• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Suspendare executare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 119 din data 2008-05-07
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMANIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

 

S E N T I N Ţ A Nr.119

Şedinţa publică din data de 07 mai 2008

Preşedinte : (...) (...)

Grefier : (...) (...) G.

 

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată în temeiul Legii contenciosului administrativ de reclamanta SOCIETATEA COMERCIALĂ ,, N. E. ” S.R.L. , prin reprezentant legal N. Ş., cu sediul în P,(...), judeţ P, cod poştal (...), în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR PUBLICE – ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE P – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ , cu sediul în P,(...), judeţul P, cod poştal (...).

Acţiune timbrată cu 4 lei taxă judiciară de timbru potrivit chitanţei nr. (...) din 16.04.2008 , timbru judiciar de 0,15 lei, ce au fost anulate la dosar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta S.C. N. E. SRL , reprezentată de avocat E. H. O., din B a r o u l P r a h o v a , în baza împuternicirii avocaţiale nr. 38 din 7.05.2008 lipsă fiind pârâtul Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice – Administraţia Finanţelor Publice P – Activitatea de Inspecţie Fiscală P.

Procedura legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care ;

Avocat E. H. O. , pentru reclamanta (...) N. E. SRL depune la dosar recipisa de consemnare nr. (...)/1 din 06.05.2008 în sumă de 2.000 RON, emisă de CEC BANK – Sucursala P , reprezentând cuantumul cauţiunii stabilită prin încheierea de şedinţă din 16 aprilie 2008, precum şi chitanţa nr. (...)/1 din 6.05.2008 din care rezultă că suma mai sus menţionată a fost consemnată cauţiune în dosarul nr(...).

Totodată, având cuvântul, declară că nu mai are alte cereri de formulat.

Curtea, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat E. H. O., având cuvântul pentru reclamanta (...) N. E. SRL, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, urmând a se dispune suspendarea deciziei de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. Al 679 pentru suma de (...), a Raportului de Inspecţie Fiscală nr.Al 679/26.02.2008 şi a dispoziţiilor privind măsurile stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Finanţelor Publice a Or. P – Activitatea de Inspecţie Fiscală, până la soluţionarea pe fond a contestaţiei,

Cu privire la justificarea cererii şi evitarea pagubei iminente, apreciază că actele administrative atacate ca fiind nelegale.

Menţionează că (...) N. E. SRL, realizează în principal activităţi de transport, executarea silită ar determina în mod vădit blocarea activităţii, ceea ce ar avea grave prejudicii în plan economic, iar în plan social ar determina societatea să facă disponibilizări masive ce ar prejudicia în mod grav Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Mai mult arată că societatea reclamantă are încheiate contracte individuale de muncă cu sute de salariaţi pentru care apare pericolul pierderii locului de muncă, reprezentând unica sursă de venituri pentru aceştia şi familiile lor.

Mai susţine că prin executarea creanţelor s-ar determina falimentul societăţii reclamante şi încetarea activităţii.

Solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată,urmând ca instanţa să se pronunţe şi asupra restituirii cauţiunii.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra acţiunii în contencios administrativ de faţă, reţine următoarele :

Prin cererea înregistrată sub nr. 277/42/20.03.2008 reclamanta (...) N. E. SRL P a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia Finanţelor Publice a oraşului P, să dispună suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată nr. 679/2008, a raportului de inspecţie fiscală cu acelaşi număr şi a dispoziţiei privind măsurile stabilite de A.N.A.F. în ceea ce priveşte suma de 1.036.665 lei până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a fondului cauzei.

În motivarea cererii s-a arătat că societatea a formulat contestaţie administrativă conform normelor C o d u l u i d e procedură fiscală împotriva actelor administrativ-fiscale precizate, a solicitat anularea şi refacerea raportului de inspecţie fiscală, în sensul corectării evidenţei din cadrul D.G.F.P. P, privind datoriile din fişa plătitorului (...) N. E. SRL, apreciindu-se că actele în cauză sunt nelegale şi netemeinice, ceea ce impune suspendarea executării acestora.

Reclamanta a mai susţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, întrucât societatea realizează în principal activităţi de transport iar executarea silită ar determina, în mod vădit, blocarea activităţii, ar cauza grave prejudicii în plan economic, iar în plan social ar duce la disponibilizări masive cu consecinţa prejudicierii în mod grav a bugetului asigurărilor sociale de stat, (...) N. E. SRL având încheiate contracte individuale de muncă cu sute de salariaţi, pentru care apare pericolul pierderii locului de muncă, în condiţiile în care salariul reprezintă pentru aceştia unica sursă de venituri.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele :

Prin raportul de inspecţie fiscală încheiat la 26.02.2008, inspectori din cadrul pârâtei au stabilit că reclamanta datorează bugetului de stat diferite sume reprezentând impozite şi taxe, cu reţinerea la sursă, obligaţia de plată a sumelor în cauză fiind constatată prin decizia de impunere nr. 679/26.02.2008, precizându-se şi termenele la care trebuie efectuată plata, iar măsurile ce se impun pentru remedierea deficienţelor au fost statuate prin dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală din aceeaşi dată (filele 19-43, 15-18).

Potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea autorităţii ce a emis actul contestat, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea actului administrativ, text de lege ce condiţionează admisibilitatea cererii de suspendare de îndeplinirea cumulativă a 2 cerinţe, respectiv existenţa cazului bine justificat, aşa cum este definit de art. 2 lit. t şi a pagubei iminente, definită de art. 2 lit. ş din actul normativ indicat.

În prezenta cauză societatea reclamantă nu a arătat în concret ce împrejurări reprezintă cazul bine justificat care să creeze o îndoială serioasă în privinţa actelor administrative contestate, respectiv raportul de inspecţie fiscală, dispoziţia de impunere şi dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală, toate înregistrate sub nr. 679/26.02.2008, susţinerile că aceste acte sunt nelegale şi netemeinice vizează fondul cauzei, nu au fost probate, iar împrejurarea că (...) N. E. SRL a formulat contestaţie administrativă în condiţiile art. 205 şi următoarele Cod pr.fiscală, nu este suficientă pentru a dovedi îndeplinirea condiţiei precizate mai sus.

De asemenea, nu este îndeplinită nici cea de a doua condiţie a pagubei iminente, aşa cum a fost motivată, întrucât pretinsele prejudicii invocate nu se cauzează în patrimoniul persoanei juridice, ci posibil în patrimoniul salariaţilor săi, iar susţinerea potrivit căreia executarea sumelor stabilite prin actele administrativ-fiscale ar duce la falimentul societăţii nu a fost dovedită, nefiind suficientă pentru a concluziona că prin o astfel de plată s-ar perturba grav funcţionarea societăţii reclamante.

Faţă de aceste considerente, Curtea constată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ, cererea reclamantei nu este întemeiată, urmând să fie respinsă, iar în conformitate cu art. 7231 alin.3 Cod pr.civilă, va dispune restituirea cauţiunii de 2.000 lei consemnată de reclamantă, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a prezentei hotărâri.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Respinge cererea de suspendare acte administrativ-fiscale formulată de reclamanta (...) N. E. SRL, prin reprezentant legal N. Ş., cu sediul în P,(...), jud. P, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice P - Activitatea de Inspecţie Fiscală, cu sediul în P,(...), jud. P, ca neîntemeiată.

Dispune restituirea cauţiunii în cuantum de 2.000 lei, consemnată de către reclamanta (...) N. E. SRL P, prin recipisa nr. (...)/1 din 6.05.2008 emisă de CEC Bank-sucursala P, după rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7 mai 2008.

 

Preşedinte,

(...) (...) Grefier,

(...) (...) G.

 

Operator date cu caracter personal

Număr notificare 3120

 

Red. S.M. / C.G.R. - 4ex./13.05.2008

Toate spetele


Sus ↑