• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 115/R din data 2010-02-17
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

 

 

DECIZIA NR. 115/R

Şedinţa publică din 17 februarie 2010

Completul compus din:

N. E. J. - Preşedinte

T. E. - Judecător

T. N. - Judecător

Grefier - M. L.

 

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul J. B., domiciliat în com.V.,(...) A, jud.M, împotriva sentinţei civile nr.1315 din 10 decembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul recurent J. B., asistat de av.D. J., lipsă fiind pârâta intimată Sucursala de Transport Tehnologic şi N. Tg.M.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul a fost declarat şi motivat în termen, fiind scutit de taxă judiciară de timbru.

Reprezentanta reclamantului recurent depune împuternicire avocaţială şi un act adiţional la contractul individual de muncă al reclamantului recurent, act adiţional semnat de directorul Sucursalei de Transport Tehnologic şi N., declarând că nu are cereri de formulat.

Neformulându-se cereri, instanţa acordă cuvântul asupra recursului.

 

 

 

Reprezentanta reclamantului recurent susţine recursul astfel cum a fost motivat în scris, solicitând admiterea lui, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

 

 

C U R T E A,

 

 

 

Prin sentinţa civilă nr.1315/10 decembrie 2009 T r i b u n a l u l M u r e ş a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Sucursala de Transport Tehnologic şi N. Tg-M şi a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul J. B., în contradictoriu cu pârâta Sucursala de Transport Tehnologic şi N. Tg-M, ca introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

În considerentele hotărârii atacate s-a reţinut că excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Sucursala de Transport Tehnologic şi N. Tg-M este admisibilă avându-se în vedere faptul că, calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

S-a considerat că în condiţiile în care raportul juridic obligaţional vizează exclusiv părţile din contractul individual de muncă, pârâta chemată în judecată nu are calitate procesual pasivă eventualele raporturi dintre T. S. SA şi sucursală redată în regulamentul invocat de reprezentanta reclamantului, neavând relevanţă în cauză.

S-a apreciat că, contractul individual de muncă nr.5440/2005 fiind încheiat între T. S. SA şi reclamant, în baza acestui contract de muncă s-au născut drepturi şi obligaţii între părţile contractuale precizate, contractul de muncă fiind obligatoriu faţă de angajatorul T. S. SA, Sucursala de transport Tehnologic şi N. Tg-M neavând calitate procesuală pasivă în cauză.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul solicitând admiterea recursului şi respingerea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei cu trimiterea cauzei spre rejudecare.

În motivele de recurs se arată că între T. Mediaş SA şi reclamant s-a încheiat un contract individual de muncă prin care reclamantul a fost angajat ca şi director comercial la T. M.

Prin hotărârea nr.4/2009 a CA a T. S. SA s-a dispus eliberarea reclamantului din funcţie începând cu data de 1 aprilie 2009.

Se arată că T. are calitate procesuală pasivă în baza prev.art.41 alin.2 din C.pr.civ., care prevede că unitatea fără personalitate juridică poate sta în judecată dacă are organe proprii de conducere. În acest sens se arată că, s-a depus listingul certificatului constatator de la ORC M care atestă faptul că acesta are organe proprii de conducere şi poate sta în judecată în calitate de pârât.

Se susţine că pretenţiile reclamantului nu rezultă din Contractul individual de muncă ci din prevederile contractului colectiv de muncă al nivel de unitate şi din prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional care prevede existenţa şi acordarea acestor despăgubiri atunci când contractul individual de muncă este desfăcut din motive care nu ţin de persoana angajatului.

Examinând recursul dedus judecăţii prin prisma motivelor de recurs invocate şi a prevederilor art.304 ind.1 C.pr.civ., rap.la art.304 pct.9 C.pr.civ., se constată că este nefondat urmând a se respinge, având în vedere următoarele considerente:

Reclamantul în contradictoriu cu T. TG-.M a solicitat în baza art.45 din CCM la nivel de unitate plata a 20 de salarii de bază întrucât i-a încetat contractul individual de muncă în baza art.65 din Codul muncii.

Decizia nr.352 din 19 august 2009 aflată la fila 2 dosar fond, se constată că a fost emisă de T. S. SA, iar actul adiţional la contractul individual de muncă depus în recurs a fost încheiat tot cu T. S. SA ca şi contractul individual de muncă al reclamantului aflat la fila 80 dosar fond.

Avându-se în vedere că relaţiile de muncă s-au încheiat între T. S. SA şi reclamant, se apreciază că în mod justificat instanţa de fond în baza art.973 Cod civil a apreciat că această convenţie nu are efect decât între părţile contractante, respectiv între T. S. SA şi reclamant, iar T. în mod corect s-a apreciat că nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

Susţinerea recurentului referitoare la prevederile art.41 alin.2 C.pr.civ., care ar conferi calitate procesuală pasivă în cauză pârâtei se apreciază ca fiind nefondată în contextul în care reclamantul a încheiat contract de muncă cu T. S. SA iar drepturile şi obligaţiile corelative s-au stabilit între aceste două părţi. De altfel contractul colectiv de muncă la nivel de unitate invocat de către reclamant în cererea de chemare în judecată are denumirea Contract colectiv de muncă la nivel de unitate T. S. SA, iar obligaţiile asumate prin acest contract colectiv de muncă la nivel de unitate cad în sarcina T. S. SA şi nu a T. Tg-M, astfel că obligarea pârâtei T. Tg-M la plata salariilor stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se apreciază că în mod corect a fost respinsă de către instanţa de fond întrucât nu are calitate procesuală pasivă în cauză T. fiind o sucursală a angajatorului T. S. SA Mediaş.

De altfel al fila 17 dosar fond, în adresa nr.9114 din 21 august 2009, se arată expresiss verbis faptul că prin decizia 352/19 august 200 a încetat contractul de muncă al d-lui J. B. salariat al T. S. SA Mediaş, Sucursala Transport Tehnologic şi N. Tg-M, deci se poate concluziona faptul că reclamantul este salariat al T. S. Mediaş, un argument în plus faţă de admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a T. Tg.M.

Art.41 alin.2 C.pr.civ., invocat de recurentă prevede că „Asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte dacă au organe proprii de conducere”, dar este demn de subliniat faptul că, calitatea procesuală este dată şi de faptul că obligaţiile stabilite prin convenţiile încheiate între părţi revin părţilor contractante iar faptul că T. are organe proprii de conducere nu atrage calitatea procesuală de a îndeplini obligaţiile asumate de către T. S. SA cu care reclamantul a încheiat contractul individual de muncă care de fapt a şi atras în opinia reclamantului aplicarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate în baza căruia şi-a întemeiat acţiunea dedusă judecăţii.

Aşa fiind, se apreciază că T. M nu are calitatea procesuală în cauză de a fi obligată la plata salariilor solicitate de reclamant în baza contractului colectiv de muncă la nivel de unitate iar recursul declarat se va respinge ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Respinge recursul declara de reclamantul J. B., domiciliat în comuna V.,(...) A, judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.1315 din 10 decembrie 2009 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 17 februarie 2010.

 

PRESEDINTE JUDECĂTORI

N. E.-J. T. E.

 

T. N.

 

GREFIER

M. L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.S.B.

Tehnored.E.S.

4 exp.

15.03.2010

Jud.fondS.B.-I.P.

Asist.jud.A.B.-C.F. V.

Toate spetele


Sus ↑