• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 1361 din data 2010-02-23
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1361

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul E. E., împotriva sentinţei civile nr.1443/10.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC T. SA, având ca obiect „calcul drepturi salariale”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul reclamant, lipsind intimata pârâtă

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat întâmpinarea depusă prin serviciul arhivă de către intimata pârâtă şi înscrisurile depuse, azi, în şedinţa publică de către reclamant, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente asupra recursului.

Recurentul reclamant E. E. solicită admiterea recursului.

 

CURTEA

 

Asupra cauzei de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. 1443 din 10.11.2009, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, a respins acţiunea formulată de reclamantul E. E., în contradictoriu cu pârâta SC T. SA.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamantul E. E. a fost salariatul pârâtei SC T. SA, fiind angajat cu începere din 02.07.2001 în funcţia de electrician, iar corespunzător acestei funcţii i-a fost stabilit nivelul de salarizare 5/2. Ulterior, reclamantul a fost salarizat pentru aceeaşi funcţie la nivelul 6/B, potrivit actului adiţional încheiat la contractul individual de muncă din 21.03.2006.

In data de 13.03.2006, reclamantul a solicitat transferarea sa cu începere din 23.03.2006, în funcţia de maistru în cadrul Secţiei T., solicitare ce a fost aprobată, dispunându-se angajarea sa în funcţia de maistru cu începere din 27.03.2006 pentru o perioadă de probă de 2 luni. Consecinţă a acestui transfer, reclamantului i-a fost încheiat actul adiţional la D. din data de 29.03.2006.

Potrivit acestui act adiţional i-a fost stabilit un salariu de bază corespunzător nivelului 5/B rândul MS 2, într-un cuantum de 921 lei.

Analizând acest act adiţional comparativ cu cel încheiat în data de 21.03.2006, când reclamantul încă ocupa funcţia de electrician, s-a constatat că deşi pentru funcţia de electrician acesta beneficia de un salariu corespunzător nivelului 6/B rândul MA 3, cuantumul salariului de 831 lei, este inferior celui pentru funcţia de maistru.

In atare condiţii, susţinerea reclamantului că i-ar fi fost diminuate drepturile salariale urmare a promovării este neîntemeiată, acestuia, aşa cum mai sus a fost arătat, crescându-i salariul de bază de la 831 lei la 921 lei.

Analizând grilele de salarizare aplicabile pentru perioada reclamată, instanţa a constatat că pârâta a respectat anexele negociate la Contractul Colectiv de Muncă, retribuindu-l pe reclamant în conformitate cu acestea.

In cauză nu putea fi reţinută o încălcare a art.41 Codul muncii şi aceasta întrucât, pe de o parte, modificarea contractului individual de muncă a fost dispusă urmare a cererii formulate de reclamant, iar pe de altă parte acesta nu a fost prejudiciat material.

Pentru aceste motive, instanţa a apreciat ca neîntemeiată cererea formulată, urmând a o respinge.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că, instanţa nu a dat eficienţă esenţei cauzei, înlăturând cu totul nejustificat probatoriul relevant al scăderii drepturilor salariale.

A invocat şi voinţa viciată la încheierea actelor adiţionale aşa cum sunt menţionate în întâmpinarea depusă de pârâtă la dosarul cauzei.

Recursul este nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că motivele invocate sunt neîntemeiate, având în vedere următoarele:

Reclamantul a fost angajatul SC T. SA, ca electrician, fiind încadrat la grila 6/B ulterior, fiind transferat la altă secţie, în urma cererii sale, ca maistru.

Pentru noua funcţie, încadrarea salarială s-a făcut prin negociere, fiind stabilită la 5/B.

Perioada pentru care a fost numit de 2 luni, a fost prelungită cu încă două luni, la data de 02.02.2007, fiind nominalizat definitiv, pe această funcţie, conform actelor adiţionale, semnate de acesta, achiesând astfel la clauzele inserate, inclusiv cea referitoare la nivelul de salarizare.

Observând actele referitoare la cuantumul drepturilor salariale, reiese că, valoric a fost favorizat prin noua grilă.

Nu poate fi primită susţinerea că i-a fost viciat consimţământul, în lipsa unor dovezi concludente.

În consecinţă, neexistând motive de casare sau modificare a sentinţei recurate, urmează ca în baza art. 312 C.Pr.Civ., să fie respins recursul ca nefondat şi menţinută hotărârea ca fiind temeinică şi legală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de reclamantul E. E., împotriva sentinţei civile nr.1443/10.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC T. SA.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.Jud. I.(...)

U..Red. DO-2ex./10.03.2010

Jud.Fond – M.J.

L.T.

Toate spetele


Sus ↑