• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 6520R din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(4822/2009)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr.6520/R

Şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE – (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) D. (...)

GREFIER - G. E.

 

 

Pe rol soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatoarea T. J., împotriva deciziei civile nr. 3764/R din 26 mai 2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...)(8051/2008), în contradictoriu cu intimata SC M. ROMANIA SRL, având ca obiect –obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea T. J., personal, lipsind intimata SC M. Romania SRL.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, nici excepţii de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe contestaţia în anulare.

Contestatoarea T. J., personal, solicită admiterea contestaţiei în anulare astfel cum a fost formulată, având în vedere notele scrise depuse la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Constată că la data de 16.07.2009, contestatoarea T. J. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr. 3764/R din 26 mai 2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...)(8051/2008), în contradictoriu cu intimata SC M. ROMANIA SRL.

În motivarea contestaţiei s-au arătat, în esenţă, următoarele aspecte:

- în drept sunt aplicabile prevederile art. 317 alin. 1 şi 2 C. proc. civ., decizia fiind nelegală atât timp cât competenţa teritorială nu s-a judecat pe fondul cauzei;

- urmează a fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 284 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, pe motiv că la data încheierii actului adiţional la contractul individual de muncă şi înregistrat la Camera de Muncă, intimata nu a consemnat adresa de domiciliu (reşedinţă) a contestatoarei şi în instanţă a cerut declinarea competenţei cu menţiunea că autoarea contestaţiei are domiciliul (reşedinţa) în comuna E., sat S., jud. P;

- Tribunalul s-a pronunţat asupra acestei excepţii, motiv pentru care soluţia este nelegală şi netemeinică.

În vederea soluţionării prezentei pricini a fost ataşat dosarul în care s-a pronunţat decizia contestată.

Nu s-au încuviinţat noi dovezi în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, văzând că în speţă nu sunt întrunite condiţiile nici unuia dintre cazurile prevăzute de art. 317 şi 318 C. proc. civ., Curtea va respinge contestaţia ca nefondată, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Astfel, prin decizia civilă nr. 3764/R din 26 mai 2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, s-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de contestatoarea T. J. împotriva deciziei civile nr. 3417/R/18.09.2008 a aceleiaşi instanţe, în contradictoriu cu intimata SC M. România SRL.

Contestaţia în anulare ce face obiectul cauzei de faţă vizează decizia civilă nr. 3764/R din 26 mai 2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Ea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 317 alin. 1 şi 2 C. proc. civ.

Conform art. 317 alin. 1 C. proc. civ.,”hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:

1. când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii;

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă.”

Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că „cu toate acestea, contestaţia poate fi primită pentru motivele mai sus-arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanţa le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat în fond.”

Totodată, potrivit art. 318 C. proc. civ., „hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.”

Însă, aspectele arătate în motivarea contestaţiei în anulare, prezentate mai sus, nu se circumscriu dispoziţiilor art. 317 alineatul 1 şi 2 C. proc. civ. şi nu au nici o legătură cu acestea, contestatoarea neinvocând nici faptul că „procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii şi nici împrejurarea că „hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă.”

De altfel, din analiza actelor de la dosar reiese că la data pronunţării deciziei contestate, procedura de citare a părţilor a fost legal îndeplinită, contestatoarea fiind prezentă personal în instanţă. Totodată, decizia contestată (prin care s-a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă contra unei decizii dată în recurs de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a) a fost pronunţată de instanţa competentă potrivit legii, respectiv Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I– Secţia a VII-a, fiind respectate din acest punct de vedere prevederile art. 323 C. proc. civ. din materia revizuirii.

Cât priveşte dispoziţiile art. 284 din Codul muncii la care face trimitere contestatoarea şi susţinerile acesteia în sensul că „la data încheierii actului adiţional la contractul individual de muncă şi înregistrat la Camera de Muncă, intimata nu a consemnat adresa de domiciliu (reşedinţă) a contestatoarei şi în instanţă a cerut declinarea competenţei cu menţiunea că autoarea contestaţiei are domiciliul (reşedinţa) în comuna E., sat S., jud. P”, acestea nu au nici o relevanţă juridică în speţă şi nu pot fi luate în considerare, neîntrunind cerinţele impuse de vreunul dintre cazurile în care contestaţia în anulare poate fi admisă, cazuri prevăzute de art. 317 şi 318 C. proc. civ.

Trebuie făcută şi precizarea că autoarea contestaţiei nu se poate prevala de dispoziţiile art. 318 C. proc. civ., deoarece decizia civilă nr. 3764/R din 26 mai 2009 a Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, nu face parte din categoria celor pronunţate de o instanţă de recurs (cum cere art. 318), ci este o decizie prin care s-a soluţionat o cerere de revizuire.

Toate cele ce preced justifică respingerea contestaţiei în anulare ca nefondată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondată contestaţia în anulare formulată de contestatoarea T. J., împotriva deciziei civile nr. 3764/R din 26 mai 2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...)(8051/2008), în contradictoriu cu intimata SC M. ROMANIA SRL.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 12.11.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, E. B. F. M. V. M. D. E.

GREFIER,

G. E.

 

TEHNORED/C.D./2 ex./23.11.2009

Jud.recurs:E.L.V.,P.B.,L.C.E..

Jud.revizuire:E. A.C.,J. N.R.,E. M.

Jud. Fond:D.G.F.,C.G.D..

 

Toate spetele


Sus ↑