• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1529 din data 2009-07-01
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

 

D E C I Z I A Nr.1529

Şedinţa publică din data de 1 iulie 2009

Preşedinte : (...) (...) (...)

Judecători : (...) (...) (...)

: (...) (...)

Grefier : N. E.

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamanta P. E. S. domiciliată în Târgovişte, str. (...) (...) Bl.16, . B, .1, .27 judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.537 din data de 2 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a în contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. SRL cu sediul în B,(...), E. H., Clădirea H2, etaj 2, Biroul nr.1, sector 6.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata pârâtă SC E. SRL reprezentată de consilier juridic O. B., conform delegaţiei depusă la dosar, lipsind recurenta reclamantă P. E. S..

Procedura legal îndeplinită.

Recurs scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei la termenul anterior intimata pârâtă a invocat excepţia tardivităţii recursului.

Consilier juridic O. B. depune la dosar concluzii scrise, după care având cuvântul pentru intimata pârâtă, reiterează excepţia tardivităţii formulării recursului şi solicită respingerea acestuia ca tardiv formulat. În situaţia în care instanţa înţelege să respingă excepţia invocată, solicită cuvântul asupra recursului.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri noi de formulat în cauză, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic O. B. având din nou cuvântul pentru intimata pârâtă SC E. SRL solicită respingerea recursului ca nefondat.

Se arată în esenţă că, clauza din Contractul individual de muncă referitoare la perioada de probă nu este una abuzivă ci este una perfect legală în acord cu dispoziţiile legale ale art. 17, 31 şi 73 din Legea nr. 53/20043 din C o d u l m u n c i i. De asemenea decizia de notificare supusă contestaţiei conţine atât motivele de drept cât şi motivele de fapt ale concedierii însăşi valabilitatea perioadei de probă şi posibilitatea angajatorului de a se dezice în această perioadă de salariat constituind motivarea deciziei. Decizia contestată reprezintă în acelaşi timp şi notificarea de renunţare în perioada de probă la serviciile salariatului, legea neobligând la respectarea unei anumite forme sau unei numite condiţii pe care trebuie să o îmbrace această notificare scrisă, singura

 

condiţie fiind ca aceasta să fie scrisă şi comunicată în interiorul perioadei de probă.

În concluzie, avându-se în vedere aceste considerente, se solicită respingerea recursului ca nefondat. Fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă reţine următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a sub nr. 121/120/12.01.2009 reclamanta P. E.-S. a chemat în judecată pe pârâta SC” E.” SRL pentru ca în contradictoriu cu aceasta să se dispună anularea deciziei 98/15.12.2008 privind concedierea reclamantei comunicată la 17.12.2008 ca fiind nelegală şi netemeinică; obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale la care reclamanta era îndreptăţită de la data concedierii 15.12.2008 şi până la rămânerea definitivă a hotărârii ce va fi pronunţată.

Obligarea pârâtei la plata despăgubirilor morale în cuantum de 100 Euro pentru disconfortul creat prin abuz de drept, obligarea acesteia la daune cominatorii de 1% pe zi întârziere începând cu data rămânerii definitive a hotărârii până la plata integrală a despăgubirilor; obligarea pârâtei la plata salariului pe perioada în care a lucrat în cuantum de 300 lei .

În motivarea acţiunii s-a arătat că la 02.12.2008 reclamanta a semnat un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, acest contrat nu a fost comunicat reclamantei şi nici fişa postului, deci încheierea contractului s-a făcut în urma unei verificări scrise, prin care reclamanta a fost selectată dintre mai mulţi candidaţi la postul de operator calculator electronic şi de reţele. Pe 17.12.2008 se impunea susţinerea unui examen de finalizare a perioadei de probă, însă contractul de muncă i-a fost desfăcut abuziv întrucât reclamanta a sesizat conducerea unităţii cu aspecte negative în cadrul firmei.

S-a considerat discriminată în raport cu ceilalţi salariaţi. S-a arătat că decizia de concediere nu a fost motivată în fapt, nu s-au respectat prevederile din contract, în sensul că nu a fost notificată în vederea desfacerii contractului, decizia nu a precizat numărul contractului de muncă şi nu a fost motivată nici în drept.

La dosarul cauzei s-a depus decizia 98/15.12.2008, copie de pe sesizarea făcută de reclamantă către conducerea unităţii.

Prin întâmpinarea formulată societatea intimată a solicitat respingerea contestaţiei reclamantei ca neîntemeiată.

S-a arătat că firma pârâtă a înregistrat contractul de muncă al reclamantei la I.T.M. în termen legal, iar susţinerea unui examen de finalizare nu era obligatorie în cazul perioadei de probă în condiţiile în care reclamanta a dat dovadă că nu posedă aptitudine de comunicare şi interrelaţionare cu clienţii putând determina o periclitare a proiectelor şi contractelor cu parteneri importanţi.

Pârâta a apreciat că decizia de desfacere a contractului de muncă are valoarea unei notificări şi a fost motivată cu trimitere expresă la disp. art. 31, art.61 şi 73 din legea 53/2003. Perioada de probă are natura juridică a unei clauze legale de dezicere în favoarea ambelor părţi şi contractul de muncă poate înceta fără necesitatea vreunui preaviz.

S-au depus la dosar copie de pe declaraţia reclamantei din 09.01.2001 prin care a semnat că a primit copie de pe contractul individual de muncă şi fişa postului, statul de salarii pentru luna decembrie 2008, semnat şi de reclamantă, anexa 1 la dosarul personal, semnat de reclamantă, anexa 3 la manualul angajatului.

T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, prin sentinţa civilă nr. 537 din 2 martie 2009 a respins acţiunea reţinând în esenţă că reclamanta fiind în perioada de probă de 30 de zile subzistă o clauză de dezicere pentru angajator care poate să dispune material încetarea raporturilor de muncă, măsură care este legală, cum s-a procedat în speţă.

Împotriva acestei sentinţe reclamanta a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, deoarece măsura dispusă de angajator nu a avut la bază comiterea unei abateri disciplinare, ori o necorespundere profesională sau alte motive de fapt.

Curtea, analizând sentinţa atacată, în raport de criticile formulate, disp.art. 3041 cod pr.civilă şi celelalte dispoziţii incidente în cauză, constată că recursul este nefondat.

În sensul disp.art. 31 alin. 4 din Codul muncii, salariatul aflându-se în cadrul termenului legal de probă, angajatorul poate dispune rezilierea contractului individual de muncă fără preaviz şi motivare, cu condiţia respectării formei scrise a notificării – respectată în speţă - cum de altfel s-a şi statuat în practica judiciară şi s-a opinat în doctrină.

Aşa fiind, subzistând o clauză de dezicere pentru ambele părţi ale raportului de muncă, concedierea poate avea loc, fără motivare şi fără preaviz, astfel că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică.

Nesubzistând motive de nulitate ale hotărârii atacate, în sensul disp.art.304 şi 3041 cod pr.cvilă, Curtea va respinge recursul de faţă ca nefundat în baza art. 312 din acelaşi cod.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E

 

Respinge ca nefondată excepţia tardivităţii recursului invocată de intimata pârâtă SC E. SRL .

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamanta P. E. S. domiciliată în Târgovişte, str. (...) (...) Bl.16, . B, .1, .27 judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.537 din data de 2 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. SRL cu sediul în B,(...), E. H., Clădirea H2, etaj 2, Biroul nr.1, sector 6.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 1 iulie 2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) U. M. (...) (...) (...)

 

Grefier,

N. E.

 

 

Operator de date cu caracter personal

Număr de notificare 3120

Tehnored.TL/AV

2 ex/23.07.2009

dosar fond (...) al T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a

j.f. N. T.

D. N. O.

 

 

Toate spetele


Sus ↑