• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 928/R/2009 din data 2009-04-07
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 928/R/2009

Şedinţa publică din 7 aprilie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...) – vicepreşedintele instanţei

JUDECĂTOR : (...) E.

GREFIER : O. O.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâţii recurenţi PRIMARUL MUNICIPIULUI D şi MUNICIPIUL D împotriva Sentinţei civile nr. 1960 pronunţată la data de 23 Octombrie 2008 de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...) privind şi pe reclamantul intimat Ş. S. N., având ca obiect litigiu de muncă – contestaţie împotriva deciziei de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul personal şi asistat de avocat N. J. G. – cu delegaţie la dosar – şi reprezentanta pârâtului recurent Municipiul D – consilier juridic E. D. care depune delegaţie la dosar, lipsind pârâtul recurent Primarul Municipiului D.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că s-a comunicat răspuns solicitărilor instanţei, atât de la Agenţia Funcţionarilor Publici cât şi de la Primarul Municipiului D.

Cu privire la sentinţa depusă la dosar respectiv nr.88 din 16 ianuarie 2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, nu se cunoaşte de nici una din părţi dacă împotriva acesteia a fost declarat recurs.

Instanţa pune în vedere reprezentantei Municipiului D să verifice la registratura T r i b u n a l u l u i C l u j dacă sentinţa este irevocabilă şi în acest scop este lăsată cauza la o strigare ulterioară.

La reluarea cauzei declară reprezentanta pârâtului Municipiul D că, în urma verificărilor efectuate, sentinţa civilă nr. 88 din 16.01.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j este irevocabilă, dosarul în care s-a pronunţat fiind arhivat.

Reprezentantul reclamantului referitor la hotărârea invocată arată că nu are legătură cu prezenta cauză, reclamantul nefiind parte în sentinţa arătată. Contractul de management dă naştere la raporturi de muncă iar dispoziţiile deciziei 1296/2008 prin care s-a dispus încetarea contractului de management are natura unui act administrativ numai sub raportul naturii şi emitentului.

Reprezentanta Primăriei D învederează că dispoziţia de încetare a contractului de management este un act administrativ susceptibiil de a fi atacat în contencios.

Nefiind formulate alte cereri prealabile sau de altă natură, instanţa declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra recursului.

Solicită reprezentanta pârâtei Primăria Municipiului D admiterea recursului pentru motivele arătate în scris, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul reclamantului intimat solicită respingerea recursurilor declarate pentru motivele expuse în cuprinsul întâmpinării formulate pe care o susţine oral. Hotărârea pronunţată de prima instanţă este legală şi temeinică, aceasta apreciind corect că este şi în prezent valabil contractul de management. Solicită cheltuieli de judecată în cuantum de 1428 lei.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului declarat:

Prin sentinţa civilă nr.1960/23 oct.2008, T r i b u n a l u l C l u j a admis acţiunea formulată de reclamantul T. S. N. şi în consecinţă a dispus anularea Dispoziţiei nr.1296/1 iulie 2008 emisă de pârâtul Primarul Municipiului D.

Pârâţii Primarul Municipiului D şi Municipiul D au fost obligaţi să-l reintegreze pe reclamant în funcţia deţinută anterior, aceea de administrator public şi să-i achite drepturile salariale aferente funcţiei, începând cu 1 iulie 2008 şi până la reintegrarea efectivă.

Pârâţii au fost obligaţi şi la 1428 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-au reţinut următoarele:

Reclamantul T. S. N. a fost angajat în calitate de administrator public în baza contractului de management nr.16740/2 iulie 2007, pe o perioadă de probă de 1 an. La data de 18 iunie 2008, părţile au încheiat un act adiţional la contractul de management (sub nr.15055 –f.15) prin care, durata contractului devine una nedeterminată, celelalte clauze rămânând neschimbate.

La câteva zile după încheierea actului adiţional, la data de 1 iulie 2008, sub numărul 1296, Primarul a emis dispoziţie de încetare de drept a contractului de management.

Întrucât reclamantul nu avea calitate de funcţionar public, raporturile sunt specifice de muncă, guvernate de Codul muncii. În aceste condiţii, încetarea de drept a contractului de management trebuie să fie conformă normelor prevăzute de acel act normativ.

Din actele aflate la dosar rezultă că pârâţii nu au procedat conform dispoziţiilor legale, simpla invocare a sentinţei judecătoreşti prin care s-a anulat procesul verbal al Comisiei de examinare şi decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu este temei suficient pentru a reţine legalitatea actului contestat.

Instanţa a reţinut, de asemenea că, nu au relevanţă nici neîndeplinirea condiţiilor de ocuparea postului şi nici expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul de management din moment ce acesta a fost prelungit iar sub aspect formal, actul emis nu cuprinde cerinţele legale, fiind un act unilateral, nemotivat în fapt şi care nu indică nici o cale legală, fiind încălcate dispoziţiile exprese ale C o d u l u i m u n c i i.

Apreciind că s-a dispus o concediere nelegală, instanţa a dispus reintegrarea reclamantului şi obligarea pârâţilor la plata tuturor drepturilor de care a fost lipsit, începând cu 1 iulie 2008 şi până la efectiva reintegrare.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Primarul Municipiului D şi Municipiul D, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivele aflate la f.2-3, Primarul a arătat că prima instanţă nu a ţinut seama de dispoziţiile art.112 alin.2 din Legea 215/2001, conform cărora numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul local, actul contestat fiind unul administrativ.

Nu s-a avut în vedere nici faptul că reclamantul a fost numit pe o perioadă de probă de 1 an şi că la expirarea perioadei, acesta a fost destituit, întrucât nu avea abilitatea necesară îndeplinirii activităţii de coordonare şi conducere.

Motivele de recurs formulate de Municipiul D sunt identice cu cele aflate în recursul Primarului.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor cuprinse în cele două recursuri şi din oficiu, se constată următoarele:

În conformitate cu art.120/4 din Legea 235/2001, introdus prin Legea 286/2006, la nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. Potrivit alin.3 al articolului de mai sus, administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. De asemenea, primarul poate delega acestuia, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

1. Se poate deduce aşadar că între calitatea de administrator public, dobândită prin concurs şi numire de primar şi

2. titular al contractului de management nu este o legătură indisolubilă, legea lăsând la latitudinea părţilor încheierea contractului de management, ulterior dobândirii calităţii de administrator public.

În temeiul dispoziţiilor legale de mai sus, Consiliul local al Municipiului D a aprobat înfiinţarea funcţiei de administrator public la Primăria Municipiului D, precum şi procedurile, criteriile şi atribuţiile specifice funcţiei (f.47 şi următoarele).

S-a organizat concurs pentru ocuparea postului şi a fost declarat câştigător reclamantul Ş. S. N..

Prin Dispoziţia nr.1549/26 iunie 2007 a Primarului Municipiului D, reclamantul a fost numit în funcţia de administrator public (f.66). Apoi la 2 iulie 2007 s-a încheiat Contractul de management pe o perioadă de probă de 1 an (f.6 şi următoarele) iar prin actul adiţional din 18 iunie 2008, începând cu 1 iulie 2008 s-a schimbat durata contractului de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată (f.15).

Prin sentinţa civilă nr.461/14 martie 2008, T r i b u n a l u l C l u j a soluţionat acţiunea în contencios administrativ formulată de N. T. (persoană înscrisă la concursul pentru ocuparea postului de administrator public), anulând procesul verbal încheiat la 25 mai 2007 şi nr.13667/28 mai 2007 de Comisia de Examinare şi Decizia nr.1/28 mai 2008 întocmită de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Primăriei D, reţinând în motivare că, au fost încălcate normele pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de administrator public.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin Decizia civilă nr.1547/26 iunie 2008 a Curţii de A p e l C l u j (f.34).

Prin dispoziţia nr. 1296/1 iulie 2008, Primarul Municipiului D a dispus încetarea de drept a contractului de management al reclamantului Ş. S. N., încadrat pe funcţia de administrator public la Primăria Municipiului D (f.5) act contestat de către susnumitul reclamant.

Prin sentinţa pronunţată de tribunal, s-a dispus anularea dispoziţiei de mai sus şi reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior, aceea de administrator public şi plata drepturilor aferente.

Această hotărâre nu este întemeiată.

Astfel, aşa cm s-a reţinut mai sus, în conformitate cu dispoziţiile Legii 286/2006 prin care a fost modificată Legea administraţiei publice, la Primăria D s-a înfiinţat prin hotărârea consiliului local postul de administrator public.

Acest post a fost ocupat, prin concurs, de către reclamantul T. S. N. care a fost numit prin Dispoziţia nr.1549/26 mai 2007 a Primarului.,

Acesta este actul care îi consacră reclamantului calitatea de administrator public.

Prin Dispoziţia 1296/1 iulie 2008 primarul nu a dispus încetarea calităţii reclamantului ci a constatat încetarea de drept a contractului de management a „d-lui T. S. N., încadrat pe funcţia de administrator public”.

Aşadar, calitatea de administrator public nu a fost afectată de dispoziţia luată de primar, reclamantul păstrându-şi funcţia. Acest aspect rezultă însăşi din formularea actului respectiv, citat mai sus.

Prin urmare, contractul de muncă al reclamantului în funcţia de administrator public a rămas în fiinţă, dispoziţia instanţei de reîncadrare pe postul respectiv fiind fără obiect.

Totuşi, prin Dispoziţia nr.1296/1 iulie 2008 (contestată) Primarul Municipiului D în temeiul Legii 215/2001 a Administraţiei publice locale constată încetarea de drept a contractului de management.

Acest act, emis de primar în calitate de autoritate publică locală nu a fost dat în temeiul C o d u l u i m u n c i i, aşadar contestaţia greşit a fost calificată ca fiind un conflict de drepturi în sensul art.67 şi urm. din Legea 168/1999, cu atât mai mult cu cât, nu a dispus cu privire la încetarea calităţii de angajat în funcţia de administrator public a reclamantului ci are caracterul unui act administrativ de autoritate, cum însuşi Primarul Municipiului D îl califică, prin întâmpinarea formulată.

În consecinţă, instanţa investită era datoare a verifica competenţa soluţionării contestaţiei formulate împotriva actului administrativ emis de primar şi în complet legal constituit să se pronunţe asupra legalităţii actului, potrivit dispoziţiilor Legii 554/2004.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, Dispoziţia 1296/1 iulie 2008 a Primarului Municipiului D a fost deja constatată a fi legală prin sentinţa civilă nr.88/16 ianuarie 2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în contencios administrativ declanşat de Prefectul Judeţului C (f.38 dosar C.A.)

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Admite recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL D şi PRIMARUL MUNICIPIULUI. D împotriva sentinţei civile nr. 1960 din 23.10.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o casează şi trimite cauza la T r i b u n a l u l C l u j pentru a fi judecată cauza în complet special de contencios administrativ.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 7 aprilie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

GREFIER

O. O.

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.GP

Dact.T./3ex.

15.05.2009

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑