• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1908R din data 2009-03-26
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(7512/2008)

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE

MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr.1908/R

Şedinţa publică din data de 26 martie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - G. E.

 

Pe roi soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta reclamantă E. N., împotriva încheierii din 27 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. 31681/3/LM/2007, în contradictoriu cu intimata pârâtă SC B. E. U. SRL, având ca obiect - drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimata pârâtă SC B. K. U. SRL, prin avocat T. H., cu împuternicire avocaţială emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.47751/02.03.2009 ataşată la fila 9 dosar, lipsind recurenta reclamantă E. N..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că intimata pârâtă SC B. K. U. SRL, a depus la dosar întâmpinare, prin serviciul registratură al acestei instanţe la data de 12.03.2009, precum şi faptul că recurenta reclamantă E. N., a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă conform art.242 Cod procedură civilă.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, nici excepţii de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Avocatul intimatei pârâte SC B. K. U. SRL, solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei atacate ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Constată că prin încheierea pronunţată la data de 27.03.2008 în dosarul nr(...) s-a dispus în temeiul art.1551 C. proc. civ., suspendarea judecării cauzei privind pe reclamanta E. N. în contradictoriu cu pârâta SC B. K. U. SRL.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că a dispus suspendarea judecării cauzei până la îndeplinirea de către reclamantă a obligaţiilor stabilite de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 22.11.2007 în sensul de arăta ce presupune obligarea la încheierea retroactivă a contractului individual de muncă, data de la care s-a încheiat contractul individual de muncă şi să se indice data cu care se solicită încheierea respectiv ce presupune noţiunea de costuri aferente, pe ce perioadă solicită completarea carnetului de muncă şi cu ce menţiuni, pe ce perioadă solicită plata contribuţiilor la bugetele asigurărilor sociale, care este perioada pe care a efectuat orele suplimentare precum şi estimarea acestora, ce presupune expresia din cererea de chemare în judecată.

Curtea reţine de asemenea că prin încheierea din data de 22.11.2007, instanţa de fond a pus în vedere reclamantei să-şi precizeze acţiune aşa cum a reţinut în încheierea de suspendare recurată sub sancţiune prevăzută de art.1551 C. proc. civ.

Împotriva acestei încheieri reclamanta-recurentă a formulat la data de 22.07.2008 recurs, prin care a solicitat admiterea acestuia modificarea încheierii şi rejudecând cauza în fond să se admită acţiunea astfel cum a fost formulată.

În motivarea recursului se arată că prin încheiere i s-a pus în vedere să îşi precizeze acţiunea, însă acţiunea a fost precizată conform precizărilor depuse la dosar la termenul din data de 31.01.2008, iar cauza a fost suspendată.

Recurenta susţine că încheierea de suspendare a fost pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Recurenta susţine că acţiunea a fost precizată iar clarificări suplimentare, dacă erau necesare se puteau efectua la termenul de judecată.

Celelalte critici vizează chestiuni de fond prin care încearcă să se explice obiectul acţiunii.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând încheierea recurată prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu conform art.3041 C. proc. civ., Curtea constată că recursul este nefondat urmând a fi respins ca atare pentru următoarele motive.

Astfel, prin încheierea din data de 22.11.2007 instanţa a pus în vedere recurentei să precizeze acţiunea în sensul de a arăta „ce presupune încheierea retroactivă a contractului individual de muncă şi să indice data cu care se solicită încheierea, respectiv data la care s-a încheiat contractul individual de muncă ce presupune noţiunea de costuri aferente, pe ce perioadă solicită completarea carentului de muncă şi cu ce menţiuni, pe ce perioadă solicită plata contribuţiilor la bugetele asigurărilor sociale, care este perioada pe care a efectuat orele suplimentare şi estimarea acestora, ce presupune expresia din cererea de chemare în judecată „plus procent”, sub sancţiunea suspendării cauzei conform art.1551 C. proc. civ.”

Deci această obligaţie a fost stabilită la termenul din data de 22.11.2007 pentru a fi complinită până la data 31.01.2008.

Până la data respectivă de 31.01.2008, reclamantă nu a s-a conformat obligaţiilor stabilite, însă la termenul din data de 31.01.2008 a depus la dosar o cerere intitulată „precizări” prin care foarte pe scurt a enumerat aşa zisă precizare a acţiunii.

La termenul respectiv, instanţa a acordat un nou termen pentru ca părţile să T. soluţionarea litigiului pe cale amiabilă.

Ulterior, Tribunalul a reţinut la termenul din 27.03.2008 că reclamanta nu a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă la termenul din 22.11.2007.

Curtea reţine că recurenta-reclamantă nu şi a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă deoarece precizările depuse ( fila 22w dosar fond) nu suplinesc cerinţele stabilite prin încheierea din 22.11.2007, recurenta-reclamantă rezumându-se doar a preciza foarte pe scurt unele dintre capetele de cerere formulate, astfel aceasta nu a precizat: noţiunea de costuri aferente, perioada pentru care se solicită completarea carnetului de muncă şi cu ce menţiuni, pe ce perioadă se solicită plata contribuţiilor la bugetele de asigurări sociale, care este perioada pentru care a efectuat orele suplimentare şi estimarea acestora.

De asemenea, Curtea reţine că recurenta-reclamantă prin precizările formulate a extins obiectul acţiunii faţă de obligaţiile stabilite de instanţa de fond.

Prin urmare, Curtea reţine că prima instanţă a dispus în mod temeinic şi legal suspendarea cauzei, deoarece potrivit art.1551 C. proc. civ., aceasta este obligatorie atunci „Când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.”

Cu alte cuvinte, suspendarea dispusă de către instanţă a fost determinată de refuzul recurentei-reclamantei de a se supune obligaţiilor stabilite de instanţă cu privire la precizarea obiectului acţiunii.

Pe calea recursului s-a solicitat şi pe lângă modificarea încheierii şi rejudecarea cauzei în fond şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Curtea reţine că excede cadrului procesual de faţă judecarea pe fond a cauzei, deoarece recursul este formulat împotriva încheierii de suspendare în baza arft.1551 C. proc. civ., iar cauza nu a fost soluţionată pe fond de prima instanţă, astfel că pe calea acestui recurs nu se poate antama fondul, iar împotriva hotărârii care va soluţiona fondul atunci când recurenta-reclamantă va îndeplini obligaţiile stabilite de instanţă şi judecata se va relua, se poate exercita separat recurs.

În baza art.274 C. proc. civ., urmează a fi obligată recurenta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei către intimată, în conformitate cu chitanţa de plată depusă la fila 10 din dosarul de recurs.

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art.312 c. proc. civ., urmează să dispună respingerea recursului ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă E. N. împotriva încheierii de şedinţă din data de 27.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.31681/3/LM/2007, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC B. E. U. SRL.

Obligă recurenta la 1000 lei cheltuieli de judecată către intimată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 martie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

M. D. E. F. M. V. E. B.

 

GREFIER

G. E.

 

Red.: P.A.

Dact.: Z.G.

2 ex.

17.04.2009

Jud.fond: M.A.H.

M.D.

Toate spetele


Sus ↑