• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 7569 din data 2008-08-27
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA Nr. 7569

Şedinţa publică din data de 27 August 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

]Grefier: (...) (...)

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta SC S. SRL, împotriva sentinţei civile nr.1877/23.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă Ş. (...), având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru recurentul pârât avocat O. O., iar pentru intimata reclamantă, avocat D. E..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul părţilor.

Avocat O. O. pentru recurenta pârâtă solicită în principal admiterea recursului, casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, admiterea recursului, modificarea sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j şi pe fond, respingerea acţiunii.

Avocat D. E. pentru intimata reclamantă, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă :

Prin cererea adresată T r i b u n a l u l u i G o r j şi înregistrată la data de 30.10.2006 sub nr(...), petiţionara Ş. (...) a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata SC S. SRL Tg.J să dispună obligarea acesteia la plata drepturilor salariale în sumă de 1600 lei reprezentând indemnizaţie concediu odihnă neacordată ptr. perioada 2002-2006, la restituirea carnetului de muncă şi la cheltuieli de judecată.

În motivare, petenta a arătat că a fost angajata intimatei în funcţia de brutar-covrigar pe perioada 27.05.2002-06.10.2006, iar la plecare din unitate administratorul societăţii a refuzat eliberarea carnetului de muncă şi nu i-a fost plătită indemnizaţia de concediu cuvenita pentru această perioadă, în sumă totală de 1600 lei.

După încetarea raporturilor de muncă cu unitatea intimată, petenta a solicitat in scris administratorului societăţii eliberarea carnetului de munca,acesta refuzând.

In precizarea acţiunii (fil.28) din dosar mai solicita si acordarea sporului pentru orele de noapte si plata orelor suplimentare efectuate

In dovedire, petenta a depus la dosarul cauzei, în copie xerox, extras din carnetul de muncă.

Prin întâmpinare, unitatea intimată a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că petenta nu a avut niciodată carnet de munca la unitate, indemnizaţia de concediu odihna nu a fost acordata întrucât nu a solicitat concediu in aceasta perioada iar pentru orele lucrate suplimentar şi de noapte a primit sume de bani în compensare.

La termenul din 23.01.2007, instanţa a încuviinţat proba cu martori solicitată de părţi şi proba cu expertiză solicitată de reprezentantul petentei, fiind numita expert contabil U. D. F. prin încheierea de şedinţă din 04.09.2007, expertiză efectuată de aceasta şi la care nu au fost obiecţii.

Prin sentinţa civilă nr.1877 din 23 octombrie 2007, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l G o r j a admis în parte cererea formulată de petitionara Ş. (...) în contradictoriu cu intimata S.C. S. S.R.L. Tg.J.

A obligat intimata să încheie petentei contract individual de muncă şi să-l înainteze I.T.M. G, pentru perioada 27.05.2002 – 06.10.2006, pe postul de muncitor necalificat şi cu salariul minim pe economie.

A obligat intimata să plătească petentei sumele reprezentând indemnizaţia concediului de odihnă pentru anii 2003, 2004, 2006, orele suplimentare şi sporul reprezentând orele de noapte pentru perioada octombrie 2003 – octombrie 2006.

A respins capătul de cerere privind eliberarea carnetului de muncă precum şi drepturile salariale pentru perioada 27 mai 2002 – 30.10.2006 ca prescrise, precum şi la plata către petent a 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Analizand cererea de faţă, în raport de actele de la dosar, expertiza contabila in cauza, depozitiile martorilor si de sustinerile partilor, tribunalul a constatat şi retinut urmatoarele:

Petiţionara T. (...) a fost salariata intimatei S.C. S. S.R.L Tg.J de la 27.05.2002 până la 06.10.2006, când a intrerupt raporturile de munca cu intimata. La încetarea raporturilor de munca, petenta nu a beneficiat de plata indemnizatiei c.o,a orelor de noapte, a orelor suplimentar e lucrate, si nu i s-a incheiat contract individual de munca pe perioada lucrata.

Pentru considerentele expuse şi cu respectarea dispoziţiilor art. 269 C.m., potrivit cărora angajatorul este obligat, în temeiul răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, instanţa urmează să admită în parte cererea, să oblige intimata sa-i incheie contract individual de munca petentei si sa-l inainteze la I.T.M G,ptr. perioada 27.10.2002-06.10.2006 pe postul de muncitor necalificat cu salariul minim pe economie, sa-i plateasca petentei sumele reprezentind indemnizatie c.o ptr. anii 2003,2004,2005,2006,orele suplimentare si sporul reprezentind orele de noapte ptr. perioada octombrie 2003-octombrie2006 si la 300 lei cheltuieli de judecată şi să respingă capetele de cerere privind eliberarea carnetul de munca precum si drepturile salariale ptr.perioada 27.05.2002-30.10.2006 ca prescrise.

Intimata SC S. SRL Tg.J a declarat în termen recurs împotriva acestei sentinţe, pe care o consideră neteminică şi nelegală, solicitând în principal casarea sentinţei cu trimiterea spre rejudecare, iar în subsidiar modificarea sentinţei şi pe fond respingerea acţiunii.

Critică sentinţa pentru admiterea capătului de cerere privind obligarea încheierii contractului de muncă fără ca reclamanta să fi solicitat, instanţa, în mod nejustificat acordând mai mult decât s-a cerut, mai cu seamă că nu se putea dispune decât pentru ultimii trei ani şi pentru încheierea contractului şi pentru drepturile solicitate.

De asemenea, consideră că a făcut dovada cu probele administrate că la încheierea contractului de muncă reclamanta a fost de rea credinţă, deoarece nu a prezentat actele necesare întocmirii cărţii de muncă iar instanţa nu a precizat cuantumul sumelor ce este obligată să le plătească.

Analizând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prevăzute de art.304 c.pr.civ.şi va fi menţinută.

Sunt neîntemeiate crticile privind obligarea sa la încheierea contractului de muncă pentru reclamantă şi să-l înainteze I.T.M., ca un capăt de cerere ce nu s-a formulat, deoarece prin precizarea la acţiune din 09 ianuarie 2007 şi completarea acesteia, filele 28 şi 33, reclamanta a solicitat întocmirea documentului corespunzător pentru atestarea perioadei cât a lucrat la pârâtă, iar pârâta prin întâmpinarea din 23 ianuarie 2007 (fila 34) a recunoscut că pârâta a lucrat la societate perioada respectivă şi au încheiat contract individual de muncă, nu l-a înaintat la ITM din culpa reclamantei care nu i-a prezentat carnetul de muncă.

În acest sens instanţa de fond, corect a făcut aplicaţiunea prev.art. CM.

Cât priveşte drepturile salariale solicitate, aceasta s-a dispus numai în limita prescripţiei, de la data formulării acţiunii în urmă, pentru perioada supusă prescripţiei instanţa dispunând respingerea acţiunii.

Calculul drepturilor revine recurentei întrucât deţine evidenţele orelor lucrate peste program şi pe timp de noapte, ce vor fi calculate în funcţie de salariul cuvenit.

În consecinţă, Curtea apreciază neîntemeiate criticile formulate şi în baza art.312 c.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de pârâta SC S. SRL, împotriva sentinţei civile nr.1877/23.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă Ş. (...), având ca obiect, drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 27 august 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

08.09.2008

Red.jud.C.(...)

Tehn.MC/2 ex.

j.f. D.U.

E.U.

Toate spetele


Sus ↑