• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1978/R/2008 din data 2008-10-15
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILA NR. 1978/R/2008

Şedinţa publică din 15 octombrie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

(...) (...)

JUDECĂTORI:

(...) (...) (...)

(...) Ş.

GREFIER:

S. N.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N împotriva sentinţei civile nr. 1103 din 12 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul cu nr(...) privind şi pe reclamantul H. (...) având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul intimat, lipsă fiind reprezentantul pârâtei recurente.

Procedura de citare este îndeplinită.

Recursul a fost declarat în termenul legal, motivat şi comunicat şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că s-a admis cererea de abţinere formulată de domnul judecator T. E. motiv pentru care în compunerea completului de judecată în conformitate cu prevederile disp.art.98 alin.(4) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, completul de judecată este compus din domnii judecători M. E., J. E. D., membrii a completului de judecată 7 R şi doamna judecător M. Ş. de pe planificarea de permanenţă.

Se constată de asemenea că prin registratura instanţei, la data de 09 octombrie 2008, s-a depus la dosar întâmpinare de către reclamantul intimat H. J. prin care a solicitat respingerea recursului formulat de pârâtul recurent.

Reclamantul intimat arată că nu mai sunt alte cereri şi solicită acordarea cuvântului asupra recursului.

Nefiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamantul intimat solicită respingerea recursului formulat de pârâtul recurent şi să i se întocmească contract de muncă.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A :

 

Prin sentinţa civilă nr. 1103 din data de 12 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), s-a admis în parte acţiunea formulată de către reclamantul H. J. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului C-N şi în consecinţă a fost obligat pârâtul să încheie un contract individual de muncă cu reclamantul începând cu data de 01 martie 2003. S-au respins şi celelalte capete de cerere.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că prin Încheierea civilă nr. 1203/2007 T r i b u n a l u l C l u j a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea J u d e c ă t o r i e i C l u j-N.

Prin Sentinţa Civilă nr. 9072/2007 pronunţată în dos. nr(...), J u d e c ă t o r i a C l u j-N a admis excepţia necompetenţei materiale şi constatând conflictul negativ de competenţă, a trimis dosarul Curţii de a p e l C l u j în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Curtea de A p e l C l u j, prin Sentinţa Civilă nr. 34/DC/2008 pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 05 martie 2008 a stabilit competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea T r i b u n a l u l u i C l u j – Secţia Mixtă de Contencios administrativ şi Fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale, formându-se astfel prezentul dosar.

În motivarea sentinţei tribunalul a reţinut că, reclamantul a fost angajatul pârâtei, fapt dovedit de convenţia civilă de prestării de servicii nr. 12357/102/472/05.03.2002 ( f. 5 - dos(...) ).

Potrivit art. 3 din Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 - privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, munca poate fi prestată prin încheierea unor convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele situaţii:

a) pentru desfăşurarea, cu regularitate, a unor activităţi care nu depăşesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru;

b) activitatea este prestată în folosul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, de locatari, cu excepţia cazurilor pentru care se încheie contracte de munca.

Prevederile art. 3 din Legea nr. 130/1999 au fost abrogate prin intrarea în vigoare a Legii nr. 53/2003, articolul fiind abrogat expres şi de pct. 17 al articolului unic din Legea nr. 577/2003, convenţiile civile de prestări servicii fiind înlocuite cu contracte individuale de muncă cu timp parţial.

În speţă, reclamantul a continuat să desfăşoare activitate şi ulterior momentului intrării în vigoare a C o d u l u i M u n c i i, dovadă fiind statele de plată aferente perioadei martie 2003 – decembrie 2006 ( f. 10 şi urm. – dos(...) ).

În conformitate cu prevederile art. 10 Codul muncii, „ contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu ”.

Potrivit prevederilor art. 16 din Cod al N., încadrarea în muncă se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă în baza consimţământului părţilor, respectiv în situaţia în care acesta nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe perioadă nedeterminată, iar părţile pot face dovada prevederilor şi prestaţiilor efectuate prin orice mijloc de probă.

În speţă, aspectele legate de prestarea activităţii, nu sunt contestate, iar în ce priveşte cadrul legal ce reglementează raporturile juridice dintre părţi, prevederile C o d u l u i M u n c i i sunt de strictă aplicabilitate.

Referitor la celelalte capete de cerere având ca obiect plata unor drepturi băneşti, instanţa a respins întrucât din statele de plată existente la dosarul cauzei rezultă faptul că pârâtul şi-a onorat toate obligaţiile materiale, atât faţă de reclamant, cât şi faţă de bugetul de stat.

Daunele morale şi materiale au fost respinse întrucât nu au fost dovedite.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termenul legal pârâtul Primarul Municipiului C-N, F. E., solicitând admiterea prezentului recurs şi în consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 2 şi 3 C.pr.civ. modificarea hotărâri atacate pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 6 C.pr.civ., precum şi judecarea cauzei în conformitate cu art. 242 alin. 2 C.pr.civ.

În dezvoltarea motivelor de recurs pârâtul a arătat că, instanţa de fond în mod greşit a admis cererea reclamantului, obligând pârâtul la încheierea unui contract individual de muncă începând cu data abrogării dispoziţiilor care reglementau convenţiile civile de prestări servicii 01.03.2003 până în prezent, câtă vreme în considerentele hotărârii s-a reţinut că " prin cererea depusă în şedinţa publică din 14 mai 2007 reclamantul şi-a completat acţiunea, solicitând, reîncadrarea în muncă în postul de inspector de la data de 31.12.2007 ".

S-a făcut precizarea că activitatea reclamantului a încetat la data de 31.12.2006, fapt ce a rezultat din adresa nr. 27989/411/12.04.2007 a Direcţiei Economice, care s-a anexat în copie.

Mai mult, reclamantul a înţeles să îşi ridice garanţia materială constituită în temeiul Legii nr. 22/1969.

Aşa fiind, s-a apreciat că instanţa a dat mai mult decât s-a cerut, fiind incidente dispoziţiile art. 304 pct. 6 C.proc.civ.

Prin întâmpinare intimatul reclamant H. J., a solicitat respingerea recursului formulat de primarul municipiului C-N şi menţinerea hotărârii date de către prima instanţă a T r i b u n a l u l u i C l u j ca fiind legală şi temeinică.

În motivarea întâmpinări reclamantul a arătat că faţă de criticile aduse de pârât prin completarea cererii de chemare în judecată, completare depusă de însuşi reclamant în şedinţa publică din data de 14 mai 2007, a solicitat atât plata remuneraţiei la care s-a considerat îndreptăţit în calitate de salariat al pârâtului, cât şi reîncadrarea sa în muncă pe postul deţinut anterior începând cu data de la care aceste raporturi au încetat, respectiv 31 decembrie 2006. În mod evident, cererea de completare a acţiunii depusă la dosarul cauzei conţine o greşeală de tehnoredactare în ce priveşte data de la care a solicitat reîncadrarea în muncă, fiind înscrisă data de 31.12.2007. Atât timp cât, în cuprinsul respectivei cereri, în mod repetat a făcut referire la relaţiile de muncă dintre reclamant şi pârât, relaţii care au încetat la data de 31 decembrie 2006, este evident faptul că, solicitând reîncadrarea întrucât nu s-a apreciat imputabilă reclamantului încetarea acestor raporturi contractuale, o solicită cu aceeaşi dată - 31.12.2006.

De altfel, instanţa de fond nu a reţinut acest aspect ca esenţial în pronunţarea hotărârii, întrucât făcând aplicarea dispoziţiilor art. 16 din Codul muncii, obligarea pârâtului la încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu reclamantul era obligatorie, dispoziţiile legale în acest sens fiind de strictă interpretare. Potrivit prevederilor art. 16 din Codul muncii.... în situaţia în care părţile nu au încheiat un contract cu muncă în formă scrisă, se prezumă că acesta a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată... Or, în cauza de faţă, instanţa, reţinând faptul că, prin adoptarea Legii 53/2003 convenţiile civile de prestări servicii se înlocuiau cu contracte individuale de muncă, iar reclamantul a continuat raporturile de muncă cu pârâtul şi după intrarea în vigoare a respectivului act normativ, fără încheierea unui contract de muncă în acest sens ( raporturi dovedite prin statele de plată şi necontestate de pârât ), a aplicat dispoziţiile legale ce reglementează raporturile juridice de muncă, respectiv art. 16 Codul muncii, obligând pârâtul la încheierea cu reclamantul a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 martie 2003.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate Curtea reţine următoarele :

Referitor la primul motiv de recurs, Curtea reţine că prima instanţă nu a acordat mai mult decât a cerut reclamantul, în condiţiile în care prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat încheierea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu data de 01.03.2003. Drept urmare, în cauză nu este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă.

A doua critică a hotărârii primei instanţe este însă întemeiată. Astfel, deşi prima instanţă a reţinut că reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în instituţia condusă de pârât numai în perioada martie 2003 – decembrie 2006, a dispus în mod netemeinic, obligarea pârâtului la încheierea cu reclamantul a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, deci şi pentru perioada în care chiar reclamantul recunoaşte (chiar prin întâmpinarea formulată la prezentul recurs) că nu a desfăşurat activitate în cadrul Primăriei C-N.

Chiar dacă conform art. 16 alin. (2) din Codul muncii se prezumă că în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în forma scrisă, acesta a fost încheiat pe durată nedeterminată, în condiţiile în care, aşa cum s-a menţionat anterior, reclamantul a desfăşurat activitate în cadrul Primăriei C-N numai până în 31.12.2006, prima instanţă trebuia să aibă în vedere că numai până la această dată s-a executat contractul individual de muncă dintre părţi.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 299, 3041 şi 312 alin. (1)-(3) Cod procedură civilă, apreciind că recursul formulat în cauză este parţial fondat, urmează să se admită în parte şi, în consecinţă sentinţa civilă nr.1.103 din 12.06.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...) va fi modificată în parte în sensul că se va obliga pârâtul să încheie contract individual de muncă cu reclamantul H. J. pe perioada 01.03.2003 - 31.12.2006.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite în parte recursul declarat de pârâtul Primarul Municipiului C-N împotriva sentinţei civile 1.103 din 12.06.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în parte în sensul că obligă pârâtul să încheie contract individual de muncă cu reclamantul H. J. pe perioada 01.03.2003 - 31.11.2003.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 15.10.2008.

 

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) Ş. S. N.

 

 

 

 

 

 

RED. L.D.

DACT. D.M.

3 EX./14.11.2008.

JUD. FOND. P.V.., M.S..

Toate spetele


Sus ↑