• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. 39/R din data 2010-01-20
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 39/R

Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de reclamanta (...) T. ROMANIA SRL , împotriva sentinţei civile nr. 1542/9.11.2009 , pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică , la pronunţare , se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 7 ianuarie 2010 , când partea prezentă a pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi , care face parte integrantă din prezenta hotărâre , iar instanţa , în vederea deliberării , a amânat pronunţarea pentru data de 13 ianuarie 2010 , apoi pentru astăzi 20 ianuarie 2010.

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă:

Constată prin sentinţa civilă nr. 1542/2009 T r i b u n a l u l B r a ş o v a respins acţiunea in pretenţii formulata si precizata de reclamanta (...) T. Romania SRL in contradictoriu cu paratul N. E. ca nefondata .

Pentru a pronunţa această sentinţă , instanţa a reţinut următoarele :

Prin acţiunea înregistrată la T r i b u n a l u l B r a ş o v sub nr(...), reclamanta (...) T. România SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâtul N. E., obligarea acestuia la plata sumei de 2500 euro, în echivalent lei, reprezentând suma proporţionala din cheltuielile de şcolarizare, cu cheltuieli de judecată.

Prin actul adiţional nr.267/12.01.2007 la contractul individual de munca, s-a convenit participarea de către parat in perioada 13.01.2007-13.04.2007 la un curs de şcolarizare constând in stagiu de practica si specializare in J. Franţa. S-a menţionat ca toate costurile aferente cursurilor de şcolarizare/perfecţionare in valoare totala de 3000 EUR, au fost sau vor fi suportate de către angajator.

S-a mai menţionat ca in perioada cursurilor salariatul beneficiază de o diurna in valoare de 35 EUR/zi, iar contractul de munca cu reclamanta este suspendat in perioada cursurilor, având dreptul la o indemnizaţie lunara de 496 lei. S-a prevăzut totodată ca, in situaţia încetării contractului individual de munca la iniţiativa salariatului, înainte de 3 ani de la data absolvirii cursurilor de şcolarizare/perfecţionare, salariatul se obliga sa returneze angajatorului costurile aferente in decurs de 30 de zile.

Paratului i-a fost eliberat un certificat de confirmare a participării sale la şcolarizarea Grupului T. desfăşurata la J.-Franta in perioada 15.01.2007-16.03.2007, precum si un act in limba franceza, depus in traducere la dosar, ce cuprinde confirmarea şcolarizării si însuşirea de competente, semnata de formatorul acestuia.

De asemenea, ordinul de deplasare eliberat paratului confirma deplasarea acestuia in perioada 13.01.2007-17.04.2007 , precum si încasarea unui avans de 2730 euro.

Din menţiunile actului adiţional la contractul individual de munca al paratului, La solicitarea de a detalia si explica ce reprezintă suma pretinsa prin acţiune, parata a depus la dosar nota de şedinţa prin care a menţionat ca cei 2300 euro reprezintă suma calculata proporţional din totalul de 3000 euro, raportat la perioada lucrata după finalizarea cursului, iar suma de 3000 euro se justifica prin diurna si costul transportului.

In art.5 din actul adiţional la contractul de munca al paratului se prevede obligaţia angajatului de a returna angajatorului costurile aferente costurilor de şcolarizare, nu si diurna încasata sau costul transportului, cele doua fiind distinct indicate la art.2 din acelaşi act adiţional. In susţinerea caracterului distinct al sumelor se retine si faptul ca suma totala justificata menţionată in ordinul de deplasare este de 2933,02 euro compusa din 2905 euro diurna pentru 83 zile, si 33,27 euro bon de benzina din data de 09.03.2007. Or, la data încheierii actului adiţional, respectiv 12.01.2007, nu avea cum sa se prevadă cuantumul exact al cheltuielilor de deplasare, astfel ca, văzând si cuantumul diferit al cheltuielilor de şcolarizare si diurna, instanţa retine ca acestea sunt diferite.

Cum actul adiţional la contractul individual de munca prevede obligaţia restituirii doar a cheltuielilor de şcolarizare, in temeiul textelor menţionate, instanţa a respins acţiunea formulata ca nefondata.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta (...) T. Romania SRL în termen , motivat.

În drept invocă dispoziţiile art 304 pct. 8,9 Cod procedură civilă şi 3041 Cod procedură civilă.

Se susţine că instanţa a interpretat greşit clauzele contractuale din actul adiţional 267/2007 încheiat între părţi din care rezultă expres valoarea costurilor de salarizare în sumă de 3.000 Euro.

Instanţa trebuia să admită acţiunea şi faţă de dispoziţiile art. 969 Cod civil care au fost încălcate cât şi faţă de faptul că pârâtul nu şi-a prezentat apărarea în cauză.

Analizând recursul formulat , instanţa constată că nu este fondat. Motivele invocate în temeiul de drept arătat nu conduc instanţa de recurs la modificarea sentinţei.

Dispoziţiile art. 195 Codul muncii sunt imperative .Ele dau dreptul angajatorului să-şi recupereze cheltuielile de şcolarizare de la angajatul care nu-şi păstrează contractul de muncă 3 ani de la data absolvirii cursurilor cu angajatorul care a suportat cheltuielile de şcolarizare , doar dacă a beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile .

În speţă, deşi reclamanta - angajator susţine în cererea de chemare în judecată că angajatorul a urmat cursurile în perioada 13.01.2007 – 14.04.2007 , deci o perioadă mai mare de 60 de zile , din înscrisul ce emană chiar de la ea , denumit „ certificat” – f. 3 dosar fond rezultă altă situaţie de fapt, respectiv că pârâtul a participat la şcolarizarea Grupului T. desfăşurată la J. Franţa din 15.01.2007 – 16.03.2007.

Deci perioada de şcolarizare este de 60 de zile , drept pentru care nu sunt aplicabile acţiunii de faţă dispoziţiile art. 195 Codul muncii.

Datele din acest certificat nu pot fi combătute nici de menţiunile din ordinul de deplasare – f. 9 dosar fond care confirmă doar durata deplasării pârâtului în străinătate 13.01.2007 – 14.04.2007 , neprezumându-se că aceasta este şi durata studiilor.

Pentru aceste considerente , orice discuţie cu privire la cuantumul cursurilor de şcolarizare este de prisos atâta timp cât recurenta nu justifică dreptul la restituirea acestor cheltuieli în baza art. 195 Codul muncii .

Instanţa va respinge recursul formulat şi va menţine sentinţa pronunţată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de recurenta (...) T. România SRL împotriva sentinţei civile nr. 1542/2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2010

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red AP 26.01.2010

Dact AG 29.01.2010/4 ex

Jud fond M E./N. G.

 

 

Toate spetele


Sus ↑