• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. DEC.NR.752/CM din data 2008-10-21
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.752/CM

Şedinţa publică din 21 Octombrie 2008

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurenta reclamantă (...) F. SERV SA – SUCURSALA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE F. D, cu sediul în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.373 din 1 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă J. J., domiciliată în localitatea D., judeţul T, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită în conformitate cu dispoziţiile art.87 şi următoarele cod procedură civilă.

Recursul este declarat la data de 11 august 2008 (data expedierii prin poştă), iar hotărârea recurată i-a fost comunicată reclamantei la data de 22 iulie 2008, este motivat şi scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei, prin care grefierul de şedinţă învederează că la data de 20 octombrie 2008 prin fax, intimata pârâtă a depus cerere de acordare a unui termen pentru a-şi angaja apărător.

Instanţa din oficiu, invocă excepţia tardivităţii formulării recursului, având în vedere că acesta a fost declarat cu depăşirea termenului legal de 10 zile, prevăzut de dispoziţiile art.80 din Legea nr.168/1999.

Totodată, instanţa respinge cererea de amânare formulată de intimata pârâtă şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei invocate.

 

C U R T E A :

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea înregistrată la T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, reclamanta S.C. F. Serv S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta J. J., obligarea acesteia la plata sumei de 2025 lei reprezentând sume necuvenite .

În motivare pârâta a arătat că a fost angajata reclamantei în perioada 09.03.2005-28.12.2007 cu contract individual de muncă, în funcţia de economist în cadrul compartimentului Patrimoniu ; pe data de 05.10.2007, între reclamanta T. F. D şi salariată s-a încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă privind instruirea la nivel de utilizatori cheie pentru modulul AA în perioada 2007 - 12.10.2007, pe cheltuiala T. F. D .

Pârâta a participat la cursul menţionat pe cheltuiala unităţii , beneficiind pe această perioadă de salariul de bază ,sporul de vechime , dar având totodată obligaţia de a nu înceta activitatea pe o durată de cel puţin 3 ani de la data finalizării stagiului de formare profesională , iar în cazul în care salariata ar fi încheiat raporturile de muncă din iniţiativa sa sau din motive imputabile ei , ar fi avut obligaţia de a suporta toate cheltuielile ocazionate de pregătirea sa .

La data de 13.12.2007, pârâta a înaintat cerere de demisie înregistrată sub nr. 6777, astfel că se face culpabilă de denunţarea contractului individual de muncă, şi trebuie să suporte cheltuielile de pregătire profesională.

Anexat acţiunii se depune H.G. nr.74/2005 , contractul individual de muncă şi actul adiţional al pârâtei , cererea de demisie , temeiul juridic indicat fiind art. 193-195 , 270 şi următoarele Codul muncii , art. 5.19 şi 5.20 din CCM la nivel de unitate.

Prin întâmpinare pârâta invocă excepţia necompetenţei teritoriale a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a, motivat pe dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 168/1999, sediul reclamantei fiind în municipiul B, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acţiunii întrucât consideră fără eficienţă clauza din actul adiţional la contractul individual de muncă , având în vedere art.11 Codul muncii , art. 84 din CCM la nivel naţional şi art. 91 din CCM la nivel de ramură energie electrică, conform cu care sancţiunea restituirii intervine când cursurile de formare profesional depăşesc 60 de zile şi suma de 500 euro.

În aceste împrejurări , pârâta a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale , instanţa având obligaţia instituită de art. 137 să analizeze prioritar această excepţie.

Prin sentinţa civilă nr.373 din 1 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), s-a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale şi s-a anulat cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta (...) F. SERV SA, Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice „F. D”, în contradictoriu cu pârâta J. J..

Din analiza cererii de chemare în judecată a rezultat că acţiunea este formulată de sucursală, în calitate de reclamantă, deşi aceasta nu are personalitate juridică proprie, patrimoniu propriu , autonomie proprie ; delegarea de competenţă se referă la o serie de atribuţii cu caracter organizatoric, dar care nu sunt însă în măsură să substituie cerinţele textului art.42 Cod procedură civilă, care reglementează calitatea procesuală .

În limitele conferite de delegarea de competenţă , reclamanta nu a dobândit capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu cerută de legiuitor persoanei care iniţiază o acţiune în justiţie , nu i-au fost transferate drepturi şi obligaţii procesuale astfel că lipsindu-i capacitatea procesuală, acţiunea reclamantei este supusă sancţiunii anulării cererii de chemare în judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.C. F. Serv S.A. – Sucursala de întreţinere şi Servicii Energetice F. D.

La termenul stabilit pentru judecata recursurilor, curtea, din oficiu a invocat tardivitatea declarării recursului, în raport de data comunicării hotărârii recurate către reclamanta S.C. F. Serv S.A. – Sucursala de întreţinere şi Servicii Energetice F. D.

În conformitate cu dispoziţiile art.137 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură, care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii.

Excepţia este fondată.

Verificând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că hotărârea recurată i-a fost comunicată reclamantei S.C. F. Serv S.A. – Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice F. D la data de 22 iulie 2007, astfel cum rezultă din dovada de comunicare ataşată la dosarul de fond – fila 80.

Recursul împotriva hotărârii de fond declarat de către reclamantă a fost expediat prin poştă la data de 11 august 2008. În raport de data comunicării hotărârii se constată că recursul a fost declarat cu depăşirea termenului legal de 10 zile prevăzut de dispoziţiile art.80 din Legea nr.168/1999.

Dispoziţiile art.80 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă prevăd că „termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţată de instanţa de fond”, iar dispoziţiile art.103 alin.1 cod procedură civilă prevăd că „neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei”.

Având în vedere că recurenta nu a respectat aceste dispoziţii legale şi a depus cererea de recurs cu depăşirea termenului legal prevăzut de art.80 din Legea nr.168/1999, excepţia va fi admisă, iar recursul va fi respins ca tardiv formulat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca tardiv recursul civil declarat de recurenta reclamantă (...) F. SERV SA – SUCURSALA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE F. D, cu sediul în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.373 din 1 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă J. J., domiciliată în localitatea D., judeţul T.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 octombrie 2008.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jud.fond : R.B.

S.T.

Red.dec.gref.D.(...)

2 ex./30.10.2008

 

Toate spetele


Sus ↑