• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 117/F din data 2008-10-07
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 117

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE dr. (...) (...)

Grefier (...) (...) T.

La ordine fiind soluţionarea acţiunii formulată de reclamantul M. G, domiciliat în T,(...)(...)B, . 1, . 2, . 11, jud. G, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII, cu sediul în B, sector 1, E. E. N. nr. 1-3, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit reclamantul M. G şi pârâtul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei în sensul că a fost solicitată judecarea cauzei în lipsă, iar pârâtul a depus la dosar întâmpinare, după care;

CURTEA

 

Asupra acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul M. G în contradictoriu cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – C.N.C.D.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

Prin acţiunea de faţă reclamant a solicitat anularea Hotărârii C.N.C.D. nr. 142/13.02.2008 şi obligarea autorităţii pârâte la recunoaşterea actelor de discriminare stabilite printr-o nouă hotărâre.

În motivarea acţiunii sale, acesta a susţinut că a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie B. (...) D. B secţia frecvenţă redusă.

După absolvire însă, nu a fost încadrat în gradul profesional de subinspector de poliţie, deoarece avea deja calitatea de agent de poliţie. În ceea ce-l priveşte, gradul profesional ar urma să fie acordat în funcţie de pregătire şi vechime cu o perioadă de probă de probă de 6 sau 12 luni.

În opinia reclamantului, faptul că în vreme ce absolvenţilor de la forma de studiu zi li se acordă la terminarea studiilor gradul de subinspector în vreme ce absolvenţilor de studii cu frecvenţă redusă nu li se acordă acest grad, constituie o discriminare, căci art. 21 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului nu face nici-o distincţie între aceste forme de învăţământ universitar.

A mai invocat reclamantul pe lângă dispoziţiunile de drept naţional şi prevederile art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privitoare la înlăturarea oricăror discriminări pe temeiul sexului, rasei, religiei sau opiniei politice etc.

În dovedirea susţinerilor sale, s-a folosit de proba cu înscrisuri.

Din Hotărârea nr. 142/13.02.2008 a C.N.C.D., rezultă că s-a constatat că cele sesizate de reclamant nu constituie acte de discriminare în sensul O.G. nr. 137/2000.

A mai depus reclamantul la dosarul cauzei două hotărâri mai vechi în care acelaşi C.N.C.D. a constatat în două speţe identice existenţa unor acte de discriminare

Analizând întregul material probator administrat în cauză Curtea apreciază că acţiunea este nefondată urmând să o respingă ca atare.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut prin lege se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru realizarea în concret a dreptului său. În cauza dedusă judecăţii, reclamantul nu a făcut dovada existenţei unui drept proteguit de lege care să fi fost discriminat prin acte de discriminare aşa cum a susţinut acesta.

Aşa cum corect s-a stabilit prin decizia C.N.C.D., în raport cu interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 9, art.21 şi art. 73 alin. 7 din Legea nr. 360 privind Statutul poliţistului, se reţine că poliţiştii provin, de regula, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale M.I.R.A. şi că ei pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă sau licenţă ai instituţiilor de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată ale M.I.R.A. sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Încadrarea agenţilor de poliţie sus menţionaţi în categoria ofiţerilor de poliţie şi acordarea gradelor profesionale în funcţie de pregătirea şi de vechimea în specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului potrivit art. 21 alin. 4 din Legea nr. 360/2002, nu se realizează în mod automat, fără îndeplinirea vreunei formalităţi, ci în baza unei cereri în acest sens şi cu condiţia participării la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii.

Prevederile art. 21 alin. 3 din Legea nr. 360/2002 sunt aplicabile doar în cazul celor care debutează în această funcţie publică în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care au obligaţia de a susţine examenul de definitivare în profesie, după o perioadă de stagiu de 12 luni.

Or, cele două situaţii, aşa cum a reţinut şi C.N.C.D., nu sunt analoge, deoarece aşa cum se poate constata, încadrarea in gradul profesional ai absolvenţilor curs de zi nu este automată ci, condiţionată promovării examenului de definitivat, deoarece potrivit alin. 6 al art. 21 din aceeaşi lege prevede că poliţistul declarat nepromovat la acest examen este îndepărtat din poliţie.

În ceea ce-l priveşte pe reclamant, au fost incidente prevederile art. 73 alin. 7 din Legea nr. 360/2002 cu modificările ulterioare care statuează că agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante.

Faţa de aceste prevederi, Curtea apreciază că în speţă nu sunt operante prevederile art. 2 din O.G. nr. 137/2000, actele şi faptele prezentate neîncadrându-se în conceptul de discriminare susţinut prin acţiunea sa de către reclamant.

Pentru aceste considerente, curtea urmează să respingă ca nefondată acţiunea de faţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge acţiunea formulată de reclamantul M. G, domiciliat în T,(...)(...)B, . 1, . 2, . 11, jud. G, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII, cu sediul în B, sector 1, E. E. N. nr. 1-3, având ca obiect anulare act administrativ, ca nefondată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Octombrie 2008.

 

 

Preşedinte,

dr. (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...) T.

 

 

Red. I.Ap./15.01.2009

Tehnored. A.M.S./4 Ex./15.01.2009

 

Comunicat 2 ex./16.01.2009

Toate spetele


Sus ↑