• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Suspendare executare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 1130/R-CONT din data 2009-11-04
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 1130/R-CONT

Şedinţa publică din 04 O. 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

(...) (...), judecător

(...) (...), judecător

(...) (...), grefier

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de reclamanta (...) F. TOTAL D. SA, cu sediul în B,(...), .6, sector 3, împotriva sentinţei nr.1013 din 15 septembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, Secţia comercială şi de contencios administrativ, în dosarul nr(...), intimat fiind pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ V, cu sediul în Rm.V,(...), judeţul V.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la dosar a fost depusă, prin serviciul registratură, întâmpinare din partea intimatului- pârât, precum şi faptul că recursul nu este timbrat legal.

Curtea pune în discuţie excepţia de netimbrare a recursului şi rămâne în pronunţare asupra acesteia.

C U R T E A :

 

Examinând recursul de faţă, constată că :

Prin sentinţa nr.1013 din 15 septembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, s-a respins cererea de suspendare provizorie formulată de reclamanta S.C. F. TOTAL D. S.A. B, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ V, a măsurilor dispuse prin procesul verbal de control seria (...) ITM nr.(...)/nr.S./21.05.2009, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că la data de 01 iunie 2009 reclamanta S.C. F. TOTAL D. S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ V, suspendarea provizorie a executării măsurilor dispuse prin procesul verbal de control seria (...) ITM nr.(...)/nr.S./21.05.2009.

Prin procesul verbal de control seria (...) ITM nr.(...)/nr.S./21.05.2009 s-a dispus încheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă în vederea înlăturării deficienţelor semnalate şi pentru intrarea în legalitate.

Astfel, în planul de măsuri stabilit, cu termen de îndeplinire la 29 mai 2009, petenta a fost obligată să încheie contracte individuale de muncă persoanelor care desfăşoară activitatea pe baza unor convenţii civile, întrucât s-a încălcat legislaţia muncii. Susţinerea petentei că prin ducerea la îndeplinire a acestor măsuri s-ar perturba grav activitatea societăţii în plină criză financiară şi ar fi nesocotită voinţa părţilor este nejustificată întrucât, potrivit reglementărilor în vigoare contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor în formă scrisă în limba română.

Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului anterior începerii raporturilor de muncă.

În raport de dispoziţiile art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004, admisibilitatea cererii de suspendare temporară a măsurilor dispuse prin procesul verbal de control la care se face referire trebuie examinată, în funcţie de îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv cazul bine justificat, prevenirea unei pagube iminente şi formularea plângerii împotriva actului administrativ la autoritatea emitentă pentru revocarea acestuia, în condiţiile stabilite de lege.

Paguba iminentă este definită de art.2 alin.1 lit.”ş” din Legea nr.554/2004, în sensul prejudiciului material viitor şi previzibil, sau după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public.

Cea de-a doua condiţie referitore la cazul bine justificat este de asemenea concretizată de legiuitor în art.2 alin.1 lit.”t” din actul normativ menţionat şi se referă la împrejurările legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa actului administrativ.

Între motivele invocate de petentă, cazul bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente nu se regăsesc, întrucât faptul că a fost obligată să încheie contracte individuale de muncă în formă scrisă, în condiţiile legii, pentru persoanele care desfăşoară activitate nu este de natură a produce o pagubă şi a perturba grav activitatea acesteia.

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a formulat recurs, pe care însă nu l-a timbrat legal.

Potrivit art.11 şi 20 din Legea nr.146/1997 şi art.1 din OG.nr.32/1995, astfel cum a fost completată şi modificată prin Legea nr.123/1997 şi prin OG nr.10/1999, cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru şi timbrului judiciar, care se plătesc anticipat.

Dacă plata nu a fost făcută în momentul înregistrării cererii, instanţa trebuie să pună în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează cu anularea cererii.

În speţă, se constată că recurenta- reclamantă nu a plătit anticipat taxa judiciară de timbru în sumă de 5,00 lei şi timbrul judiciar în valoare de 0,15 lei.Ca urmare, achitarea sumelor respective i s-a pus în vedere prin citaţie, aşa cum rezultă din dovada aflată la fila 8. Obligaţia legală nu a fost îndeplinită, astfel că recursul urmează a fi anulat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Anulează ca netimbrat recursul declarat de reclamanta (...) F. TOTAL D. SA, cu sediul în B,(...), .6, sector 3, împotriva sentinţei nr.1013 din 15 septembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, Secţia comercială şi de contencios administrativ, în dosarul nr(...), intimat fiind pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ V, cu sediul în Rm.V,(...), judeţul V.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04 O. 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

 

G.(...), A.(...), C.(...),

Grefier,

 

 

 

 

 

Tehnored./P.M.

Ex.4/11.11.2009

Jud.fond Gh.E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑