• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1034 din data 2008-05-09
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1034

 

Şedinţa publică din 9 mai 2008

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) T.

GREFIER : N. M.

 

 

 

S-a fixat termen de pronunţare asupra recursului declarat de recursul declarat de reclamanta S. B. S. împotriva sentinţei civile nr. 90 din 17 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta intimată S.C. I. ROMÂNIA SRL, având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de concediere.

La apelul nominal au fost lipsă părţile.

Procedura completă.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Dezbaterile asupra recursului au avut loc în şedinţa publică din 7 mai 2008 ; mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate potrivit aceleeaşi zile care face parte integrantă din prezenta decizie când pronunţarea s-a amânat pentru data de 9 mai 2008.

 

 

C U R T E A

 

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată :

Prin sentinţa civilă nr.90 din 17.01.2008, pronunţată în dosar nr(...), T r i b u n a l u l T i m i ş a respins contestaţia precizată de contestatoarea S. B. S., în contradictoriu cu intimata S.C. Real Hypermarket SRL Otopeni - cu punct de lucru în T, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că raporturile de muncă dintre părţi îşi au sorgintea în contractul individual de muncă din data de 3.09.2007, încheiat pe o durată determinată, cu o perioadă de probă de 30 de zile de la data încheierii contractului, contestatoarea ocupând postul de casier.

Intimata, prin notificarea nr.122/25.09.2007, a înştiinţat-o pe contestatoare că începând cu data de 25.09.2007 ( pe durata perioadei de probă) încetează contractul individual de muncă, în aplicarea dispoziţiilor art.31 alin.41 Codul muncii.

Într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art.31 alin.41 Codul muncii, pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi.

Din analiza textului redat, rezultă că perioada de probă constituie o clauză de dezicere ( de denunţare, de sistare ) consacrată legal ; că această clauză înserată în contractul individual de muncă foloseşte ambelor părţi în sensul că angajatorul verifică pregătirea şi aptitudinea salariatului, iar aceasta din urmă constată dacă angajatul în cauză îi este sau nu convenabil ; că oricând pe durata perioadei de probă sau la sfârşitul acestei perioade, dar nu mai târziu de acest moment, contractul individual de muncă poate înceta prin notificare scrisă la iniţiativa oricăreia dintre părţi, context în care, atât angajatorul, cât şi salariatul, atunci când fiecare înţelege să iasă unilateral din contract în timpul sau la sfârşitul perioadei de probă, nu sunt obligaţi să respecte un termen de preaviz, prin urmare, prevalându-se de existenţa clauzei de dezicere şi punând capăt unilateral contractului, angajatorul concediază pe salariat fără o motivare anume şi fără preaviz, procedura fiind identică şi în cazul iniţiativei salariatului ; că notificarea comunicată de către angajator – angajatului, sau invers, trebuia să fie scrisă ad validitatem.

Faţă de considerentele expuse tribunalul, în aplicarea dispoziţiilor art.31 alin.41 din Codul muncii, a respins contestaţia precizată, ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta şi fără a preciza temeiul de drept a invocat că s-au aplicat greşit dispoziţiile art. 31 alin.41 şi ale art.189 din Codul muncii. S-a mai susţinut că s-a încălcat dreptul său la muncă.

Motivele invocate se încadrează în prevederile art.304 pct.9 Cod procedură civilă..

Examinând cauza sub toate aspectele conform dispoziţiilor art.3041 Cod procedură civilă, se constată că nu există nici un motiv pentru casarea sau modificarea sentinţei recurate întrucât tribunalul a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o aplicare corectă a dispoziţiilor legale incidente.

Reclamanta a fost încadrată pe o perioadă de 30 de zile conform contractului de muncă depus la dosar, iar aceasta perioadă, conform art. 31 din Codul muncii, este o perioadă de verificare a aptitudinilor salariatului.

Dispoziţiile art.31 alin.41 Codul muncii, califică perioada de probă ca o clauză de dezicere în cazul în care angajatorul apreciază că salariatul nu corespunde cerinţelor postului şi notificarea reprezintă o modalitate de concediere simplificată din iniţiativa angajatorului, aceste dispoziţii coroborându-se cu cele ale art.55 lit.c Codul muncii.

Fiind o clauză de dezicere, angajatorul poate să rezilieze contractul fără preaviz şi fără motivare şi atât timp cât părţile au prevăzut această clauză, reclamantei care a consimţit încheierea contractului nu i s-a îngrădit dreptul la muncă.

Nu s-au încălcat nici dispoziţiile art.189 Codul muncii care se referă la formarea profesională şi care nu sunt incidente în cauză.

Pentru aceste considerente, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge recursul declarat de reclamanta S. B. S. împotriva sentinţei civile nr. 90 din 17 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosar nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 mai 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, Pt. JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) T.

în concediu de odihnă

VICEPREŞEDINTE

(...) (...) (...)

 

GREFIER,

N. M.

 

 

 

 

 

Red.I.J./19.06.2008

Thred.M.L./20.06.2008

Ex.2

Prima inst. – S. E. – J. J. – Trib. T

Toate spetele


Sus ↑