• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 855/R din data 2009-09-28
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.855/R

Şedinţa publică din 28 T. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...)

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamanta D. J.-H., domiciliată în B,(...), (...) 2, .26, împotriva sentinţei civile nr.239 din 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatele – pârâte INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN B, cu sediul în B, B-dul (...).I.(...) nr.172 şi GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „D. D. O.”, cu sediul în B,(...), jud. B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru intimatele – pârâte GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL "D. D. O." şi INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN B consilier juridic E. F. J. în baza delegaţiilor pe care le depune la dosar, lipsă fiind recurenta – reclamantă D. J.-H..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată fixat în recurs; recursul este motivat.

Reprezentantul intimatelor depune la dosar întâmpinări din partea celor două instituţii şi precizează că nu are cereri de formulat.

Curtea nu consideră necesară comunicarea întâmpinărilor întrucât nu sunt elemente noi faţă de cele invocate la instanţa de fond, iar recurenta prin cererea de recurs nu a solicitat comunicarea întâmpinării.

Nemaifiind cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în recurs.

Reprezentantul intimatelor, pentru motivele arătate în întâmpinare, solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală.

 

CURTEA

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr(...).

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 239/25.03.2008 T r i b u n a l u l B r ă i l a a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta D. J. H., împotriva pârâtului Grupul Şcolar Industrial „ D. D. O.”B.

A respins acţiunea formulată împotriva pârâtului Inspectoratul Şcolar Judeţean B, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Prin cererea formulată şi înregistrată la T r i b u n a l u l B r ă i l a sub nr.nr.2899/113/12.11.2008 reclamanta D. J. a chemat în judecată pe pârâţii Inspectoratul Şcolar Judeţean B şi pentru Grupul Şcolar „D. D.O.” B, solicitând ca aceştia să fie obligaţi să îi plătească două salarii restante pentru lunile iulie şi august 2008.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că în urma concursului organizat în T. 2007 de Inspectoratul Şcolar Judeţean B pentru ocuparea posturilor vacante de profesor a optat pentru o catedră în cadrul Grupului Şcolar „D. D.O.” şi i s-a încheiat contract individual de muncă pe perioada 10.09.2007-31.08.2008.

A mai susţinut că la data de 3.07.2008 a fost anunţată de către inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane că din 1.07.2008 nu mai este în relaţii contractuale de muncă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean B şi i s-a cerut să solicite concediu fără plată dacă doreşte să aibă continuitate ca şi cadru didactic, în caz contrar urmând să i se emită decizie de încetarea contractului individual de muncă. Întrucât continuitatea îi era necesară pentru susţinerea gradului didactic definitiv şi a fost indusă în eroare, reclamanta a depus cerere de concediu fără plată pentru lunile iulie şi august 2008, deşi cei doi pârâţi trebuiau să îi plătească salariile pentru aceste luni, în care a avut încheiat contract de muncă.

Ca dovadă a celor susţinute reclamanta a depus acte.

Pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean B a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, motivată de faptul că între el şi reclamantă nu există raporturi juridice de muncă, calitatea de angajator având-o Grupul Şcolar „D. D.O.” B.

La rândul său, pârâtul Grupul Şcolar „D. D.O.” B a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, întrucât în cele două luni reclamanta nu a prestat vreo activitate pentru care să fire remunerată. Pârâtul a mai arătat că nu a făcut decât să aprobe cererea de concediu fără plată depusă de reclamantă şi nu are cunoştinţă despre vreun viciu de consimţământ care să îi fie imputabil.

La solicitarea reclamantei în cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând mai întâi, conform art.137 cod procedură civilă, excepţia invocată de pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean B, instanţa a constatat următoarele:

Între pârâtul Grupul Şcolar „D. D.O.” B în calitate de angajator şi reclamanta D. J. H. în calitate de salariat s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.198/10.09.2007 (fila 11), urmând ca reclamanta să ocupe funcţia de profesor în cadrul grupului şcolar pe perioada 10.09.2007-31.08.2008.

Ţinând seama că potrivit acestui contract angajarea s-a făcut de către unitatea de învăţământ şi nu de către Inspectoratul Şcolar Judeţean B, instanţa constată că între acest pârât şi reclamantă nu există raport juridic, faptul că inspectoratul şcolar a organizat concursul pentru ocuparea postului şi a decis repartizarea reclamantei nefiind de natură să creeze un astfel de raport.

În consecinţă, excepţia invocată de pârât prin întâmpinare este fondată, motiv pentru care acţiunea formulată împotriva Inspectoratului Şcolar Judeţean B a fost respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Cât priveşte fondul cauzei, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată de Grupul Şcolar „D. D.O.” B sub nr.2844/18.06.2008 (fila 41) reclamanta a solicitat efectuarea concediului fără plată în perioada 1.07-31.08.2008.

Cererea a fost admisă în şedinţa consiliului de administraţie al grupului şcolar din data de 26.06.2008, astfel cum reiese din procesul-verbal întocmit cu acea ocazie (filele 43-47).

Reclamanta a susţinut că a fost indusă în eroare când a formulat cererea, crezând că se poate dispune încetarea contractului individual de muncă anterior datei de 31.08.2008, ceea ce ar fi afectat continuitatea necesară pentru înscrierea la gradul didactic definitiv.

Probele administrate în cauză nu dovedesc însă cele susţinute, iar reclamanta nu poate invoca propria culpă în necunoaşterea clauzelor contractului individual de muncă pe care l-a încheiat.

Ca urmare, întrucât a solicitat şi i s-a încuviinţat efectuarea unui concediu fără plată, pentru perioada cât a fost în acest concediu reclamanta nu poate pretinde drepturi salariale, întrucât nu este vorba despre un concediu de odihnă şi nici nu a desfăşurat activitate care să justifice remunerarea.

Pentru considerentele expuse instanţa a constatat că acţiunea formulată împotriva pârâtului Grupul Şcolar „D. D.O.” B este nefondată, motiv pentru care a respins-o.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta considerând-o nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

Instanţa s-a aflat într-o gravă eroare întrucât inspectoratul nu a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive nici prin întâmpinare şi nici în şedinţa publică prin reprezentant.

Instanţa de fond ca temei legal în motivarea hotărârii invocă doar art.11 al.5 din Legea nr. 128/1997 însă nu a invocat temeiul de drept în baza căruia angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectoratul şcolar.

În consecinţă a solicitat admiterea recursului, modificarea hotărârii instanţei de fond în sensul obligării Inspectoratului Şcolar Judeţean B la încheierea contractului individual de muncă cu menţiunea „profesor calificat” precum şi recalcularea drepturilor salariale începând cu 11.09.2008.

În drept a invocat disp. art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură civilă.

Intimata Grup Şcolar Industrial „C.D.O.” a solicitat respingerea recursului ca nefondat, menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.

Analizând hotărârea recurată din prisma criticilor formulate de recurentă cât şi din oficiul sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conf. cu disp. art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Susţinerea recurentei că prima instanţă a fost în eroare când a reţinut că pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean B a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale este contrazisă de înscrisul aflat la dosar respectiv întâmpinarea formulată de pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean B prin care a invocat excepţia calităţii procesuale pasive a sa.

Contrar susţinerilor recurentei, în considerentele hotărârii instanţa de fond nu a făcut nici o referire la disp. Legii nr. 128/1997 aceasta a reţinut doar că recurenta a solicitat efectuarea concediului fără plată în perioada 1.07. – 31.08.2008, cerere admisă în şedinţa Consiliului de administraţie al grupului şcolar din data de 26.06.2008 iar pentru perioada cât a fost în acest concediu reclamanta nu poate pretinde drepturi salariale, nefiind vorba despre un concediu de odihnă şi nici nu a desfăşurat activitate care să justifice remunerarea.

În ceea ce priveşte solicitările recurentei de a obliga pe intimată la încheierea contractului individual de muncă cu menţiunea „profesor calificat” şi recalcularea drepturilor salariale începând cu 11.09.2008 nu pot fi reţinute deoarece nu au făcut obiectul judecării cauzei la fond aşa cum rezultă din petitul acţiunii.

Ori, potrivit dispoziţiilor art. 312 în referire la art. 294 alin.1 Cod procedură civilă, în recurs nu se poate schimba obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi.

În consecinţă, în recurs se pot formula critici numai cu privire la modul în care judecătoriii de fond nu au aplicat legea în soluţionarea pricinii sau cu privire la situaţia de fapt reţinută în raport de probele administrate.

Mai mult, greşelile ce se consideră a fi săvârşite de către instanţa a cărei hotărâri se atacă, trebuie să poată fi încadrate în unul din cele 9 motive de casare prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă.

Aşadar, nu poate fi primită cererea reclamantei de a fi obligată pârâta la încheierea contractului individual de muncă cu menţiunea „profesor calificat” şi recalcularea drepturilor salariale începând cu 11.09.2008 deoarece acestea au fost formulate pentru prima oară în recurs.

În atare condiţii, criticile formulate de recurentă nu se încadrează în nici unul din motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 1- 9 Cod procedură civilă şi, prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin.1 Cod procedură civilă, se va respinge recursul declarat de reclamantă, ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta D. J.-H., domiciliată în B,(...), (...) 2, .26, împotriva sentinţei civile nr.239 din 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 T. 2009.

 

Preşedinte,

E. G.

Judecător,

N. D.

Judecător,

N. O.

 

Grefier,

E. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.:N. D./012.10.2009

U.:DC/2 ex/14.10.2009

Fond: L.N. /A-M.D.

Asistenţi judiciari:D.E./C.E.

Toate spetele


Sus ↑