• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Anulare act. Recurs

Hotararea nr. 1831/R-CM din data 2009-12-02
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1831/R-CM

Şedinţa publică din 02 E. 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul civil declarat de reclamantul V. V.E., domiciliat în H, strada (...) de T., nr.29, judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.788 din data de 6.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns: recurentul-reclamant V. V.E. şi consilier juridic E.–E. T. N., pentru intimata-pârâtă S.C.P. S.A., în baza delegaţiei de la dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la dosar s-a depus, prin serviciul de registratură, întâmpinare din partea intimatei-pârâte S.C.P. S.A., care se comunică, în copie, părţii adverse.

Recurentul-reclamant V. V.E. arată că nu solicită amânarea cauzei, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării şi nu mai are cereri de formulat în cauză.

Reprezentanta intimatei-pârâte depune la dosar delegaţie şi, de asemenea, arată că nu are cereri de formulat în cauză.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Recurentul-reclamant V. V.E. solicită admiterea recursului, aşa cum a fost formulat şi, având în vedere dispoziţiile art.76-78 din Codul muncii, casarea hotărârii şi trimiterea spre rejudecare pe fond a cauzei. Apreciază că a fost concediat în mod nelegal. Depune la dosar concluzii scrise, pe care le comunică şi părţii adverse.

Consilier juridic E.-E. T. N., pentru intimata-pârâtă S.C.P. S.A., solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei, ca fiind legală şi temeinică, potrivit motivelor expuse în întâmpinare. Arată că au fost respectate dispoziţiile C o d u l u i M u n c i i privind salariaţii aflaţi în perioada de probă, desfacerea contractului individual de muncă făcându-se în urma obţinerii de către salariat a calificativului "insuficient" la proba teoretică. În ceea ce priveşte motivul privind nelegala constituire a instanţei, arată că magistratul asistent s-a pronunţat numai pe excepţie, nefiind întrunite dispoziţiile art.24 Cod procedură civilă.

 

C U R T E A :

 

Asupra recursului civil de faţă:

Constată că, prin acţiunea înregistrată la data de 19.05.2008, reclamantul V. E. a chemat în judecată pe pârâta S.C. P. S.A., solicitând să se dispună anularea notificării nr.11504/31 martie 2008 cu privire la încetarea contractului individual de muncă al acestuia, reintegrarea în funcţia deţinută anterior, aceea de şef al secţiei transporturi, plata drepturilor salariale de la data încetării raporturilor de muncă, precum şi plata unui număr de 160 ore suplimentare efectuate peste program în cadrul unităţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că a fost angajat la S.C. P. S.A. pe o perioadă de probă de 6 luni, urmată de examen, din data de 5 E. 2007 până la 31 martie 2008, când societatea pârâtă a emis notificarea ce formează obiectul judecăţii.

Începând cu data de 31 martie 2008, reclamantul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă până la data de 5 mai 2008, dată de la care a cerut angajatorului acordarea a 20 recuperări din timpul lucrat suplimentar, potrivit cererii înregistrate sub nr.16196 din 6 mai 2008, la care pârâta a răspuns prin adresa nr.4179/7 mai 2008 în sensul că acest lucru nu mai este posibil.

În privinţa notificării care face obiectul litigiului, reclamantul a arătat că nu este legal motivată în fapt şi în drept, în ceea ce priveşte motivarea în drept susţinându-se că aceasta s-a făcut după un aliniat inexistent în Codul muncii. Reclamantul a mai arătat că activitatea sa profesională la S.C. P. S.A. s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în fişa postului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materie şi cu executarea întocmai şi la timp a sarcinilor de serviciu primite de la şefii ierarhici superiori.

Referitor la examenul la care a participat, reclamantul a susţinut că acesta a fost incorect şi nelegal desfăşurat deoarece a fost anunţat în legătură cu organizarea lui numai cu o zi înainte, fără să i se aducă la cunoştinţă în ce constă, care este durata lui şi componenţa comisiei de examinare, care este bibliografia necesară. De asemenea, nu i s-a adus la cunoştinţă rezultatul examenului pentru a putea face contestaţie în timp util.

Prin sentinţa civilă nr.851 din 7 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, a fost admisă excepţia invocată prin întâmpinare de către pârâtă, privind tardivitatea formulării acţiunii şi a fost respinsă ca tardiv introdusă acţiunea reclamantului

Recursul declarat de reclamant împotriva sentinţei de mai T. a fost admis de Curtea de A P E L P I T E Ş T I prin decizia civilă nr.728/R-CM/09.12.2008, cu consecinţa casării sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut de instanţa de recurs, că în mod greşit a fost respinsă acţiunea ca tardivă întrucât reclamantul nu a fost informat despre dreptul său de a contesta măsura luată de angajator prin notificarea ce constituie în realitate o decizie de concediere.

Rejudecând cauza, T r i b u n a l u l V â l c e a, prin sentinţa civilă nr.788/06.10.2009, a respins excepţia tardivităţii invocată de pârâtă şi a respins acţiunea completată şi precizată, reţinând următoarele:

Referitor la excepţia tardivităţii acţiunii reclamantului invocată prin întâmpinarea depusă de pârâta S.C. P. S.A. s-a constatat că este neîntemeiată, fiind respinsă, deoarece Curtea de A P E L P I T E Ş T I s-a pronunţat prin decizia de casare asupra motivelor care fac ca acţiunea formulată de reclamant să nu fie considerată ca tardiv introdusă.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că reclamantul a fost angajat în cadrul S.C. P. S.A. în funcţia de şef secţie transporturi în urma susţinerii unui interviu, începând cu data de 5 E. 2007, la angajare dându-i-se o perioadă de probă de 6 luni.

Perioada de probă a fost stabilită avându-se în vedere activitatea extrem de complexă din cadrul secţiei de transporturi, activitate ce presupune conducerea unui număr mare de salariaţi şi faptul că reclamantul nu avea la momentul angajării experienţa necesară în acest domeniu.

În timpul perioadei de probă au fost întocmite de către şeful ierarhic al reclamantului mai multe referate de evaluare şi apreciere a activităţii desfăşurate de reclamant, referate din cuprinsul cărora reiese că acesta a avut o activitate nesatisfăcătoare, neluând măsurile necesare şi neimplicându-se în nici un fel în coordonarea activităţii conform funcţiei de conducere deţinute.

Prin adresa nr.9932/13 martie 2008, reclamantului i-a fost adus la cunoştinţă că este convocat în faţa comisiei de examinare pentru susţinerea examenului teoretic şi practic pentru data de 14 martie 2008, ora 11,00, adresă pentru care reclamantul a semnat personal de primire.

Susţinerile reclamantului că nu a fost anunţat în timp util despre data şi modalitatea de desfăşurare a examenului au fost apreciate ca nefondate, întrucât acestuia i se adusese la cunoştinţă că se află în perioada de probă şi urmează să susţină un asemenea examen.

În data de 14 martie 2008, reclamantul V. E. s-a prezentat pentru susţinerea examenului teoretic şi practic în faţa comisiei constituite în acest sens prin decizia nr.181/10 martie 2008 a S.C. P. S.A., iar în urma examinării a obţinut calificativul satisfăcător, aşa cum reiese din procesul verbal întocmit de comisia de examinare.

Reclamantul a contestat notificarea ce constituie în realitate o decizie de concediere şi pentru faptul că s-a stabilit o perioadă de probă de 6 luni, mai mult de cât era legal permis.

Potrivit disp. art.31 Codul muncii pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile pentru funcţiile de conducere.

Chiar dacă a fost stabilită o perioadă de probă de 6 luni, din actele aflate la dosar reiese că verificarea cunoştinţelor reclamantului s-a făcut după 90 de zile, respectându-se prevederile art.31 din Codul muncii.

Tribunalul a mai reţinut că au fost respectate şi dispoziţiile art.31 alin.41 Codul muncii potrivit cărora, pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, în sensul că S.C. P. S.A. a emis o notificare privind încetarea contractului individual de muncă, notificare ce ţine loc de decizie de concediere.

Constatându-se că procedura concedierii salariatului V. E. s-a făcut cu respectarea prevederilor C o d u l u i M u n c i i, acţiunea formulată de acesta a fost respinsă ca neîntemeiată.

Cu privire la capătul de cerere privind plata unui număr de 160 ore pe care reclamantul susţine că le-ar fi lucrat peste program s-a constatat că pretenţiile acestuia sunt nedovedite, întrucât din condica de prezenţă şi din foile colective de prezenţă nu reiese că ar fi prestat ore peste programul de lucru.

Ca o consecinţă a respingerii acţiunii privind anularea notificării de încetare a raporturilor de muncă a fost respinsă şi cererea referitoare la acordarea drepturilor salariale de la data încetării raporturilor de muncă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs, în termen legal, reclamantul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie arătând, în esenţă, următoarele:

- hotărârea nu cuprinde considerentele care să justifice temeinicia şi legalitatea soluţiei, fiind lipsită de consecvenţă şi principialitate şi dovedind o cunoaştere insuficientă a dosarului;

- hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, respectiv a Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul pârâtei şi a C o d u l u i M u n c i i;

- hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii;

- instanţa a fost nelegal constituită la aproape toate termenele de judecată pentru că, deşi s-a admis cererea de abţinere a doi magistraţi care au participat la pronunţarea sentinţei civile nr.851/07.10.2008 casată de instanţa de recurs, ulterior unul dintre aceştia a participat şi la pronunţarea sentinţei civile nr.728/R-CM/09.12.2008, recurată în cauza de faţă.

Recursul este fondat.

Examinând cu prioritate ultimul motiv de recurs, privind nulitatea sentinţei pentru constituirea nelegală a completului care a soluţionat cauza în fond, se constată că acesta este fondat.

Potrivit art.55 al.1 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflicte de muncă şi asigurări sociale se constituie din doi judecători şi doi asistenţi judiciari.

Potrivit art.111 al.2 din aceeaşi lege, dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari.

Pentru faptul că cei doi asistenţi au participat la pronunţarea sentinţei civile nr.851/07.10.2008 casată de instanţa de recurs, aceştia au formulat cerere de abţinere în cauză, fila 94, cerere admisă prin încheierea din 27.03.2009 (fila 95).

Cu toate acestea, la pronunţarea sentinţei civile nr.788/06.10.2009 a participat şi unul dintre asistenţii judiciari ce erau incompatibili în cauză, fiind îndeplinite cerinţele art.105 al.2 Cod procedură civilă.

În consecinţă, curtea, în baza art.312 al.1 şi 3 Cod procedură civilă va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond, în condiţiile art.315 al.1 şi 3 Cod procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de reclamantul V. V.E., domiciliat în H,(...), judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.788 din data de 06.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, intimată-pârâtă fiind S.C. P. S.A., cu sediul în Râmnicu V,(...), judeţul V.

 

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 2 E. 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...), (...) (...), (...) (...),

 

 

Grefier,

(...) (...),

 

Red.L.T.

Tehnored.V.S.

Ex.6/15.12.2009.

Jud.fond: M.B..

G.E..

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑