.

Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele :

Prin decizia de returnare de pe teritoriul României nr. (...)/3.11.2008 emisă de Oficiul Român pentru J., Biroul pentru J. al judeţului H i s-a adus la cunoştinţă contestatorului că în conformitate cu prev. art. 82 alin. 3 lit. b din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată, să părăsească teritoriul României în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a prezentei decizii, motivată de faptul că nu îndeplineşte condiţiile prev. de art. 56 alin. 1 lit. e din ordonanţă, în sensul că nu a prezentat certificatul de atestare fiscală privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul public. Împrejurarea susţinută de contestator că i s-a eliberat autorizaţia de muncă în baza căreia a fost încheiat contractul individual de muncă nu îl exonerează de plata obligaţiilor fiscale către bugetul public.

Deşi în instanţă i s-a acordat un termen pentru a-şi proba achitarea obligaţiilor fiscale, acesta nu s-a mai prezentat în instanţă şi nici nu a făcut dovada achitării obligaţiilor pe care le avea faţă de bugetul statului.

Faţă de aceste considerente contestaţia formulată de reclamant este neîntemeiată, nefiind întrunite condiţiile generale prevăzute de art. 50, respectiv cele speciale ale articolului 56 din OUG nr. 194/2002.

Pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

 

Respinge contestaţia formulată de reclamantul (...) N. , cetăţean chinez, cu domiciliul în com. E.,(...), jud. H în contradictoriu cu pârâtul Oficiul Român pentru J. - Biroul pentru J. al judeţului H cu sediul în D,(...), jud. H.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 10 Februarie 2009.

 

 

Preşedinte Grefier

(...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

Red. F.Ş.

Dact. H.A./ 4 ex./23.02.2009

Toate spetele


Sus ↑