• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 159/R din data 2008-03-17
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.159/R

Şedinţa publică din 17 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de pârâta PRIMĂRIA COMUNEI E. SĂRII, jud.V împotriva sentinţei civile nr.11/10.01.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu reclamantul E. D., cauza având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: recurenta pârâtă PRIMĂRIA COMUNEI E. SĂRII reprezentată de primar E. J. cu delegaţie la dosar şi intimatul reclamant E. D. personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că intimatul-reclamant a depus la dosar întâmpinare;după care:

Se prezintă în instanţă numitul E. J. care învederează că este primarul comunei E. Sării,depunând la dosar în acest sens delegaţia cu nr.1558/17.03.2008.

Întrebate fiind, părţile precizează că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat,instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri.

Reprezentantul recurentei pârâte solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

Intimatul reclamant solicită respingerea recursului declarat de pârâta Primăria com.E. Sării.

 

CURTEA

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr(...).

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele.

Prin sentinţa civilă nr. 11/10.01.2008 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul E. D. în contradictoriu cu pârâta Primăria com. E.-Sării jud. V.

A fost obligată pârâta să încheie cu reclamantul contract individual de muncă începând cu data de 28 martie 2007 şi la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 12 decembrie 2006 şi până la data încheierii contractului individual de muncă, cu titlu de despăgubiri iar de la această dată cu titlu de drepturi salariale.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele.

Prin cererea înreg.la nr(...) astfel cum a fost completată, reclamantul E. D. a cerut obligarea pârâtei Primăria comunei E. Sării la încheierea contractului individual de muncă începând cu data de 12 decembrie 2006, plata salariului începând cu aceiaşi dată şi anularea hotărârii comisiei de soluţionare a contestaţiilor din 28 martie 2007.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că la solicitarea pârâtei începând din data de 12 decembrie 2006, a exercitat activitatea de conducător auto transport copii, timp în care şi-a executat obligaţiile de serviciu iar la examenul de ocupare a postului deşi a obţinut cel mai bun rezultat, contractul nu a fost încheiat pentru că a fost invalidat concursul susţinut prin hotărârea comisiei abilitate a cărei anulare o cere.

Prin încheierea din 22 mai 2007 instanţa a dispus disjungerea judecăţii capătului de cerere privind anularea hotărârii comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu înaintarea dosarului secţiei comerciale şi de contencios administrativ şi suspendarea judecăţii prezentei cauze pe temeiul art. 244 alin.1, pct.1 cod proc.civilă până la soluţionarea capătului de cerere disjuns.

Prin sentinţa civilă nr. 653/6 noiembrie 2007 T r i b u n a l u l V r a n c e a – Secţia comercială şi de contencios administrativ – fiscal, a anulat hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor din 28 martie 2007.

Pârâta prin reprezentant legal a formulat întâmpinare în prezenta cauză prin care a solicitat respingerea acţiunii de motivarea că în data de 6 martie 2007 s-a organizat concursul pentru ocuparea postului de conducător auto, concurs reorganizat la data de 25 martie 2007 pentru ca nici unul din cei patru concurenţi printre care şi reclamantul, nu au promovat, Urmare contestaţiei concurentului E. Ş. din 26 martie 2007, comisia de soluţionare a contestaţiilor invalidează concursul din 25 martie 2007, susţinerea acestuia fiind amânată succesiv la data de 19 aprilie 2007 şi la data de 14 mai 2007.

Examinând cererea în raport cu actele dosarului şi normele juridice incidente în cauză, instanţa a constatat următoarele:

În fapt, împrejurarea susţinută de reclamant ca de la data de 12 decembrie 2006 a executat activitatea de conducător auto transport copii nu a fost contestată de către pârâta şi nici răsturnată prin vreun mijloc de probă.

Desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului începută la data de 6 martie 2007 şi urmată în succesiunea sa cu susţinerea concursului la data de 25 martie 2007, apoi la datele de 19 aprilie 2007, respectiv 14 mai 2007 a fost invalidată în judecată.

Astfel că prin sentinţa civilă nr. 653/6 noiembrie 2007 hotărârea din 28 martie 2007 adoptată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor a fost anulată de instanţa investită cu motivarea de fond că deşi la concursul susţinut la data de 25 martie 2007, reclamantul a fost declarat admis, din analiza procesului verbal încheiat de comisia de soluţionare a contestaţiilor încheiat la data de 28 martie 2007 nu rezultă condiţiile pentru care concurentul E. D. a fost înlăturat în împrejurările în care pârâta nu a prezentat la cererea instanţei Regulamentul de organizare al concursului şi celelalte documente aferente concursului.

În drept, potrivit art. 10 şi urm. în procedura de încheiere a contractului individual de muncă dispoziţiile legale sunt exprese şi imperative după cum executarea unei activităţi profesionale în afara existenţei unui contract individual de muncă legal încheiat ori declarat nul obligă partea implicată la plata prestaţiei efectuate.

În speţă, întreg materialul probatoriu administrat în cauză, conduce la concluzia că reclamantul a desfăşurat începând cu data de 12 decembrie 2006 activitatea de conducător auto fără încheierea unui contract individual de muncă pentru perioada de probă s-a prezentat la concursurile organizate de pârâtă la datele de 6 martie, respectiv 25 martie 2007 şi a câştigat acest ultim concurs greşit invalidat de comisie.

În atari împrejurări de fapt şi de drept, instanţa a constatat că pârâta a încălcat normele juridice interne de dreptul muncii, dispoziţiile constituţionale în materie şi nu în ultimul rând dreptul comunitar privind protecţia şi siguranţa muncii, motive pentru care a considerat acţiunea admisibilă.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs pârâta Primăria com. E. Sării, jud. V, considerând-o nelegală pentru următoarele motive.

Nu are posibilitatea de a încheia un contract de muncă cu intimatul reclamant începând cu data de 28 martie 2007 deoarece comisia pentru soluţionarea contestaţiilor a analizat dosarul concursului privind ocuparea postului de şofer şi a încheiat procesul-verbal încheiat la data de 25 martie 2007, constatându-se că la concurs nu s-au respectat prevederile HG nr. 775/1998 în sensul că: nu s-a procedat la selectarea dosarelor concurenţilor în funcţie de condiţiile cerute la concurs; nu există lucrările scrise ale candidaţilor; nu există subiecte formulate de comisia de concurs; candidaţii au fost examinaţi pe bază de chestionare ori bibliografia afişată conţinea şi alte acte normative.

Prin sentinţa civilă nr. 653/06.11.2007 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a a fost anulată hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din data de 28.o3.2007 însă această sentinţă a fost atacată cu recurs la Curtea de A P E L G A L A Ţ I, cu termen la data de 06.03.2008.

De asemenea a învederat că în mod greşit a apreciat prima instanţă că reclamantul s-ar fi aflat din data de 12 decembrie 2006 într-o perioadă de probă fără încheierea unui contract de muncă deoarece, potrivit art. 31 alin. 1 din Codul muncii, perioada de probă este de 30 de zile de la încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă. Plata drepturilor băneşti nu se poate efectua din data de 12 decembrie 2006 deoarece postul de şofer nu se află în organigrama Primăriei E. Sării, acesta fiind înfiinţat începând cu data de 01 ianuarie 2007.

Nu a indicat temeiul de drept al cererii de recurs.

Intimatul reclamant E. D. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat întrucât sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică.

Examinând recursul declarat din prisma motivelor invocate de recurentă cât şi sub celelalte aspecte de fapt şi de drept , în conformitate cu dispoziţiile art.304 şi 304 1 C.pr.civ. , Curtea apreciază acesta este fondat faţă de următoarele considerente.

În ceea ce priveşte primul motiv de recurs invocat de către recurenta pârâtă, referitor la încheierea contractului individual de muncă cu reclamantul începând cu data de 28.03.2007 şi plata drepturilor salariale după această dată, considerăm că nu este întemeiat întrucât soluţia dată de către prima instanţă acestui capăt de cerere este legală şi temeinică.

Nu reţinem ca întemeiate susţinerile recurentei cu privire la constatarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor privind concursul de ocupare a postului de şofer, a nerespectării prevederilor H.G. nr. 775/1998 întrucât, prin sentinţa civilă nr. 653/06.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a - Secţia comercială şi de contencios administrativ s-a anulat Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din 28.03.2007 şi, în consecinţă, conform principiilor restabilirii situaţiei anterioare şi a retroactivităţii sancţiunii nulităţii actelor juridice, produce, în continuare efecte procesul-verbal încheiat la data de 25 martie 2007.

Prin acest proces-verbal încheiat de comisia de examinare s-a precizat clar că, au fost examinaţi la regulile de circulaţie rutieră în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea postului de conducător auto pentru microbuzul şcolar repartizat comunei E. Sării, 3 candidaţi, printre care şi reclamantul intimat E. D., fiind şi singurul declarat admis de către comisie.

În această situaţie, refuzul recurentei pârâte de a încheiat contract individual de muncă cu reclamantul intimat, care a câştigat concursul de şofer, apare ca fiind lipsit de orice temei, acţiunea reclamantului fiind astfel îndreptăţită.

Menţionăm că sentinţa civilă nr.653/06.11.2007 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 169/06.03.2008 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I - Secţia contencios administrativ prin care s-a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta pârâtă.

Însă apreciem ca fiind fondat al doilea motiv de recurs referitor la obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 12 decembrie 2006 şi până la data încheierii contractului individual de muncă.

Deşi prima instanţă a susţinut că, întreg materialul probator conduce la concluzia că reclamantul a desfăşurat începând cu data de 12 decembrie 2006 activitatea de conducător autor pentru perioadă de probă, nu a indicat probele din care a tras o asemenea concluzie.

Deşi se susţine că pârâta nu a contestat faptul că intimatul reclamant a executat activitatea de conducător autor transport copii de la data de 12 decembrie 2006 şi nu a răsturnat prin nici un mijloc de probă această situaţie învederată de reclamant, observăm că la fila 9 din dosarul de fond, recurenta pârâtă a comunicat că, începând cu data de 12 decembrie 2006 şi până în prezent Primăria comunei E. Sării nu are încheiat cu reclamantul E. D. nici un act pentru efectuare unor servicii (evidenţe curse). De asemenea, lecturând întâmpinarea depusă de pârâtă la fila 10 din dosarul de fond, observăm că aceasta a precizat clar faptul că a fost preluat microbuzul fără documente, la data de 12 decembrie 2006, lipsind foaia vamală pentru care nu s-a putu circula cu microbuzul până la clarificarea situaţiei, neexistând obiectul muncii şi nici declararea validă a şoferului pentru care Primăria să-i poată contracta şi remunera serviciile. Deci, nu numai că recurenta pârâtă a contestat afirmaţiile reclamantului, dar a adus şi o motivare poziţiei sale , motivare pe care prima instanţă nu a înlăturat-o în nici un fel, aşa cum prevăd disp. art. 261 pct. 5 C.pr. civilă.

Întrucât recurenta pârâtă a făcut precizări în ce priveşte nedeţinerea de înscrisuri doveditoare a situaţiei de fapt era obligaţia reclamantului să propună administrarea de probatorii pentru a-şi susţine afirmaţiile.

Ne aflăm în situaţia prevăzută de disp. art. 16 alin. 2 din Codul muncii, conform cărora, în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.

Din adresa nr. 125/07.05.2007 eliberată de Şcoala cu clasele I-VIII E. Sării rezultă că nu există nici un act privind evidenţa curselor de către reclamantul E. D., deşi acestea s-au efectuat. Chiar reclamantul a declarat într-un interviu dat ziarului local (fila 4 dosar fond) că a decis să facă cursele obişnuite fără acordul primarului, pe răspunderea sa.

Ordinul de deplasare din data de 11.01.2007 care nu poartă număr, nu duce la concluzia că reclamantul intimat ar fi efectuat curse pentru transportul elevilor, ci doar atestă faptul că s-a deplasat pentru verificare tehnică şi înscriere la Poliţia Rutieră Focşani. Chiar acest înscris confirmă susţinerile recurentei în sensul că autovehiculul nu era înmatriculat şi nu exista posibilitatea acordului său pentru efectuarea curselor, acestea fiind făcute de către reclamantul intimat pe răspunderea sa.

În consecinţă, contrar susţinerilor reclamantului intimat şi a instanţei de fond, nu s-a probat în nici un fel existenţa unor raporturi de muncă între reclamantul intimat şi recurenta pârâtă pentru a se putea justifica soluţia acordării drepturilor salariale începând cu data de 12 decembrie 2006 şi până la data încheierii contractului individual de muncă.

Instanţa de fond nu a observat nici prevederile art. 30 din Codul muncii potrivit căruia încadrarea salariaţilor la instituţiile publice şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.

Nu rezultă din nici o probă administrată în cauză că reclamantul intimat s-ar fi aflat în perioada de probă, aşa cum susţine prima instanţă iar prevederile art. 31 alin. 1 din Codul muncii prevăd că se poate stabili o perioadă de probă la încheierea contractului de muncă şi nicidecum anterior.

Faţă de toate considerentele expuse mai sus, apreciem că hotărârea primei instanţe este în parte nelegală, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr. civilă.

Potrivit disp. art. 312 alin. 1 ,2 şi 3 C.pr. civilă, se va admite recursul declarat de către pârâta Primăria com. E. Sării, se va modifica în parte sentinţa civilă nr. 11/10.01.2008 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a şi, în rejudecare, se va respinge ca nefondat capătul de cerere privind plata drepturilor salariale începând cu data de 12.12.2006 şi până la data încheierii contractului individual de muncă.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile recurate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâtul Primarul comunei E. Sării, jud.V, împotriva sentinţei civile nr.11/10.01.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...).

Modifică în parte sentinţa civilă nr.11 din 10.01.2008 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a şi în rejudecare respinge ca nefondat capătul de cerere privind plata drepturilor salariale începând cu data de 12.12.2006 şi până la data încheierii contractului individual de muncă.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile .

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 17 Martie 2008.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

S. dec.jud.V.(...)/08.04.2008

Tehnored.S.C./2 ex./09.04.2008

Fond:C.E.-A.T.O.

Asistenţi jud.N.J.-L.D.

Toate spetele


Sus ↑