• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6530 din data 2009-11-20
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6530

Şedinţa publică de la 20 O. 2009

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)-(...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) N.

Grefier: B. H.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta SC E. SRL împotriva sentinţei civile nr. 2008/25.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. J., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul-reclamant E. J., lipsă fiind unitatea recurentă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat şi motivat în termen legal.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Intimatul-reclamant pune concluzii de respingere a recursului şi menţinere a sentinţei atacate drept temeinică şi legală.

 

 

     CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă:

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 2008 din 25 martie 2009, a admis cererea formulată de petiţionarul E. J., în contradictoriu cu intimata SC „E.”SRL TG. J.

A fost obligată intimata la plata către petent a salariului aferent lunii O. şi decembrie 2008, precum şi la plata contravalorii concediului de odihnă pe anul 2008.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţam a reţinut că petiţionarul E. J. a fost salariatul intimatei cu contract individual de muncă având încheiat contract individual de muncă începând cu data de 15.04.2008, nefiindu-i achitate drepturile salariale pentru lunile O. şi decembrie 2008, precum şi pentru concediul de odihnă pe anul 2008.

Susţinerea intimatei că neplata se datorează şi faptului că administratorul societăţii s-a schimbat nu poate fi reţinută întrucât petentul are încheiat contract individual de muncă cu intimata SC E. SRL iar nu cu administratorul societăţii ca şi persoană fizică.

Mai mult, situaţia financiară a firmei nu scuteste intimata de achitarea obligaţiilor stabilite prin încheierea contractelor de muncă cu salariatii.

Potrivit art. 287 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa, ori intimata nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale solicitate de petent.

Potrivit art. 269 din Codul muncii, angajatorul este obligat să-l despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului.

Cum petentul nu a primit drepturile salariale cuvenite, cererea a fost admisă şi obligată intimata la plata salariul aferent lunii O. şi lunii decembrie 2008, precum şi la plata concediului de odihnă pe anul 2008.

Împotriva sentinţei a declaratrecurs pârâta, criticând-o ca nelegală şi netemeinică..

In motivarea recursului a susţinut că intimatul nu şi-a primit salariu din culpa sa ,societatea îndeplinindu-şi obligaţiile faţă de salariaţi ,aceştia neîndeplinindu-şi obligaţiile de serviciu.

Intimatul,deşi legal citat,nu a depus întâmpinare în cauză.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele :

Art. 154  alin.1 din Codul muncii prevede că salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Astfel că angajatorul este obligat să achite salariatului pentru munca prestată salariul stabilit prin contractul individual de muncă s-a limitat la a arăta că nu şi-a primit salariu intimatul deoarece nu şi-a îndeplinit obligaţiile de serviciu fără însă a arăta în concret obligaţiile pe care acesta nu le-a îndeplinit şi care au condus la neplata salariului.

Aceasta este obligaţie legală iar recurentul nu a făcut dovada că şi-a îndeplinit-o respectiv că a achitat drepturile salariale pentru munca prestată .

Conform art.287 Codul muncii sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare respectiv să facă dovada achitării salariilor cu înscrisurile prev. art.163 Codul muncii.

În raport de aceste aspecte,Curtea constată că sentinţa este temeinică şi legală ,urmând ca în baza art.312 Cod procedură civilă să respingă recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de pârâta SC E. SRL împotriva sentinţei civile nr. 2008/25.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. J., având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 O. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)-(...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) N.

 

Grefier,

B. H.

 

 

Red. Jud. M.M.

2 ex/16 12 2009

j. fond: E.M.T.

E.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑