• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 2125 din data 2008-10-21
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 2125

Şedinţa publică de la 21 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) N.

Grefier E. G.

 

x.x.x

 

S-a luat în examinare recursul formulat de reclamanta S. N. N., împotriva sentinţei numărul 937 din 16 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenta reclamantă S. N. N. asistată de avocat B. E. şi intimata pârâtă Direcţia Silvică Tg-J prin consilier juridic J. B..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, apreciindu-se dosaruil în stare de soluţionare, s-a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat B. E. pentru recurenta reclamantă S. N. N. arată că prima instanţă nu a analizat corect decizia nr.135 din 19 aprilie 2006 de numire a reclamantei în funcţia de conducere şi nici perioada pe care această decizie îşi produce efectele juridice.

Consilier juridic J. B. pentru intimata pârâtă Direcţia Silvică Tg-J solicită respingerea recursului.

 

CURTEA:

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa numărul 937 din 16 aprilie 2008, pronunţată în dosarul nr(...) a respins acţiunea formulată de petiţionara S. N. N. împotriva intimatei Direcţia Silvică Tg-J, reţinând că la data de 4.10.2007 petiţionara S. N. N., având calitatea de funcţionar public şi inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Tg-Cărbuneşti a contestat decizia nr. 228 din 20.08.2007 emisă de Direcţia Silvică Tg-J., prin care s-a decis încetarea efectelor deciziei nr. 135/19.04.2005 privind delegarea petentei în funcţia de şef de ocol la Ocolul Silvic Tg-Cărbuneşti.

În motivarea contestaţiei petenta a susţinut, în esenţă, că, întrucât în perioada 19.04.2005 -20.08.2007 a ocupat funcţia de şef de ocol silvic, iar la expirarea termenelor prevăzute la art. 44 din Codul muncii nu a primit o altă decizie, această situaţie echivalează cu un acord tacit privind promovarea sa definitivă în funcţia de conducere .

De asemenea , s-a mai susţinut că în anii 2005 şi 2006 a primit calificativul „foarte bine”.

Pentru probaţiune petenta a solicitat admiterea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar, în copie, decizia contestată, actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 7625/22.08.2007, extras din contractul colectiv de muncă 2007 – 2008, hotărârea nr. 10 din 29.08.2007, contestaţia adresată de petentă Direcţiei Silvice Tg-J.

În cauză a formulat întâmpinare intimata Direcţia Silvică Tg-J, care a solicitat respingerea contestaţiei, cu motivarea, în esenţă, că actele normative în vigoare nu prevăd ca modalitate de promovare în funcţie de conducere, acordul tacit al părţilor .

În apărare, intimata a depus la dosar, în xerocopie, actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 3493/16.07.2004, decizia nr. 135/19.04.2005 emisă de Direcţia Silvică Tg-J, organigrama funcţională a aparatului central al Direcţiei Silvice Tg-J valabilă cu data de 20.11.2007, decizia nr. 294/1.11.2007, actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 4546/24.08.2007, actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 7625/22.08.2007.

Pe parcursul judecării contestaţiei petenta a mai invocat şi faptul că, deşi prin decizia nr. 135/19.04.2005 s-a dispus numirea ei în funcţia de conducere până la ocuparea postului prin concurs, prin actul atacat a fost revocată din funcţie înainte de organizarea concursului, deci înainte de împlinirea condiţiei .

Petiţionara este funcţionar public, fiindu-i pe deplin aplicabil regimul juridic prevăzut prin actul normativ cadru – Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public , precum şi prin celelalte acte normative ce reglementează drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.

În acest sens dispun art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, potrivit cu care , în exercitarea atribuţiilor pe care le are, personalul silvic de toate gradele este investit cu exerciţiul autorităţii publice, precum şi art. 58 alin.1 din OUG nr. 59/2000.

Ori, potrivit art. 5 al.1 lit.g din Legea nr. 188/1999, pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în alte servicii publice prevăzute prin lege, decât cele enumerate expres la literele a – f.

Cum, prin OUG nr.59/2000 s-a reglementat Statutul personalului silvic, acest act normativ este cel care stabileşte drepturile şi obligaţiile petentei în calitate de inginer silvic.

În consecinţă, petentei nu-i sunt aplicabile dispoziţiile din Codul muncii în măsura în care acestea contravin dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 şi OUG 59/2000.

Aşa fiind , cum potrivit art. 17 alin.1 din OUG nr. 59/2000 funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând statului se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică, cererea petentei prin care se tinde a se legitima ocuparea funcţiei de şef ocol silvic prin modalitatea acordului tacit cu direcţia silvică (instituţia imediat superioară în grad) este neîntemeiată, indiferent că revocarea din funcţia de conducere nu a fost precedată de organizarea unui concurs, cât timp de la data de 20.04.2005 – data începerii delegării şi până la data de 20.08.2007 - data încetării delegării, termenul de 120 de zile, astfel cum a fost convenit prin contractul colectiv de muncă pe anii 2007 – 2008, se împlinise.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S. N. N.

În motivarea recursului reclamanta a susţinut că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu încălcarea prevederilor legale, în sensul că din cuprinsul deciziei nr. 135/19.04.2005 rezultă fără echivoc că reclamanta va ocupa funcţia de şef ocol silvic până la data organizării concursului.. Or, fără a declanşa concursul, pârâta a anulat decizia nr. 135/2005 şi a emis decizia nr. 228/2007 prin care s-a dispus schimbarea sa din funcţie. Mai mult, susţine recurenta a fost încălcat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea S.–Romsilva aprobat prin HG. nr. 1105/2003 în sensul că încadrarea şi promovarea în funcţii se face prin concurs, examen, interviu şi perioadă de probă, în cazul său fiind valabile evaluările anuale a competenţei profesionale, în anul 2007 obţinând calificativul f.bine.

Prin întâmpinare intimata pârâta a solicitat respingerea recursului pe considerentul că decizia contestată a fost emisă conf. Art.42 din C. N. şi a dispus încetarea efectelor deciziei nr. 135/2005 şi repunerea părţilor în situaţia anterioră deciziei de delegare. Mai mult, conform prevederilor legale, delegarea nu poate depăşi 120 de zile , ultimerle 60 de zile doar cu acordul salariatului iar postul pe care fusese delegată reclamanta a fost ocupat, prin delegare, de o altă persoană aşa încât nu mai era nevoie de organizarea unui concurs de ocupare a funcţiei.

 

Recursul este nefondat şi va fi respins.

Prin decizia nr.135/2005 pârâta S.- Direcţia Silvică Tg. J s-a dispus delegarea reclamantei în funcţia de şef ocol la OS Cărbuneşti, până la ocuparea prin concurs a postului de şef birou la Biroul Vânătoare, T., Produse lemnoase la pădurii şi Valorificarea lor din cadrul DS Tg. J.

Având în vedere că, urmare a reorganizării şi restructurării instituţiei, DS Tg.J a numit cu delegaţie, o persoană în funcţia de şef birou la Biroul Vânătoare, T., Produse lemnoase la pădurii şi Valorificarea lor, a fost emisă în ceea ce o priveşte pe reclamantă decizia nr. 228/20.08.2007 prin care s-a dispus încetarea efectelor deciziei de delegareşi revenirea acesteia pe postul avut iniţial, de inginer principal.

Sunt nefondate susţinerile recurentei potrivit cărora această din urmă decizie ar fi nelegală întrucât nu s-a organizat concurs pentru ocuparea postului de şef birou şi că ea ar fi trebuit validată în funcţia deţinută prin validare în baza calificativelor de evaluare obţinute, întrucât, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond contractul colectiv de muncă pe anii 2007-2008 prevede că delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi cu acordul salariatului cu cel mult 60 de zile.

În consecinţă, menţiunea din decizia de delegare nr. 135/19.04.2005 trebuie interpretată în sensul că delegarea va opera până la ocuparea prin concurs a postului de şef birou, dar nu mai mult de 120 de zile din care ultimele 60 doar cu acordul reclamantei. Aşadar, în condiţiile în care angajatorul a neglijat să emită o nouă decizie de delegare, de drept, delegarea reclamantei pri decizia nr. 135/2005 a expirat cu mult înaintea emiterii decizie nr. 228/2007.

În acest context, este lipsit de relevanţă faptul că nu s.a organizat concurs pentru ocuparea postului de şef birou Biroul Vânătoare, T., Produse lemnoase la pădurii şi Valorificarea, nu acesta fiind elementul în raport de care se dputea determina durata delegării.

Cât priveşte susţinerea recurentei că ar fi trebuit validată în funcţia de pare a deţinut-o prin delegare doar în baza calificativelor obţinute la evaluările anuale, ea este în contradicţie cu prevederile legale pe care înseşi reclamanta le-a invocat respectiv HG nr. 1105/2003 prin care a fost aprobată Metodologia de aplicare a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea S.-Romsilva, dar şi a disp. art.17 alin.1 din OUG nr.59/2000 privind statutul personalului silvic, potrivit cu care funcţiile de conducere din unităţile silvice se ocupă prin concurs.

Faţă de cele arătate şi în conformitate cu prevederile art. 312 C.p.c. recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul formulat de reclamanta S. N. N. împotriva sentinţei numărul 937 din 16 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...).

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Octombrie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) N.

 

Grefier,

E. G.

 

   

Red. A. (...) (...)

10.11.2008

Toate spetele


Sus ↑