• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 362 din data 2009-03-26
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- contestaţie decizie de concediere–

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

D E C I Z I A NR. 362

Şedinţa publică din 26 martie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursurilor declarate de contestatorul E. G. D. cu domiciliul în comuna E., judeţul B şi de intimata Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă B cu sediul în mun. B, Calea Naţională nr. 85, judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 89 din 21 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reprezentantul intimatei recurente A.J.O.F.M. B – consilier juridic U. E. D. şi S. N. în calitate de administrator al intimatei S.C. „O. S.” SRL D, lipsă fiind contestatorul recurent şi intimatul Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă B.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefier, după care, instanţa constatând recursul în stare de judecată a acordat cuvântul la dezbateri.

Consilier juridic U. E. D. pentru intimata recurentă a solicitat admiterea recursului declarat de Agenţia Naţională de Ocuparea Forţei de Muncă B aşa cum a fost formulat şi respingerea recursului declarat de contestatorul recurent, ca nefondat.

Reprezentantul intimatei a solicitat respingerea ambelor recursuri ca nefondate, pentru motivele arătate în scris şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca fiind legală şi temeinică.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra recursurilor de faţă, constată:

Prin cererea adresată T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i, înregistrată sub nr. 4299/40 din 9.10.2008 reclamantul E. G. D. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâţii S.C. O. Romar SRL D, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă B şi Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă B să se dispună anularea deciziei nr.2399 din 9.09.2008 emisă de A.J.O.F.M. B cât şi anularea menţiunilor din carnetul de muncă al reclamantului cu efectuarea menţiunilor corecte.

Motivând acţiunea, reclamantul a susţinut că la 19.09.2008 i-a fost comunicată dispoziţia contestată prin care s-a dispus încetarea acordării indemnizaţiei de şomaj ca urmare a încadrării în muncă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, evocând dispoziţiile art. 44 din Legea 76/2002 care prevede că încetarea plăţii se poate dispune la data încadrării în muncă pentru o perioadă mai mare de 12 luni dar în fapt raporturile de serviciu dintre reclamant şi S.C.”O. Romar” SRL D au încetat cu 5 zile de la data începerii raporturilor de muncă. Motivul consemnat pe carnetul de muncă respectiv concedierea în baza art.61 lit. d) Codul muncii nu este corect atâta timp cât nu a fost emisă o decizie de concediere care să conţină elementele necesare prevăzute de Legea 53/2003 şi respectiv deoarece nu a nu a fost acordat preavizul de 15 zile lucrătoare.

Pârâta S.C. O. Romar SRL D la termenul din 26.11.2008 a confirmat existenţa unor raporturi de muncă între societate şi reclamant dar a arătat că E. G. D. a fost angajat pe o perioadă nedeterminată dar cu o perioadă de probă de 15 zile. Acesta a început activitatea la 5.05.2008 iar începând cu 10.05.2008 nu s-a mai prezentat la serviciu. Ca urmare s-a dispus încetarea activităţii angajatului în baza art.61 lit. d) din Codul muncii deoarece angajatul nu corespunde profesional locului de muncă dar cu aplicarea art.73 alin.2 din Codul muncii care precizează că nu este necesară acordarea preavizului în cazul concedierii persoanelor aflate în perioada de probă.

Cât priveşte certificatul medical acesta putea fi depus de către reclamant chiar şi după încheierea contractului individual de muncă actul fiind astfel valabil încheiat.

A depus decizia de încetare a activităţii 387 din 19.05.2008 cât şi copia contractului individual de muncă, a statului individual de plată, cât şi a referatului întocmit în legătură cu situaţia reclamantului în cadrul societăţii, invocând ulterior şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Prin întâmpinarea formulată A.J.O.F.M. B a solicitat respingerea contestaţiei arătând că au fost respectate dispoziţiile privind încetarea acordării ajutorului de şomaj.

A susţinut că începând cu 4.09.2007 contestatorului i s-a acordat indemnizaţie lunară de şomaj în conformitate cu dispoziţia (...). Ulterior descoperindu-se că acesta a încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată, act înregistrat la ITM sub nr.(...) din 19.05.2008, s-a reţinut că acesta avea obligaţia conform art. 41 din Legea 76/2002 de a comunica agenţiei în termen de 3 zile orice modificare a condiţiilor care au dus la acordarea dreptului. S-a reţinut că această obligaţie nu a fost respectată de către petent, iar decizia contestată a fost emisă în baza art.44 lit. a) din legea 76/2002 care prevede că la data încadrării în muncă conform legii încetează acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru persoanele angajate.

Prin completările la acţiune, reclamantul a solicitat la 29 decembrie 2008 să-şi întregească cererea în sensul că a solicitat anularea deciziei de concediere emisă de SC”O. S.” SRL D cu reintegrarea lui pe postul deţinut anterior şi plata drepturilor salariale de care ar fi beneficiat , actualizate.

A învederat că societatea a fabricat înscrisuri ce nu sunt conforme normelor juridice din domeniu, apreciind că încetarea raporturilor de serviciu a avut loc ca urmare a neprezentării sale la locul de muncă deşi în decizia emisă la 19.05.2008 a precizat că nu corespunde profesional postului ocupat.

A susţinut reclamantul că era necesară emiterea unei decizii de concediere care să respecte dispoziţiile art.77 din C.C.M. şi 264 din Codul muncii. A mai relatat că a fost înregistrat contractul de muncă la ITM la data de 19.05.2008, respectiv la 9 zile după ce i-a fost desfăcut acest contract.

Prin sentinţa civilă nr. 89 din 21.01.2009, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a dispus următoarele:

-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimata SC „O. S.” SRL D;

-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimatul I.T.M. B;

-a respins contestaţia formulată de contestatorul E. G. – D., împotriva Deciziei nr.387 din 19.05.2008 emisă de intimata SC „O. Romar” SRL D;

-a admis în parte acţiunea formulată de contestatorul E. G. – D. în contradictoriu cu intimaţii Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă B şi Inspectoratul t e r i t o r i a l d e Muncă B;

-a anulat dispoziţia nr.2399/09.09.2008 emisă de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă B.

-a obligat pârâta Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă B să plătească contestatorului indemnizaţia de şomaj începând cu 10.05.2008;

-a anulat menţiunile din carnetul de muncă seria (...) (...) de la poziţiile 70 şi 72;

- a obligat intimata I.T.M. B să efectueze menţiunile corespunzătoare în carnetul de muncă al contestatorului în sensul încetării raporturilor de muncă dintre acesta şi intimata SC”O. Romar” SRL D în baza art.31 alin.41 din Codul muncii începând cu 10.05.2008.

Prin considerentele sentinţei, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul S.C. O. Romar SRL D şi I.T.M. B faţă de obiectul acţiunii astfel cum a fost completat care priveşte contestaţia împotriva deciziei emise de unitatea angajatoare, respectiv anularea unor menţiuni din carnetul de muncă şi efectuarea altor menţiuni.

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că potrivit contractului individual de muncă nr.(...) înregistrat la ITM la 19.05.2008 E. G. D. a fost angajat de SC”O. Romar” SRL D pe funcţia de M. mecanic, începând cu 5.05.2008 (fila 23 dosar). S-a specificat că durata activităţii nu este determinată, perioada de probă fiind de 5 zile.

Ulterior prin decizia 387 din 19.05.2008 SC”O. Romar”SRL D pe decis încetarea activităţii salariatului. În act a invocat prevederile art.61 lit. d) din Codul muncii şi a dispus că perioada 11.05.2008 -24.05.2008, ce intră în perioada de probă, nu va constitui vechime în muncă, reclamantul desfăşurând activitate în cadrul acestei societăţi în perioada 5.05.2008 – 10.05.2008.

Instanţa a reţinut că deşi s-a invocat dispoziţiile art. 61 lit. d din Codul muncii, în realitate încetarea activităţii a avut loc în perioada de probă conform prevederilor contractului individual de muncă, evocând în acest sens prevederile art. 31 alin. 4 şi art. 73 din Codul muncii prin care se stabileşte că în perioada de probă pârâtul poate dispune unilateral încetarea raporturilor de muncă, situaţie ce va fi adusă la cunoştinţa salariatului printr-o simplă notificare, fără obligaţia de a acorda preaviz.

S-a concluzionat că în cauză nu este aplicabilă procedura prevăzută conform art. 61 lit. d şi art. 62 alin. 2 din Legea 53/2003, fiind astfel respinsă contestaţia împotriva deciziei nr. 387/2008 emisă de pârâta S.C. O. Romar SRL D.

Referitor la anularea dispoziţiei nr. 2399/2008 emisă de pârâta A.J.O.F.M. B şi anularea menţiunilor din carnetul de muncă, privind încetarea indemnizaţiei de şomaj, instanţa de fond reţinând că dispoziţiile art. 44 lit. a din Legea 70/2002 trebuie corelate cu dispoziţiile art. 45 lit. c din aceeaşi lege.

S-a reţinut că reclamantul a fost angajat la pârâta S.C. „O. Romar” SRL D dar conform contractului individual de muncă s-a prevăzut un termen de probă de 15 zile, raporturile de muncă încetând la interval de 5 zile de la data angajării nefiind incidente dispoziţiile art. 44 lit. b., ci dispoziţiile art. 45 lic. c din Legea 76/2002 şi drept consecinţă se impunea suspendarea platei indemnizaţiei de şomaj şi nicidecum încetarea acestora, cu obligaţia de a fi reluată plata începând cu data de 10.05.2008.

Pentru aceste considerente s-a dispus anularea dispoziţiei nr. 2399/2008 cu obligarea pârâtei A.J.O.F.M. B de a relua plata indemnizaţiei de şomaj acordată contestatorului, modificarea temeiului juridic al încetării raporturilor de muncă cu pârâta conform dispoziţiilor art. 31 alin. 41 Codul muncii, faţă de dispoziţiile art. 61 lit.d din aceeaşi reglementare. Drept urmare, s-a apreciat ca fiind greşite şi menţiunile efectuate în carnetul de muncă, poziţia 72, acestea fiind anulate, cu obligarea I.T.M. la consemnarea dispoziţiilor art. 31 alin. 41 din Codul muncii ca temei pentru încetarea raporturilor de muncă.

Împotriva acestei sentinţe, au formulat recurs reclamantul E. G. D. precum şi pârâta A.J.O.F.M. B.

Prin recursul formulat, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă, susţinând că în mod nelegal a fost emisă decizia nr. 387 din 19.05.2008, cu nerespectarea cerinţelor dispoziţiilor art. 62, 267 şi 268 din Codul muncii, susţinând că în mod greşit au fost reţinute dispoziţiile art. 31 alin. 1 din Codul muncii din moment ce concedierea este reglementată prin dispoziţiile art. 61 – 75 din Codul muncii, nefiind respectate de către angajator dispoziţiile art. 61 – 62, privind emiterea deciziei în forma prevăzută de lege, cu obligaţia de a oferi alte locuri vacante din unitate, precum şi respectarea cerinţelor art. 74 şi 264 din Codul muncii, precum şi art. 77 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional.

Întrucât unitatea pârâtă nu a procedat la comunicarea deciziei de concediere, a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii, acordarea daunelor morale în cuantumul stabilit de instanţă precum şi anularea menţiunilor conform art. 31 alin. 4 din Carnetul de muncă.

Recurenta A.J.O.F.M. B, a invocat art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă solicitând respingerea acţiunii reclamantului şi menţinerea deciziei nr. 2399 din 9.09.2008.

În motivarea recursului a susţinut că reclamantul a depus actele pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj la data de 5.05.2008 şi în calitate de persoana care beneficiază de indemnizaţia de şomaj şi conform art. 41 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj obligaţia să comunice în termen de 3 zile agenţiei orice modificare a condiţiilor care au dus la acordarea drepturilor, obligaţie nerespectată de şomer, având în vedere că la data angajării la SC”O. Romar” SRL D, respectiv 5.05.2008 nu a anunţat agenţia că este angajat contestatorul a persistat în omiterea anunţării faptului că este angajat, continuând şi după această dată să încaseze indemnizaţia de şomaj, că unitatea angajatoare avea obligaţia conform art.21 din Legea 76/2002 de a depune declaraţii lunare privind evidenţa lunară a angajaţilor şi a obligaţiilor datorate bugetului de stat.

Au fost invocate dispoziţiile art. 44 din Legea 76/2002 privind încetarea indemnizaţiei de şomaj la data încadrării în muncă, precum şi dispoziţiile art. 47 din lege privind recuperarea sumelor plătite fără temei legal, solicitând menţinerea dispoziţiilor de reţinere a sumei de 1672 lei şi de încetare a indemnizaţiei de şomaj prin admiterea recursului şi respingând acţiunea.

Recursurile întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă sunt nefondate pentru următoarele considerente:

Din verificările actelor şi lucrărilor dosarului se constată că potrivit contractului individual de muncă, reclamantul E. G. D. a fost angajat la S.C. O. Romar SRL D începând cu data de 5.05.2008 ca M. mecanic, prin contract specificându-se şi o perioadă de probă de 15 zile, acest contract fiind înregistrat la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă B sub nr. 29808 din 19.05.2008.

Potrivit art. 31 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 60 de zile pentru funcţii de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice, pentru funcţii de conducere.

Aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 476/2008 şi nota de lichidare din 4.09.2008 semnată de reclamant acesta a desfăşurat activitate la societatea pârâtă, doar în perioada 6.05. – 10.05.2008 astfel încât neprezentarea la serviciu în perioada de probă stabilită raporturile de muncă nefiind perfectate, fiind incidente dispoziţiile art. 31 alin. 4 Codul muncii, cum corect a stabilit instanţa de fond.

În lipsa unui raport de muncă, perfectat datorită culpei angajatului care nu a respectat perioada de probă în cauză nu erau incidente dispoziţiile privind concedierea din motive care ţin de persoana salariatului conform dispoziţiilor art. 61 şi următoarele din Codul muncii sau art. 77 din Contractul colectiv de Muncă la nivel naţional şi nefiind reţinute motivele de nulitate a dispoziţiei nr. 387 din 19.05.2008, nu se impune acordarea despăgubirilor pentru plata drepturilor salariale, munca nefiind prestată în favoarea unităţii, nefiind justificate nici plata daunelor morale, nefiind justificat, cuantificat şi dovedit existenţa unui prejudiciu material.

Pentru aceste considerente nu se justifica modificarea menţiunilor din carnetul de muncă de către I.T.M. B, motiv pentru care nefiind reţinute motive de nelegalitate a sentinţei, recursul reclamantului va fi respins ca nefondat.

Cât priveşte recursul promovat de pârâta A.J.O.F.M. B, faţă de dispoziţiile art. 31 din Codul muncii, privind stabilirea unei perioade de probă în vederea perfectării raporturilor de muncă, se constată faptul că în mod corect instanţa de fond a reţinut şi incidenţa dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 76/2002 privind suspendarea indemnizaţiei de şomaj pentru perioada de probă şi întrucât s-a reţinut că nu s-au perfectat raporturile de muncă între reclamant şi S.C. O. Romar SRL D, nu a fost justificată măsura de încetare a indemnizaţiei, fiind legală măsura dispusă de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i de anulare a dispoziţiei nr. 2399 din 9.09.2008 şi de obligare a plăţii daunelor datorate conform Legii 76/2002, începând cu data de 10.05.2008.

Faţă de cele reţinute, nefiind constatate motive de nelegalitate a sentinţei şi nici motive de casare de ordine publică, în temeiul art. 312 alin.1 Cod procedură civilă, recursurile formulate vor fi respinse ca nefondate.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii

D E C I D E:

 

Respinge recursurile formulate de contestatorul E. G. D. cu domiciliul în comuna E., judeţul B şi de intimata Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă B cu sediul în mun. B, Calea Naţională nr. 85, judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 89 din 21 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă în dosarul nr(...), ca nefondate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 26 martie 2009.

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

Red.A.E.

Jud.fond:D. M

Jud:E. I.

Asist.jud:E. E şi D. D.

Tehnored.G.V. ex.2/24.04.2009

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑