• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 5186 din data 2009-10-02
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5186

 

Şedinţa publică de la 02 Octombrie 2009

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...) N.

Grefier: B. H.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul O. E. împotriva sentinţei civile nr. 79/03.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria U. – Instituţia Primarului, Grupul din Comunitatea Rurală T. T. şi Fondul Român de Dezvoltare Socială, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că acest termen a fost acordat pentru refacerea procedurii de citare, iar în cauză se solicită şi judecarea potrivit art. 242 alin. 2 Cod proc. civ.

Curtea, având în vedere că se cere judecarea în lipsa părţilor, constată pricina în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

 

CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i O l t, reclamantul O. E., a chemat în judecată Grupul din Comunitatea Rurală T. sat T. E. comuna U. judeţul O, Primăria U. judeţul O, Fondul Română de Dezvoltare Socială B, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtelor la emiterea deciziei de încetare a contractului de muncă, la plata salariului pentru lunile mai - iunie 2005 la nivelul contractului individual de muncă (2500 lei) , iar restul perioadei la nivelul contractului doar pentru o normă întreagă (1000 lei) şi la plata obligaţiilor ce decurg către Bugetul Statului.

În motivarea cererii, arată că a fost încadrat cu contract de muncă de către pârâtul Grupul din Comunitatea Rurală T. T. pe perioada menţionată , iar la data de 25.06.2005 a predat documentaţia pentru activitatea desfăşurată conform procesului verbal.

Pârâţii au refuzat achitarea drepturilor salariale pe perioada mai – iunie 2005 şi emiterea deciziei de încetare a activităţii , motiv pentru care nu a beneficiat de asistenţă socială, sănătate.

T r i b u n a l u l O l t, prin sentinţa nr. 79 din 03 februarie 2009 a respins acţiunea formulată de reclamantul O. E. în contradictoriu cu pârâţii Grupul din Comunitatea Rurală T. – T., Primăria U., Fondul Român de Dezvoltare Socială B, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamantul a fost încadrat cu contract de muncă la pârâtul Grupul din Comunitatea Rurală T. T. până la data de 25.06.2005, când a predat documentaţia specifică activităţii conform procesului verbal.

Contractul de muncă a fost încheiat între pârâtul Grupul din Comunitatea Rurală T. şi reclamant, astfel că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către Fondul Român de Dezvoltare Socială este întemeiată, întrucât între părţi nu există raporturi juridice de muncă din care să derive obligaţii între acestea.

S-a constatat că nici pârâtul Grupul din Comunitatea Rurală T., nu are calitate procesuală pasivă , întrucât a fost desfiinţat în anul 2006, aşa cum rezultă din adresa nr. 355 /2008 emisă de Primăria comunei U. odată cu finalizarea lucrării de alimentare cu apă .

Întrucât Grupul din Comunitatea Rurală T. s-a desfiinţat începând cu anul 2006, s-a constatat că acţiunea a fost formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

S-a mai reţinut că nu are calitate procesuală pasivă nici pârâta Primăria U., întrucât nu s-a făcut dovada transferului proprietăţii deţinut de Grupul din Comunitatea Rurală T. T. către această pârâtă şi nu au existat raporturi juridice de muncă între aceste părţi.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

In motivele de recurs susţine că pârâţii Grupul din Comunitatea Rurală T. – T., Primăria U., Fondul Român de Dezvoltare Socială B au calitate procesuală pasivă deoarece din dispoziţia nr.287/19 03 2004 emisă de Primăria comunei U. rezultă că s-a aprobat înregistrarea ,în registrul special al Primăriei,a actului adiţional nr.1/21 03 2004,la procesul –verbal de constituire ca persoană juridică(anexa nr.1) a Grupului din comunitatea rurală săracă din localitatea T.-E.,încheiat la 01 04 2001.

Recurentul a mai susţinut că prin sentinţa recurată instanţa nu s-a pronunţat faţă de Fondul Român de Dezvoltare Socială B ceea ce atrage nulitatea sentinţei.

La data de 22 05 2008 intimatul Fondul Român de Dezvoltare Socială B a depus întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de instanţa de fond.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului ,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Instanţa de fond în mod corect a apreciat că pârâţii Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Primăria U. nu au calitate procesuală pasivă în cauză deoarece recurentul a încheiat contract individual de muncă cu Comunitatea Rurală T. T.-E. astfel că potrivit art.10 Codul muncii acesta are calitatea de angajator şi în sarcina acestuia sunt instituite obligaţii respectiv plata drepturilor salariale pentru munca prestată şi emiterea deciziei de încetare a contractului individual de muncă.

Motivul de recurs privind faptul că instanţa nu a soluţionat acţiunea formulată împotriva pârâtului Fondul Român de Dezvoltare Socială este nefondat deoarece instanţa a reţinut că acesta nu are calitate procesuală pasivă deoarece reclamantul nu a avut raporturi de muncă cu acest pârât ci a încheiat contract individual de muncă cu Grupul in Comunitatea Rurală T. .

Susţinerea recurentului că prin înscrisurile aflate la dosar a făcut dovada că Primăria U. este succesoarea în drepturi a Comunităţii T. T. –E. este nefondată deoarece prin dispoziţia nr.287/19 03 2004 doar s-a aprobat înregistrarea în registrul special al Primăriei comunei U. a actului adiţional nr.1/21 03 2004 la procesul verbal de constituire ca persoană juridică a Grupului din comunitatea rurală săracă din localitatea T.-E. iar prin procesul verbal de închidere a proiectului nr.1 /02 11 2006 s-a procedat la transferul proprietăţii obiectivului realizat de grup –alimentare cu apă potabilă,către Consiliul local deoarece acest transfer a operat potrivit art.4 alin.2 din Legea nr.129/1998 care prevede că proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităţilor administrativ-teritoriale.

În aceste condiţii nu a operat transferul întregului patrimoniu al grupului către unitatea administrativ-teritorială adică toate drepturile şi obligaţiile ,astfel încât să se poată spune că aceasta este succesoare a angajatorului şi să fie obligată la emiterea unui act care întră în competenţa exclusivă a angajatorului.

Pe de altă parte,Curtea constată că recurentul a avut încheiat cu Comunitatea Rurală T. contract individual de muncă(fila 7,dosar fond) pe durată determinată,10 06 2004-10 12 2004 care apoi a fost prelungit prin decizia nr.1/09 03 2005 până la data de 10 06 2005,încheindu-se între părţi act adiţional (fila 9,dosar fond) iar ulterior acestei date ,la 25 06 2005 s-a încheiat procesul verbal prin care recurentul în calitate de contabil a procedat la predarea către Comunitatea Rurală T. T. E. reprezentată de E. J. a unor documente.

Acestea conduc la concluzia că la data de 10 06 2005 ,contractul individual de muncă a încetat de drept conform art.56 lit.j Codul muncii astfel că nu mai este nevoie de decizie emisă în acest sens de angajator deoarece legea este cea care dispune că la expirarea termenului , contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată încetează de drept.

Faţă de cele reţinute mai sus ,Curtea urmează ca în baza art.312 Cod procedură civilă să respingă recursul ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de reclamantul O. E. împotriva sentinţei civile nr. 79/03.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria U. – Instituţia Primarului, Grupul din Comunitatea Rurală T. T. şi Fondul Român de Dezvoltare Socială, având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) N.

 

Grefier,

B. H.

 

 

Red. Jud. M.M.

2 ex/02 11 2009

j. fond: I.N.

I.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑