• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 2452 din data 2008-04-23
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 2452

Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

 

Pe rol judecarea cererii de revizuire formulată de către M. D., împotriva deciziei civile nr.2569/24.10.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA PUBLICĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ S., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata DIRECŢIA PUBLICĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ S. prin consilier juridic E. B., lipsind revizuentul M. D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul părţii prezente.

Consilier juridic E. B. pentru intimata DIRECŢIA PUBLICĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ S., solicită respingerea cererii de revizuire ca tardiv introdusă, iar pe fond respingerea ca neîntemeiată şi menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A.

     

C U R T E A

 

Asupra cererii de revizuire de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa civilă nr.382 din 22 februarie 2007, pronunţată în dosarul nr(...), a respins contestaţia formulată de petiţionarul M. D..

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, în ceea ce priveşte anularea deciziei nr.195/29.12.2006, contractul individual de muncă al petentului nr.77/2005 a fost încheiat pe perioadă determinată, încetând de drept la data expirării termenului legal, respectiv 31.12.2006.

În ceea ce priveşte reintegrarea, s-a constatat că, petentul nu a depus la dosarul personal certificatul de calificare profesională şi atestatul pentru exercitarea meseriei de agent.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal petentul M. D., arătând în esenţă că, decizia nr.195/29.12.2006 privind încetarea de drept în data de 31.12.2006 a actului adiţional la contractul individual de muncă nr.88/2005 este lovită de nulitate întrucât în aceasta nu se face menţiunea posturilor rămase vacante din cadrul acestei instituţii; nu i s-a adus la cunoştinţă faptul că poate să conteste această decizie nefiind menţionate locul şi termenul legal; se foloseşte formularea „agent de pază” iar el avea funcţia de referent.

Prin decizia nr. 2569/24.10.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...) s-a respins recursul declarat de reclamantul M. D. împotriva sentinţei civile nr.382/22.02.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...).

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Prin decizia nr.195/29.12.2006 emisă de Primăria oraşului S. s-a dispus ca începând cu data de 31.12.2006 să înceteze de drept actul adiţional la contractul individual de muncă nr.77/2005 al agentului de pază M. D., în temeiul art.55 lit.a din Legea nr.53/2003 cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu art.56 lit. j din Legea 53/2003 şi art.1 din HCL S. nr.8/2005.

Curtea a constatat că, recurentul a avut un contract individual de muncă încheiat cu Poliţia Comunitară a oraşului S., pe perioadă determinată, respectiv pe perioada existenţei derulării contractelor prestări servicii.

Prin Actul Adiţional nr.2377/29.12.2005 la contractul individual de muncă pe perioadă determinată nr.77/2005 (filele 10, 11, 12 dosar fond ) s-a prevăzut ca perioadă de derulare a contractului 01.01.2006-31.12.2006, act adiţional semnat de către recurent.

Primul motiv de recurs invocat a fost considerat neîntemeiat, întrucât contractul individual de muncă aşa cum a fost precizat prin actul adiţional al recurentului, a fost încheiat pe perioadă determinată respectiv de la data de 01.01.2006 până la data de 31.12.2006.

Încetarea acestui contract individual de muncă a avut loc de drept la expirarea termenului prevăzut, respectiv la data de 31.12.2006, fără a fi nevoie de nici o formalitate ori fără să intervină un act al angajatorului.

Faptul că intimata Direcţia Publică de Poliţie Comunitară S. a emis decizia nr.195/29.12.2006 prin care s-a decis încetarea de drept a actului adiţional la contractul individual de muncă nr.77/2005, fără a exista obligaţia întocmirii acestei decizii, nu duce la obligativitatea menţionării în aceasta a datelor cu privire la posturile rămase vacante din cadrul acestei instituţii, cerinţă prevăzută expres de Codul muncii doar în cazul concedierii pentru motive care ţin de persoana salariatului, în condiţiile art.64.

Nu s-a considerat întemeiată nici critica referitoare la faptul că decizia de încetare a contractului de muncă nu prevede termenul în care poate fi contestată şi instanţa judecătorească la care se contestă întrucât aceste dispoziţii se referă la concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului – art.62 alin.2 Codul muncii.

Nu a putut fi primită critica invocată de recurent cu privire la faptul că, nu au fost respectate dispoz.art.169 din Codul muncii, care prevede faptul că, salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor, în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, întrucât prin HCL nr.8/2005 a Consiliului Local S. s-a stabilit ca încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată pentru personalul contractual preluat de Poliţia Comunitară a oraşului S. din rândul gardienilor publici din Detaşamentul S., să se facă pe perioada existenţei în vigoare a celor 5 contracte prestări servicii (fila 27 – dosar fond).

Curtea a reţinut că, recurentul nu a atacat în contencios administrativ această hotărâre a consiliului local.

Este adevărat că potrivit art.40 alin.2 din Legea 333/2003 sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sens în care recurentului i-a fost încheiat contractul individual de muncă nr.77/2005 de către Poliţia Comunitară a oraşului S. însă, contractul fiind încheiat pe perioadă determinată, respectiv până la 31.12.2006 aşa cum este menţionat în actul adiţional nr.2377/29.12.2005, act adiţional necontestat de către recurent, cu care a fost de acord semnându-l, a dus la încetarea de drept a contractului de muncă, astfel că recurentul contestator nu mai poate fi reintegrat pe funcţia deţinută, nemaiputându-i fi plătite drepturi salariale.

Împotriva deciziei Curţii de Apel a formulat cerere de revizuire M. D., motivele cererii fiind următoarele: la ultimul termende judecată a depus răspuns la întâminarea formulată de intimată precum şi dovezi anexate despre care instanţa nu a făcut vorbire în practicaua hotărârii, fiind, astfel, încălcat dreptul la apărare şi principiu contradictorialităţii.

Printr-o completare ulterioară a cererii de revizuire, revizuentul reia istoricul cauzei şi critică soluţia pronunţată în recurs, arătând că instanţa trebuia să caseze sentinţa şi să trimită cauza spre rejudecare primei instanţe.

Analizând cererea de revizuire formulată prin prisma motivelor invocate,în raport de dispoziţiile art. 322pct.1-9 c. pr. civilă, se constată că aceasta nu este întemeiată deoarece titularul cererii nu invocă niciunul din cazurile expres prevăzute de lege care să atragă revizuirea deciziei.

Cât priveşte aşa-zisul „răspuns la întâmpinare” depus cu ocazia judecării recursului, se constată că recurentul, revizuient în prezent, a depus la dosar note de şedinţă(fil.83-84) despre care s-a făcut vorbire în practicaua deciziei,din aceasta rezultând şi că s-a acordat cuvântul părţilor,deci cauza s-a dezbătut în contradictoriu, recurentul fiind prezent personal în instanţă.

În considerarea celor expuse, văzând şi dispoziţiile art.326 alin.1 c.pr. civilă, cererea de revizuire va fi respinsă ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge cererea de revizuire formulată de către M. D., împotriva deciziei civile nr.2569/24.10.2007 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA PUBLICĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ S..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Aprilie 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red. Jud.Fl.D./20.05. 2008

Tehn.I.C./Ex.2

Toate spetele


Sus ↑