• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 7121R din data 2009-12-04
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 5571/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 7121R

Şedinţa publică de la 04 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) (...) H.

GREFIER – E. N.

 

 

Pe rol judecarea cauzei privind recursul formulat de recurenta J. N., prin mandatar J. U. G., împotriva sentinţei civile nr.3057 din 09.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.3769/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, având ca obiect-contestaţie decizie concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata prin consilier juridic D. H. ce depune delegaţie la dosar, lipsind recurenta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se învederează faptul că la dosar recurenta a depus memoriu, iar intimata a depus întâmpinare.

Curtea constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimata, prin consilier juridic, solicită respingerea recursului pentru motivele arătate în întâmpinare.

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.3057 din 09.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.3769/3/LM/2008, a fost respinsă excepţia tardivităţii formulării cererii completatoare şi a fost respinsă acţiunea formulată de contestatoarea J. N., prin mandatar J. U. G., în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiei tardivităţii depunerii cererii completatoare a cererii de chemare în judecată la termenul de judecată din 08.05.2008. În primul rând instanţa, verificând înscrisurile depuse la dosar, a constatat că la data de 08.05.2008 nu a fost depusă nici o cerere completatoare, un asemenea înscris fiind depus la data de 26.05.2008. Asupra acestui înscris, instanţa prin încheierea de şedinţă din data de 26.05.2008, s-a pronunţat calificându-l ca o cerere completatoare şi apreciind că este formulată în termen, conform dispoziţiilor art.132 C.pr.civ.

Pe fondul cauzei, instanţa de fond a reţinut că între reclamanta J. N., în calitate de salariat şi intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în calitate de angajator a fost încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.550/15.09.2004, contract încheiat pe o durată determinată de 3 luni, 6 ore pe zi. La data de 15.12.2004, la solicitarea reclamantei, pârâtul îi prelungeşte acesteia contractul individual de muncă cu încă 12 luni şi încă 3 luni, până la data de 31.03.2006. Prin adresa nr.(...)/31.03.2006, intimatul OSIM a comunicat reclamantei J. N. că, în conformitate cu art. 56 lit.j din c o d u l m u n c i i, contractul individual de muncă încheiat a încetat de drept.

Contestatoarea a solicitat prin prezenta acţiune anularea măsurii încetării contractului de muncă, apreciind-o ca fiind nelegală, întrucât s-a încălcat termenul de 18 luni prevăzut de c o d u l m u n c i i. Conform art.82 alin.1 din c o d u l m u n c i i contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 luni, acest text legal fiind modificat prin OUG nr.65/2005. Deci la momentul emiterii adresei contestate, termenul maxim pentru care putea fi încheiat contractul individual de muncă, era de 24 de luni.

Mai mult, instanţa a apreciat că adresa atacată de contestatoare nu are valoarea juridică unei decizii de concediere, nefiind aplicabile dispoziţiile art.58 şi urm. c o d u l m u n c i i şi art.263-268 c o d u l m u n c i i. In cazul de faţă este vorba de o încetare în virtutea legii în ipoteza art.56 c o d u l m u n c i i, care prevede la lit.j"contractul individual de muncă încetează de drept la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată". Astfel, contractul nu mai produce efecte din chiar momentul apariţiei cauzei de încetare, fără a mai fi nevoie pentru aceasta de vreo formalitate ori de intervenţia vreunei manifestări de voinţă angajatorului. Adresa nr.(...)/31.03.2006 nu este o decizie de desfacere a contractului individual de muncă, ci doar constată încetarea de drept a contractului de muncă.

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs, reclamanta J. N., prin mandatar J. U. G., solicitând să se dispună anularea măsurii de încetare a raporturilor de munca şi a adresei nr.(...)/31.03.2006, sa se constate ca măsura concedierii este făcuta netemenic si nelegal, repunerea părtilor in situaţia anterioara emiterii adresei (...)/31.03.2006 si obligarea paratei la plata unei despăgubiri, egale cu salariile indexate , majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, precum si a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ., recurenta a arătat că între ea, in calitate de salariat, si intimata OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII SI MĂRCI, in calitate de angajator, s-a incheiat contractul individual de munca nr.550/15.09.2004 pe o durata determinata de 3 luni pe perioada cuprinsa intre 15.09.2004 - 30.12.2004.

Ulterior a lucrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci inca 15 luni, rezultând astfel un total de 18 luni si 1/2 , incalcandu-se astfel termenul de 18 luni prevăzut in c o d u l m u n c i i in vigoare la data încheierii singurului contract individual de munca existent intre părţi.

In tot acest timp de 15 luni de la expirarea contractului din data de 30.12.2004, nu s-a incheiat un alt contract, vreo anexa de prelungire a contractului sau act adiţional, desi recurenta a intreprins toate diligentele pentru a se intra intr-o stare de legalitate .

In data de 02.03.2006 recurenta a înregistrat adresa cu nr.(...) către Conducerea OSIM, in care sesiza toate ilegalităţile. Nu a primit nici un răspuns in termenul legal. In data de 31.03.2006, in timp ce se afla in incapacitate temporara de munca , OSIM a emis adresa nr.(...) prin care informa recurenta ca au incetat raporturile de munca . Dupa emiterea adresei nr. (...) de instiintare despre incetarea unilaterală a raporturilor de munca, parata a menţinut raporturile de munca cu reclamanta pe toata perioada cit aceasta s-a aflat in concediu medical. În adresa (...)/31.03.2006 este recunoscut termenul total de 18 luni pentru care se putea incheia un contract de munca, cu durata determinata si pe care parata l-a depăşit cu 15 zile E. la emiterea adresei si cu trei luni, cât reclamanta s-a aflat in incapacitate temporara de munca, incalcând c o d u l m u n c i i in vigoare la data incheierii singurului contract de munca legal, incheiat intre parti si ale cărui prelungiri succesive s-au efectuat prin acordul tacit, astfel, existand temeiul legal pentru acordul tacit al pârâtei de a menţine pe recurentă in funcţie pe termen nedeterminat.

Adresa nr.(...)/31.03.2006 este ilegala, arată recurenta, deoarece a fost eliberata si comunicata acesteia, in timp ce se afla in concediu medical si nu poate suplini o Decizie de concediere, neintrunind nici unul din elementele legale necesare, cum ar fi perioada de preaviz de 15 zile, prevăzută atat in cazul concedierii cat si in cazul demisiei, in Contractul individual de munca nr. 550/15.09.2004 si in Contractul Colectiv de Munca, aplicabile la nivel de unităţi sau grup de unităţi si in legislaţia in vigoare.

In data de 03.05.2006, dupa 19 luni si 18 zile de la inregistrarea contractului individual de munca nr.550/15.09.2004 si dupa ce recurenta sesizase conducerii OSIM toate aspectele mai sus menţionate, angajatorul a modificat cartea de munca, unde era menţionat faptul ca recurenta era angajata in baza art.101 adăugând si art. 80 si 82 din c o d u l m u n c i i.

Solicită recurenta efectuarea unei expertize a carnetului de muncă.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, în raport de criticile invocate de către recurentă, încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., cât şi din oficiu, conform art.3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:

Între recurenta J. N., în calitate de salariat, şi intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în calitate de angajator, a fost încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.550/15.09.2004, contract încheiat pe o durată determinată de 3 luni cu o norma de 6 ore/zi, pe perioada 15.09.2004 - 30.12.2004.

La data de 15.12.2004, la solicitarea recurentei, inregistrata cu nr. (...)/15.12.2004(fila 44 dosar nr(...), angajatorul prelungeşte durata contractul individual de muncă până la data de 31.03.2006.

Prin adresa nr.(...)/31.03.2006, intimatul OSIM a comunicat reclamantei J. N. că, în conformitate cu art. 56 lit.j din c o d u l m u n c i i, contractul individual de muncă încheiat a încetat de drept.

Această notificare nu are natura unei decizii de concediere , aşa cum susţine recurenta, având în vedere că raporturile de muncă dintre părţi au fost stabilite pe o perioadă determinată.

Potrivit art. 82 alin 1 din c o d u l m u n c i i, în vigoare la data încheierii contractului individual de muncă înregistrat sub nr.550/15.09.2004,contractul individual de muncă pe durată determinată nu

poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 18 luni.

Recurenta a fost de acord cu prelungirea contractului său de muncă, ea fiind cea care a solicitat acest lucru, la data de 15.12.2004. In lipsa unei precizari exprese in sens contrar si fata de imprejurarea ca durata maxima a contractului era de 18 luni, se poate prezuma ca partile au avut in vedere prelugirea duratei contractului pana la expirarea acestui termen de 18 luni, mai ales ca pana la acest moment recurenta nu a inregistrat vreo alta cerere de prelungire a contractului sau de munca, iar termenul la care recurenta face trimitere este acesta.

Prin urmare, angajatorul era îndreptăţit să notifice recurentei încetarea contractului individual de muncă la data de 31.03.2006, această încetare operând prin împlinirea termenului pentru care era posibila incheierea contractului de muncă pe durata determinata. Faptul ca nu s-a intocmit in scris un act aditional nu are relevanta deoarece pentru incheierea unei contract este suficient acordul de vointa al partilor, forma scrisa nefiind o conditie de valabilitate.

Angajatorul a respectat prevederile C o d u l u i m u n c i i in ceea ce priveşte perioada maximă pentru care un contract individual de muncă pe durată determinată se poate încheia, iar împrejurarea că adresa este emisă la câteva zile mai târziu nu are relevanţă deoarece ambele părţi cunosc termenul pentru care a fost prelungit contractul de muncă, astfel încât această notificare nu are decat un caracter informativ.

Faptul că recurenta se afla în incapacitate temporară de muncă la momentul emiterii adresei din 31.03.2006 a avut ca efect suspendarea de drept a contractului individual de muncă prin urmare această perioadă nu se ia în calcul la determinarea duratei contractului deoarece exercitarea , respectiv îndeplinirea principalelor drepturi şi obligaţii ale părţilor sunt suspendate.

Cat priveşte solicitările recurentei de a se proceda la o expertizare a carnetului de muncă, Curtea constată că reclamanta recurenta nu a investit instanta cu o cerere privitoare la valabilitatea mentiunilor efectuate in carnetul sau de munca.

Pentru aceste considerente, Curtea apreciaza că recursul nu este fondat, urmând a fi respins ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de recurenta J. N., împotriva sentinţei civile nr.3057 din 09.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.3769/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca nefondat .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. B. E. H. D. H.

T. F. D.

 

GREFIER

N. E.

 

 

 

Red.: D.G.E.

Dact.: A.C./4ex.

16.12.2009

Jud. fond: H. E.; M. D.

Toate spetele


Sus ↑