• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. 9457 din data 2008-10-30
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 9457

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 30 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

     ***************

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 28 octombrie 2008, privind acţiunea formulată de reclamanta (...) M. T. COM SRL în contradictoriu cu pârâtul J. N. Ş., reţinută în fond pentru rejudecare în urma casării sentinţei civile nr.1754 din 10.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), prin decizia nr.2706 din 06.05.2008 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...), având ca obiect „acţiune în răspundere patrimonială”.

Procedura de citare este legal îndeplinită fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28 octombrie 2008, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, instanţa în conformitate cu prevederile art 260 c.pr.civ a amânat pronunţarea la data de 30 octombrie 2008.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie:

 

C U R T E A

Asupra acţiunii civile de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa 1754/10 oct. 2007 a respins acţiunea formulată de reclamanta (...) M. T. COM SRL TG-J, în contradictoriu cu pârâtul J. N. Ş..

A admis cererea pârâtului privind constatarea nulităţii absolute a actului adiţional la contractul individual de muncă nr. 162/13.09.2005.

A constatat nul absolut actul adiţional la contractul individual de muncă şi a obligat-o pe reclamantă să plătească pârâtului 200 lei cheltuieli de judecată.

Prin considerente s-a reţinut că semnarea contractelor de şcolarizare s-a făcut prin condiţionarea concedierii, fiind astfel o măsură abuzivă, iar contractul de şcolarizare fiind încheiat pe o perioadă mai mică de 60 de zile nu este sub incidenţa art. 195 al, l Codul muncii cu privire la iniţiativa încetării contractului individual de muncă.

Pe de altă parte reclamanta nu a făcut dovada cheltuielilor de şcolarizare propriu - zis.

Reţinând existenţa unor dispoziţii contrare art. 194 şi 195 Codul muncii, clauze prohibite de art. 11 Codul muncii, s-a apreciat că se impune constatarea nulităţii actului adiţional la D..

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate susţinând că au fost interpretate eronat fostele cauze şi textele de lege invocate în apărare, printre care disp. art. 195 al. 1, 3 şi 4 din Codul muncii şi disp. art. 193 al. 2 , 194 al. 3 şi 195 al. 2 Codul muncii.

Curtea de A P E L C R A I O V A prin decizia nr. 2706 de la 6 mai 2008 a admis recursul declarat de reclamanta (...) M. T. COM SRL, împotriva sentinţei civile nr.1754 din 10.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul - pârât J. N. Ş..

A casat sentinţa susmenţionată şi a reţinut cauza spre rejudecare, fixând termen la 3.06.2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată ca fiind întemeiată în parte acţiunea, pentru următoarele motive:

Prin acţiunea înaintată reclamanta (...) M. T. COM SRL Tg.J a chemat în judecată pe pârâtul J. N. Ş. pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligat să plătească cu titlu de despăgubiri echivalentul în lei la data plăţii a sumei de 4028 EURO şi dobânzile legale aferente sumei datorate începând cu data introducerii cererii şi până la plata efectivă a sumei , cu cheltuieli de judecată.

S-a depus în dovedirea acţiunii contractul de şcolarizare nr.61/13.09.2005, susţinând că pârâtul datorează cheltuielile ocazionate de pregătirea sa, urmare a desfacerii contractului individual de muncă din culpa acestuia la data de 8.03.2007, prin decizia nr.192/13.03.2007. S-a luat interogatoriu acestuia la data de 213.05.2007 şi s-a dispus efectuarea unei expertize contabile care să delimiteze clar cheltuielile efectuate de reclamantă.

Din conţinutul raportului întocmit reiese că, în perioadele 08.05- 12.05.2006; 15.05- 19.05.2006; 29.05-02.06.2006; 05.06-09.06.2006; 19.06-23.06.2006 şi 26.06-30.06.2006, reclamantul a urmat cursuri de perfecţionare pârâta suportând cheltuielile de delegare-detaşare ce includ transportul, diurna, combustibil, cazare hotel, salarii brute, cheltuieli ce totalizează 5081,27 lei. La acest raport de expertiză nici una dintre părţi nu a promovat obiecţiuni, raportul fiind realizat în conformitate cu întreaga documentaţie aflată la dosarul cauzei şi pusă la dispoziţie de părţi.

Prin interogatoriul aflat la fila 25, dosar fond, pârâtul nu contestă că a semnat contractul nr. 162/13.09.2007.

Din conţinutul acestui contract, reiese cu certitudine obligaţia ca în ipoteza în care angajatul părăseşte societatea comercială înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data absolvirii cursului, să suporte cheltuielile de şcolarizare în cuantum de 5000 EURO, clauzele devenind obligatorii din momentul semnării, având putere de lege.

Contractul de muncă, aşa cum reiese din decizia nr. 192/13.03.2007 a fost desfăcut disciplinar, pentru absenţe nemotivate.

Astfel, cererea reconvenţională prin care solicită constatarea nulităţii absolute a actului adiţional încheiat este neîntemeiată, cu atât mai mult cu cât art.194 alin.2 Codul muncii dispune o proporţie de scoatere din producţie a 25 % zilnic, nefiind cazul pârâtului, care a beneficiat de cursuri zilnice, pe întreg programul de lucru.

În consecinţă, având în vedere cele expuse mai sus, va fi admisă în parte acţiunea reclamantei şi obligat pârâtul la plata sumei de 5081,50 lei cheltuieli de şcolarizare şi a sumei de 150 lei cheltuieli de judecată, în baza art. 274 Cod pr.civilă.

Va fi respinsă cererea reconvenţională pe considerentele de mai sus.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta (...) M. T. COM SRL Tg.J, în contradictoriu cu pârâtul J. N. Ş..

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 5081,52 lei pretenţii băneşti cu titlu de cheltuieli de şcolarizare.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârât.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 150 lei cheltuieli de judecată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 octombrie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

12.11.2008

Red.jud.I.(...)

4 ex/AS

j.f.E.U.

E.T.

 

Toate spetele


Sus ↑