• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. DC 14/R din data 2008-01-07
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 14/R

Şedinţa publică din 7 ianuarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - (...) (...)

     

 

 

Pe rol fiind judecarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul T. D., domiciliat în G,(...), (...) 5B, . 49, împotriva deciziei civile nr. 797/17.09.2007 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata S.C. T. H. E. SRL B - SUCURSALA G, cu sediul în G,(...), (...) 2, . 51.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatorul T. D., lipsă fiind intimata - S.C. T. H. E. SRL B - SUCURSALA G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei , după care;

Nemaifiind cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru susţinerea contestaţiei.

Contestatorul consideră decizia pronunţată de instanţa de recurs ca fiind netemeinică şi nelegală. În mod greşit i s-a respins recursul. La termenul de judecată din 16.08.2007 a depus la dosarul cauzei cerere de înscriere în fals şi a solicitat a se dispune efectuarea de scripte în ceea ce priveşte contractul de muncă. Prin încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, instanţa de recurs reţine că a depus acea cerere de înscriere în fals. Prezenta contestaţie în anulare se încadrează în disp. art. 318 al. Cod procedură civilă. Instanţa de recurs în mod nelegal a respins recursul pe motiv că nu a solicitat verificarea de scripte. Consideră că este o greşeală materială care duce la neexaminarea unui motiv de casare. Solicită admiterea contestaţiei, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

 

 

CURTEA

 

Asupra contestaţiei în anulare de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin contestaţia formulată şi înregistrată sub nr. 1348/44/4.10.2007 la Curtea de A P E L G A L A Ţ I – Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale, contestatorul T. D. a solicitat anularea deciziei civile 797/17.09.2007 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I în dosarul nr(...).

În motivarea contestaţiei se arată că în mod greşit instanţa de recurs a reţinut că nu ar fi solicitat verificarea de scripte în conf. cu disp. art. 177 – 179 Cod procedură civilă.

Astfel la termenul de judecată din data de 16.08.2007 a depus la dosarul instanţei de recurs o cerere prin care s-a înscris în fals cu semnătura indescifrabilă de la rubrica „angajat” de pe contractul individual de muncă şi totodată prin aceiaşi cerere a solicitat ca în baza disp. art. 177 al. 1 , art.178 şi art. 179 Cod procedură civilă să dispună efectuarea verificării de scripte.

Faţă de susţinerile sale, instanţa de recurs i-a pus în vedere să depună la dosar pentru următorul termen de judecată înscrisuri şi acte oficiale din care să rezulte semnătura acestuia pentru a se putea face verificări.

În drept, a invocat disp. art. 318 al.1 Cod procedură civilă.

Deşi citată legal, intimata nu a depus întâmpinare la dosar.

Instanţa din oficiu a dispus ataşarea dosarului nr(...) al Curţii de Apel.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.712/30.03.2007 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul T. D. în contradictoriu cu pârâta SC T. H. Protect SRL B.

Pentru a pronunţa această hotărârea instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamantul T. D. a fost angajat al societăţii pârâte SC T. H. Protect SRL B- Sucursala G, în funcţia de agent de pază, conform contractului individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată sub nr.27140/12.sept.2005 (fila 35 la dosar), până la data de 18.11.2006, când a solicitat încetarea raporturilor de muncă, în temeiul disp. art.55 lit.b Codul muncii (fila 36 la dosar).Potrivit copiei contractului individual de muncă (filele 40-42 la dosar) reclamantul T. D. a fost reangajat pe posul de agent de pază în cadrul pârâtei, pe perioadă determinată, începând cu data de 18.12.2006 şi până la 1.01.2007, perioada de probă fiind de 15 zile, acordat de angajator pentru verificarea aptitudinilor în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

În baza referatului din 28.12.2002, pârâta a arătat că în perioada de probă reclamantul nu a corespuns pentru postul de agent de pază şi intervenţie în cadrul băncii B.R.D.L., datorită modului defectuos de desfăşurare a activităţii (a declanşat alarmă falsă în 19.12.2006, a plecat 3 zile de C, lăsând postul descoperit) şi nu a făcut dovada atestatului şi a faptului că a urmat un curs de agent de pază şi intervenţie.

Din cuprinsul înscrisului arătat, instanţa a reţinut că potrivit disp. art.31 Codul muncii, art.25 din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor valorilor, reclamantului nu i s-a putut încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, întrucât acesta nu a corespuns în termenul de probă pentru verificarea aptitudinilor.

De asemenea, pârâta a făcut dovada achitării drepturilor salariale pentru activitatea prestată de reclamant în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din statul de plată anexat la dosarul cauzei , potrivit căruia acesta a încasat suma de 86 RON.

Cât priveşte acordarea de daune interese şi daune morale instanţa a apreciat că reclamantul nu a făcut dovada prejudiciului moral şi material suferit din culpa pârâtei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul T. D. considerând-o nelegală şi netemeinică.

Prin decizia nr.795/17.09.2007 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul T. D. împotriva sentinţei civile nr.713/30.03.2007 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i avându-se în vedere următoarele considerente:

Art.16 al.1 din C.muncii stabileşte că contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor în formă scrisă în limba română, obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Astfel în conformitate cu disp.art.16 din C.muncii, între angajator-T. H. Protect SRL B şi angajat- T. D.- s-a încheiat contractul individual de muncă , pe o perioadă determinată, respectiv 18.12.2006-1.01.2007, contract semnat de ambele părţi.

Susţinerea recurentului că semnătura atât de pe contractul individual de muncă cât şi de pe referatul încheiat în data de 18.12.2006 nu-i aparţine nu poate fi reţinută de către instanţă deoarece acesta nu a solicitat verificarea de scripte care este reglementată în art.177-179 C.pr.civ.

Astfel se prezumă până la proba contrarie că semnătura de pe cele două înscrisuri aparţine recurentului.

Nu se poate reţine susţinerea recurentului că prima instanţă i-ar fi încălcat dreptul la apărare şi la un proces echitabil.

Verificând încheierea de şedinţă din data de 28.03.2007 instanţa constată că reclamantul a răspuns personal şi nu a solicitat termen pentru lipsă de apărare sau probe în susţinerea acţiunii , i s-a acordat cuvântul pe fond în susţinerea cererii, rezultând în consecinţă că prima instanţă i-a respectat toate drepturile procesuale prevăzute de c o d u l d e procedură civilă.

Nu are relevanţă susţinerea recurentului că intimata nu i-a comunicat pe cale oficială copii de pe contractul individual de muncă având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată respectiv obligarea intimatului de a încheia contractul de muncă începând cu 18.12.2006.

Împotriva acestei decizii dată în recurs, contestatorul a formulat contestaţie în anulare prin care a susţinut că dezlegarea dată cauzei este rezultatul unei greşeli materiale.

Din cercetarea contestaţiei în anulare rezultă că nemulţumirea acestuia priveşte soluţia dată în fond litigiului, din moment ce contestatorul o apreciază nelegală şi totodată reproşează instanţei de casare că a ignorat o serie de dovezi ce erau hotărâtoare în opinia contestatorului.

Potrivit art. 318 Cod procedură civilă, hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţii, când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli sau când instanţa respingând recursul sau admiţându-l în parte a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.

Motivul învederat de contestator – dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli materiale are în vedere erori materiale în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite. Este deci vorba de o greşeală pe care o poate comite instanţa prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale şi care determina soluţia pronunţată.

Numai o greşeală materială esenţială, care a determinat o soluţie eronată, poate fi invocată pe calea contestaţiei în anulare. Textul mai sus citat vizează, aşadar greşeli de fapt involuntare iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a probelor sau de interpretare a unor dispoziţii legale, astfel cum se apără contestatorul.

Este adevărat că T. D. a solicitat în faţa instanţei de recurs verificare de scripte în conf. cu disp. art. 177 – 179 Cod procedură civilă şi deşi instanţa i-a pus în vedere să depună la dosar înscrisuri şi acte oficiale din care să rezulte semnătura acestuia pentru a se putea face verificări, acesta nu s-a mai prezentat în faţa instanţei de recurs.

Prin urmare verificarea de scripte nu s-a efectuat din culpa recurentului care nu s-a conformat dispoziţiei dată de instanţa de recurs.

În realitate, contestatorul se plânge aceleiaşi instanţe ce a dat hotărârea de modul în care a apreciat probele şi dispoziţiile legale aplicabile în cauza dedusă judecăţii şi a stabilit raporturile juridice dintre părţi, aşa încât demersul contestatorului nu poate fi apreciat ca o contestaţie în anulare, ci mai degrabă ca un recurs la recurs, inadmisibil în sistemul nostru procedural.

Pentru aceste considerente şi văzând disp. art. 318 al.1 Cod procedură civilă instanţa urmează să respingă contestaţia în anulare formulată de contestatorul T. D. ca nefondată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Respinge ca nefondată contestaţia în anulare formulată de contestatorul T. D., domiciliat în G,(...), (...) 5B, . 49, împotriva deciziei civile nr. 797/17.09.2007 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I, în contradictoriu cu intimata S.C. T. H. E. SRL B - SUCURSALA G, cu sediul în G,(...), (...) 2, . 51.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 07 ianuarie 2008.

Preşedinte,

E. G.

Judecător,

J. J.

Judecător,

N. D.

 

Grefier,

E. D.

 

 

 

S.: N. D./15.01.2008

U.: DC/2 ex/18.01.2008

Toate spetele


Sus ↑