• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 80/R din data 2009-01-16
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.80/R

Şedinţa publică din 20 Ianuarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza privind judecarea recursului declarat de contestatoarea E. (Ş.) E., domiciliată în P.,(...), (...)-1, .10, jud.V împotriva sentinţei civile nr.667/14.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata S.C. CUP R.A. F, cauza având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 16.01.2009 care s-au consemnat în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi,când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea în cauză la data de 20.01.2009.

 

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă;

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l V r a n c e a sub nr(...), reclamanta E. E. a formulat contestaţie împotriva Deciziei de concediere emise de pârâta S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. F, în calitate de angajator şi a solicitat anularea deciziei contestate, reintegrarea în funcţia avută şi obligarea angajatorului să-i plătească despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate sau reactualizate cât şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.

Reclamanta a arătat în motivarea contestaţiei ca Decizia emisă de pârâta este lovită de nulitate întrucât nu poartă numărul şi data de înregistrare şi este lovită de nulitate absolută conform art.61, alin.2 din Codul muncii, deoarece nu este motivată în fapt.

De asemenea, mai arată că era necesar şi obligatoriu conform art. 63, alin.1 din Codul muncii, a fi îndeplinită procedura cercetării prealabile, lucru care nu s-a îndeplinit, şi de asemenea, că ar fi trebuit că Decizia sa cuprinde propuneri cu alte locuri de muncă vacante din unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau cu capacitatea de muncă a acesteia.

Reclamanta menţionează şi faptul că a încheiat cu pârâta contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 15.04.2008, conform contractului, perioada de probă fiind pe o perioadă de 30 de zile iar cea de preaviz de 20 de zile.

Aceasta arată că se consideră deja angajata, având în vedere faptul că perioada de probă a expirat la data de 15.05.2008 iar decizia de concediere a fost emisă la un interval de o lună şi se considera neîndreptăţită întrucât nu a primit preaviz aşa cum era prevăzut în contractul individual de muncă încheiat.

Reclamanta a înţeles să se folosească de proba cu acte pe care le-a depus la dosarul cauzei.

Pârâta S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. F, a depus la dosar întâmpinare prin care arată că decizia a fost valabil întocmită, fiind semnată şi ştampilată, chiar dacă nu a cuprins elementele menţionate de reclamantă, respectiv data şi numărul de înregistrare, întrucât este un act unilateral sub semnătură privată, în speţă fiind aplicabile prevederile speciale din Codul muncii, mai exact ale art. 62 alin.2.

Cu privire la acest aspect mai arată că decizia nu este lipsită de efecte nici cu privire la existenţa şi conţinutul deciziei şi îi este întru-totul opozabilă, având în vedere faptul că s-a luat cunoştinţă de conţinutul deciziei conform comunicării scrise olograf de petentă.

De asemenea, arată că decizia a fost motivată prin necorespunderea profesională şi ca acest contract individual de muncă a încetat pe baza art. 61 lit.d privind necorespunderea profesională, invocând de asemenea prevederile art. 31 alin.4 din care rezultă că la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncă poate înceta printr-o simplă notificare scrisă la iniţiativa oricăreia dintre părţi.

Pârâta mai arată că nu este obligatorie notificarea AJOFM V, deşi această procedură s-a îndeplinit suplimentar faţă de cerinţele legale imperative, conform adresei nr. 33723/12.06.2008.

Se mai arată şi faptul că perioada de probă a fost prelungită corespunzător celor două perioade de concedii medicale satisfăcute de către reclamantă în intervalele 09.05.-16.05.2008 şi 19.05.-24.05.2008, respectiv 14 zile, fiindu-i astfel respectate corespunzător drepturile reclamantei.

Pe fondul cauzei, pârâta invocă necorespunderea profesională a petentei pentru postul ocupat.

Prin Sentinţa Civilă nr. 667/2008 T r i b u n a l u l V r a n c e a a respins ca neîntemeiată contestaţia, reţinând următoarele:

Reclamanta a fost încadrată conform contractului individual de muncă nr. 36/14.04.2008 în cadrul S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A., pe perioadă nedeterminată pentru funcţia de agent prestări servicii, cu începerea activităţii de la data de 15.04.2008.

Reclamanta a contestat decizia emisă de către pârâtă în calitate de angajatoare, privind concedierea acesteia pentru motive neprofesionale, respectiv în temeiul art. 61, lit.d din Codul muncii.

Reclamanta invocă nulitatea acestei decizii din mai multe considerente, însă instanţa apreciază că decizia emisă de reclamantă îndeplineşte condiţiile legale cerute de Codul muncii pentru întocmirea acesteia, având în vedere faptul că decizia este semnată şi ştampilată iar din conţinutul acesteia rezultă clar motivele de fapt şi de drept în baza cărora s-a emis această decizie, respectiv încetarea perioadei de probă şi aprecierea ca necorespunzătoare profesional a doamnei E. E., rezultată din fişa de apreciere prin a cărei întocmire s-au respectat prevederile art. 63, alin.2 din Codul muncii, fişa de apreciere depusă de altfel la dosarul cauzei.

S-a contestat de către d-na E. E. cu privire la emiterea deciziei şi faptul că pârâta nu a efectuat cercetarea prealabilă, însă instanţa consideră că nu se impune în speţa de faţă efectuarea cercetării prealabile, aceasta fiind impusă conform prevederilor C o d u l u i M u n c i i numai pentru concedierea prevăzută de art.61 lit.a, iar decizia ce face obiectul prezentei acţiuni contestată de reclamant este motivată pe art. 61 lit.d. De asemenea, din însăşi motivarea deciziei, rezultă faptul că reclamanta urma a fi concediată ca urmare a încetării perioadei de probă, în speţă fiind aplicabile prevederile art. 31 alin.41 din Codul muncii, respectiv, „pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă la iniţiativa oricăreia dintre părţi”.

Privitor la durata perioadei de probă instanţa mai observă că durata de probă a fost prelungită în mod firesc de către pârâtă, cu perioada de 14 zile în care reclamanta şi-a satisfăcut concediile medicale corespunzătoare celor două certificate medicale depuse la dosarul cauzei.

Astfel, nu este întemeiată invocarea reclamantei precum că aceasta a considerat că durata de probă a încetat la expirarea celor 30 de zile, atât timp cât aceasta s-a aflat în concediu medical, fapt care a determinat şi prelungirea de către reclamantă a emiterii deciziei de concediere, cu întârziere, respectiv imediat după satisfacerea concediului medical de către reclamantă.

In ceea ce priveşte durata preavizului invocat de reclamantă ca fiind neacordat deşi era prevăzut de contractul individual de muncă, instanţa apreciază că reclamanta nu a încălcat vreun drept al pârâtei întrucât în speţă sunt aplicabile prevederile art. 73 alin.2 din Codul muncii potrivit cărora fac excepţie de la prevederile alin.1 (conform cărora beneficiază de preaviz şi persoanele concediate în temeiul art.61 lit.d), persoanele concediate în temeiul art. 61 lit.d, dar aflate în perioada de probă.

Cât priveşte susţinerile reclamantei că trebuia ca pârâta S.C. CUP R.A. F, să îi ofere un alt loc de muncă, instanţa apreciază că pârâta a procedat în mod corect şi a formulat adresa către AJOFM pentru oferirea unui alt loc de muncă reclamantei, respectând astfel prevederile C o d u l u i M u n c i i în acest sens.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatoarea solicitând modificarea ei şi admiterea contestaţiei, cu consecinţa anulării deciziei emisa de CUP RA F, reintegrarea in munca a sa şi obligarea angajatorului sa-i plătească despăgubiri egale cu salariile indexate majorate sau reactualizate.

În motivare a arătat că a fost angajată de S.C. Cup SA, fiind preluată de la Primăria P., unde a exercitat aceleaşi atribuţii timp de un an şi două luni. Consideră că în perioada lucrată la societatea intimată a avut o activitate corespunzătoare.

De asemenea susţine că a fost concediată nelegal, după expirarea perioadei de probă, chiar prelungită cu cele 14 zile de concediu medical, fără a se îndeplini procedura cercetării prealabile potrivit art.63 al.1 din Legea 53/2003 şi fără a i se acorda preavizul prevăzut de lege.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind că hotărârea T r i b u n a l u l u i V r a n c e a este legală şi temeinică, contestatoarea fiind concediată în perioada de probă, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. 4 ind. 1 din Codul muncii.

Examinând hotărârea recurată atât prin prisma criticilor formulate de recurent cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conf. cu disp. art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Este adevărat că potrivit art. 31 alin.41 din Codul muncii, „pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă la iniţiativa oricăreia dintre părţi”, instanţa de fond considerând că în speţă sunt aplicabile aceste prevederi legale.

Analizând contractul individual de muncă al contestatoarei se constată că aceasta a fost angajată începând cu data de 15.04.2008, stabilindu-se o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice, care urmau să expire la data de 15.05.2008.

În mod corect se reţine faptul că perioada de probă a fost prelungită datorită celor două perioade de concedii medicale satisfăcute de către reclamantă în intervalele 09.05.-16.05.2008 şi 19.05.-24.05.2008,dar diferenţa de executat era de 7 zile (08.05.-15.05.2008), ca urmare perioada de probă a expirat la data de 31.05.2008.

Cu toate acestea, contestatoarea este concediată prin decizia nr. 539/16.06.2008.

Se pune problema dacă această dată poate fi interpretată ca încadrându-se în dispoziţiile art. 31 alin.41 din Codul muncii, respectiv „pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă”.

Curtea apreciază că „sfârşitul perioadei de probă” putea fi C mult data de 01.06.2008, iar nu peste mai mult de 2 săptămâni de la încetarea acestei perioade, timp în care reclamanta şi-a exercitat activitatea în cadrul societăţii.

Chiar dacă s-a constatat necorespunderea profesională a recurentei în interiorul perioadei de probă, pierderea termenului stabilit prin art. 31 alin.41 din Codul muncii face ca salariatei să i se aplice un alt regim juridic pentru a putea fi concediată pentru motiv de necorespundere profesională, respectiv dispoziţiile art. 61-64 din Codul muncii.

Analizând actele aflate la dosar, instanţa constată că în cauză nu s-a efectuat procedura evaluării prealabile potrivit art.63 al.2 din Legea 53/2003, nu i s-au oferit salariatei alte posturi corespunzătoare pregătirii sale şi nici nu i s-a acordat preavizul prevăzut de lege.

Potrivit art. 76 din Codul muncii concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod de procedură civilă, instanţa va admite recursul, va modifica în tot sentinţa recurată, iar în rejudecare va admite acţiunea, va anula decizia contestată, cu consecinţa reintegrării contestatoarei pe postul avut anterior concedierii, cu plata tuturor drepturilor băneşti de care ar fi beneficiat, potrivit art. 78 din Codul muncii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurenta E. (Ş.) E., domiciliată în P.,(...), (...)-1, .10, jud.V împotriva sentinţei civile nr.667/14.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...).

Modifică în tot sentinţa civilă nr.667/2008 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a şi în rejudecare:

Admite contestaţia.

Anulează Decizia nr.539/16.06.2008 emisă de intimată.

Dispune reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior concedierii şi obligă intimata la plata drepturilor băneşti de care ar fi beneficiat salariata, conf.art.78 din Codul muncii, începând cu data concedierii şi până la reintegrare.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 Ianuarie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

S. dec.jud.M.(...)/19.02.2009

Tehnored.S.C./2 ex./ 19 Februarie 2009

Fond:V.E. - C.D.

Asistenţi jud.S.C.T. - A.E.T.

Toate spetele


Sus ↑