• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in constatare. Recurs

Hotararea nr. 399 din data 2009-02-25
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

D E C I Z I A NR.399

Şedinţa publică din data de 25 februarie 2009

Preşedinte -(...)-(...) (...)

Judecător - (...) -(...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - E. T.

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului civil formulat de reclamanta T. S. N. cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de avocat E. G. G. cu sediul în P, str.(...).(...).D., nr.73, judeţul P, împotriva sentinţei civile nr. 2266 din 8.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu pârâţii SC M. ROMÂNIA SRL cu sediul în B, sector 1,(...) şi J. H. domiciliat în P,(...), judeţul P.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa în şedinţa publică din data de 18 februarie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când pentru a da posibilitate apărătorului recurentei-reclamante să depună la dosar concluzii scrise detaliate, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 25 februarie 2009, când a pronunţat următoarea decizie.

 

C U R T E A :

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a reclamanta T. S. N. a chemat în judecată pe pârâţii SC M. ROMANIA SA şi J. H. ,solicitând să se constate că este salariata societăţii pârâte începând cu data de 10 decembrie 2007, să fie obligată intimata să încheie contractul individual de muncă în condiţiile real negociate cu angajatorul, să i se plătească drepturile salariale, precum şi celelalte drepturi băneşti începând cu momentul angajării, în cuantumul negociat cu intimata pentru funcţia de şef serviciu evidenţă preţuri, respectiv în cuantum de 4.500 lei, să i se permită prezenţa la serviciu la locul de muncă stabilit prin negociere, fiind Serviciul evidenţă preţuri, să înceteze orice forme de discriminare directă sau indirectă la locul meu de muncă, să-i completeze carnetul de muncă la zi şi implicit vechimea de muncă, să-i plătească daune-materiale în cuantum de 108.000 lei, să-i plătească daune-morale în cuantum de 216.000 lei, precum şi cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, aflând că la societatea intimată se fac angajări, la data de 13 noiembrie 2007 s-a deplasat la sediul sucursalei, unde a trecut cu succes un interviu la directorul de sucursală – J. H. -şi în cadrul aceleiaşi întâlniri au negociat clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă, negociind ferm pentru primii 2 ani de activitate toate elementele esenţiale, primind din partea directorului garanţia verbală că toate vor fi aşa cum au negociat şi că la data începerii activităţii – 10 decembrie 2007 -contractul său de muncă va fi deja redactat şi va cuprinde toate clauzele esenţiale negociate de părţi.

Pe data de 14 noiembrie 2007, la rugămintea directorului de sucursală ,s-a deplasat la B cu maşina sucursalei pentru a fi testată pe calculator.

A arătat reclamanta că între 23 noiembrie 2007 şi 27 noiembrie 2007 a fost contactată telefonic aproape zilnic de către directorul de sucursală ,care i-a solicitat să-şi dea demisia pentru a veni pe postul disponibil existent pentru care a negociat, astfel că la data de 27 noiembrie 2007 a solicitat încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor la Autoritatea pentru Protecţia Mediului unde lucra ,iar după înregistrarea cererii a mai lucrat la această instituţie până la 10 decembrie 2007.

A mai susţinut reclamanta că în perioada 10 decembrie 2007 – 27 decembrie 2007 a desfăşurat activitatea la societatea pârâtă, dar a constatat că atitudinea directorului de sucursală era complet schimbată, acesta proferând N. ameninţări şi jigniri, iar contractul de muncă nu a putut fi semnat pentru că nu erau respectate clauzele ce fuseseră negociate. Reclamanta a susţinut că datorită comportamentului abuziv al directorului a avut probleme de sănătate, având concediu medical pe o perioadă de 5 zile, iar la data de 28 decembrie 2007 i-a fost restituit prin poştă carnetul său de muncă.

Pârâtul J. H. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, susţinând că raporturile de muncă sunt constituite între angajat şi angajator, iar calitatea de director nu-i conferă posibilitatea de a sta în judecată în nume propriu, chiar dacă toate negocierile au fost făcute în calitatea sa de director al societăţii, organ abilitat să facă acest lucru.

Pe fondul cauzei a arătat că acţiunea este nefondată întrucât contestatoarea nu a fost angajată deoarece pe perioada de probă nu a făcut dovada că deţine trăsăturile necesare angajării pentru postul pentru care optase.

Pârâta SC M. România SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestei societăţi pe considerentul că între cele două părţi nu s-a încheiat un contract individual de muncă, împrejurare recunoscută şi de către reclamantă.

A arătat pârâta că, în situaţia în care se va trece peste această excepţie ,solicită respingerea acţiunii, precizând că reclamanta a săvârşit un abuz de drept refuzând să se prezinte la sediul societăţii în vederea susţinerii testului de aptitudini socio-profesionale privind compatibilitatea cu postul vacant, precum şi pentru testarea cunoştinţelor financiar contabile de specialitate. A arătat că reclamanta a refuzat să semneze contractul individual de muncă, fiind nemulţumită de condiţiile oferite de societate, fără a negocia clauze speciale, după cum susţine total neadevărat reclamanta şi din nici un act ce provine de la societate sau de la reclamantă nu rezultă că ar fi fost vorba de o altă funcţie decât cea de referent.

Prin sentinţa civilă nr.2266 din 8 septembrie 2008 T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâţii SC M. ROMANIA SRL şi J. H., a respins acţiunea formulată de reclamanta T. S. N. împotriva pârâţilor SC M. ROMANIA SRL şi J. H. în calitate de director al societăţii pârâte , ca neîntemeiată, luându-se act că pârâţii nu au solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut următoarele :

Faţă de obiectul acţiunii constând în obligarea societăţii pârâte la încheierea contractului individual de muncă şi faţă de solicitările reclamantei în legătură cu atribuţiile de negociere a clauzelor contractuale, dar şi faţă de capetele de cerere privind încetarea oricăror forme de discriminare la locul de muncă, privind plata daunelor materiale şi plata daunelor morale, cereri formulate împotriva societăţii, dar şi împotriva directorului în legătură cu atribuţiile acestuia privind negocierea contractului individual de muncă, atribuţii recunoscute şi de acesta prin întâmpinare, atât societatea cât şi directorul J. H. au calitatea de pârâţi în prezenta cauză, astfel că a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de aceştia.

Pe fondul cauzei, tribunalul a reţinut că din ansamblul probator administrat rezultă fără putinţă de tăgadă că între părţi au existat tratative în vederea încheierii unui contract individual de muncă, ce nu au fost însă finalizate cu încheierea unui astfel de contract.

Astfel, la data de 27.11.2007 conducerea Sucursalei P a transmis către Departamentul Resurse Umane propunerea ca reclamanta să fie angajată pe postul de referent începând cu data de 10.12.2007, iar la aceeaşi dată propunerea de angajare a fost înaintată către conducerea sucursalei. La data de 14.12.2007 faţă de faptul că documentele de angajare ale reclamantei nu au revenit la E. semnate de aceasta s-au făcut demersuri de urgentare a acestora, dar prin adresa nr.272/21.12.2007 s-a făcut cunoscut refuzul reclamantei de a se prezenta la sediul central al SC M. România în vederea susţinerii testelor socio-profesionale.

La data de 27.12.2007 s-a primit o adresă din partea reclamantei prin care a adus la cunoştinţă faptul că s-a declanşat un conflict de drepturi între aceasta şi societate, iar la 08.01.2008 şi 09.01.2008 s-au primit două certificate medicale emise de Spitalul Municipal P şi de medicul de familie, ce au fost returnate reclamantei motivat de aceea că nu avea calitatea de salariată a societăţii.

Tribunalul a constatat că este cert faptul că negocierile dintre părţi au eşuat şi că nu a fost încheiat contractul individual de muncă, astfel că reclamanta nu are calitatea de salariat, motiv pentru care aceasta a şi solicitat ca instanţa să constate că este salariata societăţii din data de 10.12.2007 şi să fie obligată societatea să încheie contractul individual de muncă.

Aceste cereri au fost apreciate ca neîntemeiate, pe de o parte, pentru faptul că în lipsa acordului de voinţă al părţilor, respectiv dintre angajator şi angajat, instanţa nu poate suplini consimţământul angajatorului, nu se poate substitui acestuia pentru a se încheia contractul individual de muncă, care trebuie să fie rezultatul acordului de voinţă al părţilor şi care reprezintă legea părţilor,iar pe de altă parte, instanţa nu poate obliga societatea să încheie un contract individual de muncă care să conţină clauzele dorite numai de una dintre părţi, în condiţiile în care reclamanta nu a dovedit prin niciun mijloc de probă că a negociat încheierea unui contract pentru funcţia de şef serviciu evidenţă preţuri şi pentru un salariu de 4.500 lei.

Aşadar ,a fost reţinută ca neîntemeiată acţiunea în ceea ce priveşte cererile principale privind constatarea calităţii de salariat al societăţii pârâte începând cu data de 10 decembrie 2007 şi obligarea pârâtei să încheie contractul individual de muncă în condiţiile real negociate cu angajatorul, astfel că, pe cale de consecinţă au fost respinse ca neîntemeiate şi cererile accesorii privind plata drepturilor salariale, precum şi celelalte drepturi băneşti începând cu momentul angajării, în cuantumul negociat cu intimata pentru funcţia de şef serviciu evidenţă preţuri, respectiv în cuantum de 4.500 lei, privind permiterea accesului la locul de muncă stabilit prin negociere, privind încetarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă la locul de muncă, privind completarea carnetului de muncă la zi şi implicit vechimea în muncă, privind plata daunelor-materiale în cuantum de 108.000 lei şi cu privire la plata daunelor-morale în cuantum de 216.000 lei.

Împotriva sentinţei primei instanţe a declarat recurs reclamanta T. S. N.,solicitând admiterea căii de atac şi modificarea în tot a hotărârii în sensul admiterii acţiunii.

A susţinut recurenta-reclamantă că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că negocierile dintre părţi au eşuat şi că nu a fost încheiat contractul individual de muncă ,astfel încât nu are calitatea de salariat,această calitate fiind dobândită la data de 10.12.2008,când negocierile au fost finalizate şi s-a realizat acordul de voinţă ,prezentându-se efectiv şi desfăşurând activitatea la societatea-pârâtă.

De asemenea,în mod eronat prima instanţă a reţinut că la data de 27.11.2007 societatea –pârâtă ,prin Sucursala P,a transmis propunerea ca reclamanta să fie angajată pe postul de referent,de vreme ce a făcut dovada cu actele din dosarul medical întocmit pentru angajare(adeverinţa medicală,aviz psihologic şi bilet de trimitere) că negocierile s-au purtat pentru ocuparea postului de şef serviciu evidenţă preţuri,în baza art. 16 alin. din Codul muncii ,în condiţiile în care nu există un contract individual de muncă încheiat în formă scrisă ,prezumându-se că acesta a fost încheiat pe perioadă nedeterminată .

În consecinţă,raportat la probele administrate şi având în vedere disp. art. 287 Codul muncii ce prevăd că sarcina probei în materie revine angajatorului,prima instanţă trebuia să oblige pe angajator să încheie contractul în formă scrisă în condiţiile real negociate iniţial.

Intimatul-pârât J. H. a formulat întâmpinare,solicitând respingerea recursului ca nefundat,învederând că negocierile dintre părţi nu au fost finalizate,că recurenta-reclamantă s-a aflat în perioada de probă ,pe parcursul căreia a refuzat să se conformeze condiţiilor impuse de angajator ,precum şi testelor instituite prin protocoale.

Curtea,examinând sentinţa recurată în raport de actele şi lucrările dosarului,de criticile formulate,dar şi sub toate aspectele ,conform art. 3041c.proc.civ.,constată că recursul e nefondat din considerentele ce se vor arăta în continuare:

Raportat la probele administrate în cauză,respectiv la proba cu înscrisuri,reiese fără putinţă de tăgadă că prima instanţă a reţinut în mod corect că între părţi s-au purtat negocieri în vederea încheierii unui contract individual de muncă .Astfel,deşi recurenta-reclamantă pretinde că actele medicale întocmite în vederea angajării menţionează în mod clar că negocierile vizau ocuparea postului de şef serviciu evidenţă preţuri,ele nu pot face probă în acest sens de vreme ce din înscrisurile depuse de intimata-pârâtă SC M. reiese fără putinţă de tăgadă că la data de 27.11.2007 conducerea sucursalei P a transmis la E. propunerea de angajare a recurentei-reclamante pe postul de referent (fila 85 dosar fond) aceeaşi menţiune aflându-se şi pe CV-ul recurentei-reclamante(fila 83 dosar fond).La aceeaşi dată E. a înaintat spre aprobare conducerii SC M. propunerea de angajare a recurentei-reclamante ,adresă ce a obţinut toate aprobările ,la data de 3.12.2007fiind comunicată această împrejurare conducerii sucursalei prin e-mail(filele84 şi 86 dosar fond),cu menţiunea de urgentare a transmiterii documentelor necesare angajării ,data propusă pentru angajare fiind 10.12.2007.

Că negocierile între părţi au fost purtate pentru ocuparea funcţiei de referent reiese şi din adresa din data de 17.12.2007 prin care directorul sucursalei P propune majorarea salariului recurentei-reclamante ,majorare aprobată la data de 18.12.2007(fila 86 dosar fond).Având în vedere că documentele sus-menţionate sunt documente înregistrate în evidenţa intimatei-pârâte ,e cert că acestea fac dovadă în speţă,iar nu acte medicale completate pentru întocmirea dosarului medical pe baza declaraţiilor recurentei-reclamante,copia facturilor depuse nefăcând vreo dovadă în sensul susţinerilor recurentei-reclamante.

Din aceste considerente ,Curtea urmează a reţine că în mod corect prima instanţă a apreciat că între părţi nu a fost încheiat contractul individual de muncă,nerealizându-se un acord de voinţă în acest sens, astfel că recurenta-reclamantă nu are calitatea de salariat, în aceste condiţii instanţa neputând suplini consimţământul angajatorului şi nici obliga pe intimata-pârâtă SC M. SA să încheie un contract individual de muncă care să conţină clauzele dorite de recurenta-reclamantă, în condiţiile în care nu există probe din care rezulte că a negociat încheierea unui contract pentru funcţia de şef serviciu evidenţă preţuri şi pentru un salariu de 4.500 lei.

În consecinţă,apreciind că soluţia pronunţată prin sentinţa nr. 2266/08.09.2008 a T r i b u n a l u l u i P r a h o v a e temeinică şi legală,în baza art. 312 c.proc.civ. Curtea urmează a respinge ca nefondat recursul declarat de reclamant T. S. N..

Văzând şi disp.art.274 c.proc.civ.

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E :

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta T. S. N. ,domiciliată în E.-Scăieni,str.(...),nr.41A,judeţul P ,cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat E. G. G. cu sediul profesional în P ,str.(...).(...).D.,nr.73 ,jud.P împotriva sentinţei nr. 2266/08.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a în contradictoriu cu pârâţii SC M. România SRL B cu sediul în B(...) , sector1 şi J. H. domiciliat în P(...),jud.P.

Obligă recurenta-reclamantă la 1000 lei cheltuieli de judecată către intimatul-pârât J. H..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25 februarie 2009.

Preşedinte Judecători

(...)-(...) (...) (...)-(...) (...) (...) (...)

 

 

 

Grefier

E. T.

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr.3120

Tehnored.2 ex/24.03.2009

M.P.

E..fond nr(...) Trib.P

Jud.fond N. R

N. H.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑