• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 9054 din data 2008-10-17
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 9054

Şedinţa publică de la 17 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...) P.

 

x.x.x.x.x

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta SC D. IMOBILIARA SRL, împotriva sentinţei civile nr. 3959/04.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. F. şi intimatul chemat în garanţie SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ C, având ca obiect „drepturi băneşti”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se că, recursul a fost declarat şi motivat în termenul prevăzut de lege, prin Serviciul Registratură s-a depus din partea intimatului chemat în garanţie întâmpinare în termenul legal, iar părţile au solicitat judecarea în lipsă conform art. 242 C.Pr.Civ., după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată s-a trecut la soluţionare.

 

C U R T E A

 

Asupra cauzei de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 3959/ 04.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, s-a admis acţiunea precizata formulată de reclamanta D. F., în contradictoriu cu pârâta S.C. D. IMOBILIARA S.R.L. S. de Vede.

A fost obligată pârâta să plătească reclamantei premiul lunar în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual pentru perioada 15.07.2007-31.12.2007 şi prima de stabilitate cuvenită conform art. 1 din HG 670/2007, pentru anul 2007.

A fost respinsă cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. D. IMOBILIARA S.R.L împotriva chematului în garanţie SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ JUDEŢEAN C.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamanta a fost salariata Spitalului de Urgenţă C până la data de 15.07.2007, când aceasta din urmă a încheiat contractul de prestări servicii nr. 2373/25.06.2007 cu pârâta S.C. D. IMOBILIARA SRL S. de Vede.

În conformitate cu prevederile art. 11 pct. 2 din acest contract unitatea pârâtă S.C. D. IMOBILIARA SRL S. de Vede a „preluat personalul existent în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare”.

Prin P.. nr. 886/2006 al Ministerului Sănătăţii Publice privind externalizarea serviciilor medicale şi nemedicale din unităţile sanitare s-a prevăzut la art. 3 din Norme că personalul preluat de către furnizorul de servicii medicale sau nemedicale de la unitatea sanitară va fi menţinut pe toată perioada contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară, iar la art. 4 , s-a stabilit că drepturile salariale ale personalului preluat şi celelalte drepturi se păstrează pe toată durata derulării contractului şi se corelează cel puţin la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru unităţile sanitare publice.

Aceste prevederi au fost inserate în contractul de prestări servicii nr. 2373/25.06.2007 de către părţile semnatare ( chematul în garanţie şi pârât), iar ulterior s-a încheiat contractul individual de muncă între pârâta S.C. D. IMOBILIARĂ S.R.L. şi reclamantă.

Ulterior încheierii acestui contract, prin Hotărârea Guvernului nr. 670/28.06.2007, a fost acordat personalului din unităţile sanitare o primă de stabilitate egală cu salariul de bază minim corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale, din luna anterioară celei în care se face plata odată pe an, în cursul trimestrului IV.

Reclamanta şi-a precizat cererea la data 16.04.2008 solicitând să fie obligată pârâta la plata premiului lunar pe perioada 15.07.2007-31.12.2007 ,în conformitate cu prev.art.11 pct.2 alin.14,15,16,17 din contractul de prestări servicii şi a indemnizaţiei de stabilitate conform HG nr.670/2007.

Instanţa a constatat că începând cu 15 .07.2007 reclamanta a fost preluată în baza contractului de prestări servicii nr.2373/25.07.2007 de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr.1 C de către pârâtă care a încheiat contractul individual de muncă nr.6774/30.07.2007.

În conformitate cu prevederile art.11 pct.2,14-17 din contract pârâta s-a obligat să achite reclamantei drepturile salariale prev. în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe toată durata contractului individual de muncă,urmând să fie corelate cel puţin la nivelul reglementărilor legale viitoare privind salarizarea şi alte drepturi salariale specifice sistemului sanitar.

Pârâta avea obligaţia de a plăti lunar conform art.93 alin.2 din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară 2005-2007,începând cu 15.07.2007,până la finele anului..

Cu privire la indemnizaţia de stabilitate instanţa a constatat că, potrivit prevederilor HG nr. 670/2007, aceasta se plăteşte în cursul trimestrul IV şi este egală cu salariul de bază minim corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale din luna anterioară celei în care se face plata.

În trim.IV al anului 2007 reclamanta nu mai era salariata chematului în garanţie ci a pârâtei,care avea obligaţia să-i achite indemnizaţia de stabilitate prev.de HG nr.670/2007.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului s-a arătat că drepturile solicitate de către reclamantă sunt condiţionate de calitatea de salariat titular al unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorul.

Reclamanta a avut calitatea de angajat al recurentei pentru perioada ulterioară datei de 15.07.2007, obligaţia corelativă dreptului operând în sarcina recurentei numai pentru această perioadă.

Pentru perioada anterioară reclamanta a avut calitatea de salariat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă C, obligaţia corelativă dreptului operând în sarcina acestuia.

A mai arătat recurenta că Ordinul 886/2006 al Ministerului Sănătăţii Publice accentuează condiţionarea dreptului de salariat, iar în anul 2007 reclamanta a avut calitatea de salariat în raport cu doi angajatori.

Intimatul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă C depune la dosar întâmpinare solicitând respingerea recursului.

Curtea constată a fi nefondat recursul pentru următoarele considerente:

Este adevărat că drepturile solicitate de către reclamantă sunt condiţionate de calitatea de salariat a acesteia, aşa cum susţine recurenta.

Reclamanta are această calitate fiind salariată a recurentului începând cu 15.07.2007, aşa cum susţine chiar recurenta.

Potrivit art. 169 alin.1 din Legea 53/2003, salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator potrivit legii.

Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului vor fi transferate integral cesionarului.

Reclamanta a devenit salariata recurentei urmare a contractului de prestări servicii intervenit între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă C şi recurentă prin care acestuia din urmă i-au fost cedate o parte dintre activităţile de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi personalul aferent.

Prin contractul de prestări servicii încheiat cu spitalul s-a prevăzut expres că personalul preluat de recurentă va fi menţinut pe toată perioada derulării contractului cu respectarea preved. c o d u l u i m u n c i i şi a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară ,precum şi a salarizării specifice sistemului sanitar iar drepturile salariale şi celelalte drepturi prevăzute în contractele colective se păstrează pe toată derularea contractului şi se corelează la nivelul prevăzut de reglementările legale viitoare privind salarizarea şi alte drepturi salariale specifice sistemului sanitar.

De asemenea prin contractul individual de muncă recurentul si-a asumat obligaţia să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege.

În această situaţie potrivit textului de lege mai sus enunţat şi a obligaţiilor asumate de recurentă prin contractele încheiate acesteia i-au fost transferate integral toate drepturile personalului respectiv ce decurgeau din raporturile sale de muncă cu fostul angajator.

Ca urmare recurentei îi revenea obligaţia de a acorda intimatei toate drepturile salariale inclusiv premiul lunar prev.la art 94 alin.2 lit.b din contratcul colectiv şi prima de stabilitate prev.de HG 670 /2007 .

Pentru considerentele expuse constatând că sentinţa atacată este temeinică şi legală, în baza art. 312 Cod pr. civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge recursul formulat de pârâta SC D. IMOBILIARĂ SRL S. de Vede, împotriva sentinţei civile nr.3959/ 04.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata - reclamantă D. F. şi intimatul chemat în garanţie SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ C.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Octombrie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

Grefier,

(...) (...) P.

Red. jud. M. (...)

Tehn. A. L.

2 ex./17.11.2008

J.F. P. D.

C. E.

Toate spetele


Sus ↑