• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 1305 din data 2009-06-11
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA NR. 1305

Şedinţa publică din data de 11 iunie 2009

Preşedinte – (...)-(...) (...)

Judecători – (...) (...)

(...) M.

Grefier – T. Ş.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamanta T. J., domiciliată în B, sector 4, T.. H. nr. 119, . 11, .7, .2, . 228, împotriva sentinţei civile nr. 777 din 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC M. ROMÂNIA SRL cu sediul în B, sector 1,(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurenta-reclamantă T. J., personal, lipsind intimata-pârâtă SC M. România SRL.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că recursul este motivat în termen şi scutit de plata taxei de timbru.

Recurenta-reclamantă T. J., personal, având cuvântul arată că nu mai are cereri noi de formulat în cauză şi solicită acordarea cuvântului asupra recursului.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri noi de formulat în cauză, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

Recurenta-reclamantă T. J., personal, având cuvântul arată că împotriva hotărârii dată de Curtea de A p e l B u c u r e ş t i s-a formulat cerere de revizuire care a fost soluţionată.

Astfel, consideră că sentinţa recurată este nelegală întrucât a fost pronunţată de un complet de judecată din cadrul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, care nu este competent teritorial să judece respectiva cauză, deşi a făcut dovada cu actul de identitate în care era trecută reşedinţa, acesta nu a fost luat în considerare.

Pe fondul cauzei, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate în sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulată, conform motivelor expuse pe larg în recursul declarat.

 

 

C U R T E A

 

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă:

Prin acţiunea înregistrată la T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i sub nr. 25756/03LM/2007, reclamanta T. J. a chemat in judecata pe parata SC M. România SRL, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, sa se dispună anularea procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2007, cu ocazia predării/primirii unui exemplar original al actului adiţional la contractul individual de munca.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat ca a luat cunoştinţă si a semnat actul adiţional nr.5882/13.12.2002 la contractul individual de munca si ca, ulterior, au fost întocmite si alte acte adiţionale, precizând ca în prezent îşi desfăşoară activitatea in cadrul staţiei de distribuţie carburanţi, în postul de vânzător.

Susţine reclamanta ca actul adiţional încheiat la data de 15.03.2007 pentru participarea sa la cursurile H. nu poate avea nr.5882 si datat 13.12.2002 si nici sa fie înregistrat la ITM B, considerând aceasta ca fiind un abuz al angajatorului.

La termenul de judecata din 12.11.2007, parata SC M. Romania SRL a formulat întâmpinare si a invocat excepţia de necompetenta teritoriala a instanţei, arătând ca reclamanta domiciliază in com.E., jud.P si nu in Mun.B, aşa cum susţine in acţiune, motiv pentru care competenta teritoriala nu aparţine instanţei investite, ci, unei alte instanţe.

Pe fondul cauzei, parata a arătat că acţiunea reclamantei este neîntemeiata, aceasta solicitând prin acţiune, anularea procesului verbal de predare-primire a actului adiţional la contractul de munca, ceea ce nu poate reprezenta decât un simplu act de tradiţiune a unui înscris, care semnifica intenţia părţilor de a consemna actul predării şi, respectiv, primirii unui înscris.

S-a arătat de către parata, ca actul adiţional la contractul de munca încheiat pentru participarea reclamantei la cursurile H. a fost semnat de către reclamanta si nu a fost contestat de către aceasta, astfel încât cererea acesteia de anulare a procesului verbal de predare-primire este lipsita de interes.

T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i, prin sentinţa civila nr.747/04.02.2008 a admis excepţia necompetentei teritoriale invocata de către parata si a declinat competenta de soluţionare a cauzei in favoarea T r i b u n a l u l u i P r a h o v a.

Pentru a pronunţa aceasta sentinţa, instanţa a reţinut ca prin actele depuse la dosar, reclamanta nu a făcut dovada faptului ca domiciliază in Mun.B, viza sa de reşedinţă expirând la data de 03.10.2003, iar declaraţia notariala a acesteia data pe propria răspundere, nu poate fi avuta in vedere pentru a face dovada reşedinţei acesteia in B, atâta timp cat in cartea de identitate a acesteia se menţionează ca domiciliul său este in comuna E., sat S., nr.201, jud.P (f.38).

Cauza a fost înregistrata la T r i b u n a l u l P r a h o v a sub nr(...).

După administrarea probatoriilor, prin sentinţa civilă nr. 777 din 30 martie 2009 T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin actul adiţional la contractul individual de munca al reclamantei înregistrat la ITM B sub nr.5882/13.12.2002 încheiat intre angajatorul SC M. România si salariata T. J., părţile au convenit ca salariata sa frecventeze cursul de „Operatori umplere recipiente H.” ce se va desfăşura în luna martie 2007, angajatorul suportând toate cheltuielile cu privire la acest curs, cu obligaţia angajatului sa frecventeze cursul in conformitate cu orarul acestuia.

Acest act adiţional semnat de către reclamanta i-a fost predat acesteia la data de 13.07.2007 conform procesului-verbal încheiat la acea data si semnat de către N. B. din partea paratei, în calitate de predător si de către reclamanta in calitate de primitor (f.12 dosar).

Susţinerile reclamantei ca în mod abuziv actul adiţional la contractul individual de munca a fost înregistrat sub nr.5882/13.12.2002 la ITM B sunt nefondate de vreme ce acesta se refera la contractul individual de munca încheiat intre reclamanta si parata, care are acelaşi număr de înregistrare la ITM B si in care sunt cuprinse la rubrica „alte clauze” si obligaţia angajatului in raport de natura funcţiilor sale de a beneficia de o formare profesionala specifica si de a rămâne în cadrul societăţii pe perioada de amortizare a cheltuielilor ocazionate cu formarea sa profesionala.

Din punct de vedere legal, actul adiţional la contractul individual de munca al reclamantului prin care s-a prevăzut obligaţia ca aceasta sa frecventeze cursuri de operatori umplere recipiente H., este in afara de orice critica, acesta încadrându-se în dispoziţiile art.188-197 din C.muncii, privind formarea profesionala a salariaţilor.

În acest context procesul-verbal de predare-primire încheiat la 13.07.2007, semnat de către părţi, prin care reclamantei i-a fost înmânat un exemplar din actul adiţional, este un simplu act de tradiţiune a unui înscris care nu cauzează niciun prejudiciu reclamantei, motiv pentru care instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta T. J., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

A precizat recurenta, sub un prim aspect că T r i b u n a l u l P r a h o v a nu era competent teritorial să soluţioneze cauza, în raport de împrejurările concrete deduse judecăţii , iar sub un alt aspect, văzând fondul cauzei, recurenta consideră că în mod greşit prima instanţă a stabilit că procesul-verbal de predare primire a unui exemplar din actul adiţional nu i-a cauzat nici-un prejudiciu întrucât reprezintă un act de tradiţiune între părţi .

Pentru aceste considerente recurenta a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul trimiterii cauzei spre rejudecare la Curtea de A p e l B u c u r e ş t i.

Curtea examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor invocate a actelor şi lucrările dosarului, precum şi în raport de dispoziţiile legale ce au incidenţă în soluţionarea cauzei precum şi de disp.art. 304 indice 1 Cod pr.civilă constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte critica vizând greşita soluţionare a cauzei din punctul de vedere al excepţiei necompetenţei teritoriale a T r i b u n a l u l u i P r a h o v a , Curtea constată că este neîntemeiată şi nu poate fi reţinută.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 747/4.02.2008 T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a admis excepţia necompetenţei teritoriale a acestei instanţe, invocată de pârâta SC M. România SRL şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i P r a h o v a.

Această sentinţă a rămas irevocabilă prin decizi nr. 3417/R/18.09.2008 a Curţii de A p e l B u c u r e ş t i prin respingerea ca nefondat a recursului formulat de reclamanta T. J..

Întrucât această problemă a fost tranşată irevocabil de o altă instanţă de judecată, nu poate face obiectul criticilor aduse în recursul formulat împotriva sentinţei civile nr. 777/30.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a.

În ceea ce priveşte criticile aduse pe fondul cauzei , Curtea constată de asemenea că nu pot fi reţinute .

Prima instanţă a stabilit în mod corect , în raport de toate probele administrate în cauză, respectiv înscrisuri şi de toate apărările invocate, că prezenta cauză se circumscrie dispoziţiilor legale care reglementează formarea profesională a salariaţilor astfel încât actul adiţional la contractul individual de muncă a fost încheiat în condiţii de legalitate iar procesul verbal de predare-primire a acestuia reprezintă, într-adevăr, un act de tradiţiune a unui înscris care nu produce nici-un prejudiciu .

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în mod legal şi temeinic prima instanţă a respins acţiunea ca neîntemeiată sens în care priveşte prezentul recurs la nefundat, urmând să ăl respingă conform disp.art. 312 Cod pr.civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat, recursul declarat de reclamanta T. J., domiciliată în B, sector 4, T.. H. nr. 119, . 11, .7, .2, . 228, împotriva sentinţei civile nr. 777 din 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC M. ROMÂNIA SRL cu sediul în B, sector 1,(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 iunie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) M.

 

 

 

GREFIER,

T. Ş.

Fiind în CO semnează

Grefier- şef secţie

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

Tehnored. J./VS

2 ex./10.07.2009

d.f(...) T r i b u n a l u l P r a h o v a

j.f.N. H.

N. R

Toate spetele


Sus ↑