• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Suspendare executare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 73/CA din data 2010-02-22
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DECIZIA NR. 73/CA

Şedinţa publică de la 22 februarie 2010

 

Completul compus din:

Preşedinte - (...) (...) (...)

Judecător - (...) (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - O. U.

 

 

Pe rol pronunţarea asupra recursului introdus de reclamantul E. F., cu domiciliul procedural ales la sediul Cabinet avocat T. T., în S, str.(...) (...), .A, .6, judeţul S, în contradictoriu cu intimata R.N.P. ROMSILVA – Direcţia Silvică S, împotriva sentinţei civile nr. 582/c.a. din 13.10.2009 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, pronunţată în dosarul nr(...), având ca obiect suspendare executare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se dă citire referatului cauzei, de către grefier, referat din care rezultă că , prin încheierea de şedinţă de la 15 februarie 2010, ce face parte integrantă din această hotărâre, s-a dispus , din lipsă de timp pentru deliberare, amânarea pronunţării pentru astăzi 22 februarie 2010.

C U R T E A D E A P E L,

 

Asupra recursului în contencios administrativ de faţă:

Prin sentinţa civilă nr.582/ca din 13 octombrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, s-a admis excepţia inadmisibilităţii invocată de către pârâta Direcţia Silvică S şi s-a respins ca fiind inadmisibilă cererea formulată de către reclamantul E. F., cu domiciliul procesual ales la cabinet de avocat T. T., în S,(...), . A, .6, judeţul S, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Silvică S, cu sediul în S, B-dul 1 (...) 2., nr. 6, judeţul S.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că între reclamantul E. F. şi fostul Inspectorat Silvic S a fost încheiat contractul de muncă nr.7237/02.09.1985, în baza căruia reclamantul a fost angajat în funcţia de inginer silvic la Ocolul Silvic Broşteni.

Prin decizia nr.393/04.02.2005 Directorul Direcţiei Silvice S a dispus numirea reclamantului, începând cu data de 04.02.2005, în funcţia de şef al Ocolului Silvic Broşteni, cu delegaţie, până la organizarea şi susţinerea concursului pentru ocuparea acelei funcţii.

La data de 21.02.2005, părţile întocmesc şi un act adiţional la contractul individual de muncă prin care sunt înscrise în contract numirea cu delegaţie a reclamantului în funcţia de şef al ocolului silvic precum şi drepturile salariale aferente.

Conform deciziei nr.284/03.06.2009, Directorul Direcţiei Silvice S a luat măsura eliberării reclamantului din funcţia de şef al Ocolului Silvic Broşteni şi trecerea acestuia în funcţia de inginer silvic principal.

Raportul juridic existent între părţi este unul guvernat de normele de drept al muncii iar modificările aduse contractului de muncă nu pot fi supuse cenzurii instanţei de contencios administrativ.

Raţionamentul reclamantului, folosit în susţinerea acţiunii sale, are ca fundament o eroare de interpretare a prevederilor art.58 din O.U.G. 59/2000.

Este real că acest text stipulează că: ”Personalului silvic i se aplica dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanţa de urgenta nu dispune altfel.”

Nu există în O.U.G. 59/2000 nici un element de ordin logic din care să rezulte că legiuitorul a intenţionat, prin această prevedere, să confere tuturor angajaţilor ce formează corpul personalului silvic calitatea de funcţionar public.

Astfel în aliniatul 2 al art.58 din OUG nr.59/2000 se face referire expresă şi la categorii de personal silvic ce au calitatea de funcţionar public, reieşind concluzia că legea admite că, în cadrul generic al personalului silvic, se găsesc, pe lângă categoriile de personal angajat cu contract de muncă, şi categorii ce au calitatea de funcţionari publici, iar reclamantul face parte dintre persoanele angajate cu contract de muncă.

De asemenea, potrivit art.2 alin.4 din Lg.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,funcţiile publice sunt cele prevăzute în anexa legii iar în această anexă nu este cuprinsă,ca fiind o funcţie publică,şi cea de şef al unui ocol silvic.

Este posibilă stabilirea de către autorităţi şi instituţii publice şi a altor funcţii publice specifice, în afară celor enumerate, dar nu s-a dovedit în acest litigiu că funcţia avută de către reclamant a primit o astfel de caracterizare în mod legal.

Întrucât reclamantul nu este funcţionar public, a reţinut instanţa, nu este aplicabil pricinii art.97 din Lg.188/1999, potrivit căruia încetarea raportului de serviciu a funcţionarului public se face prin actul administrativ al persoanei ce are competenţe legale de numire în funcţia publică, doar acest ultim act îmbrăcând forma unui act administrativ unilateral ce poate fi supus procedurii suspendării executării sale în temeiul art.14 din Lg.544/2004.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamantul care consideră sentinţa recurată ca fiind nelegală şi netemeinică, motivat de faptul că greşit a interpretat instanţa de fond dispoziţiile art.58 alin.2 din OUG nr.59/2000 şi dispoziţiile art.97 din Legea nr.188/1999, avându-se în vedere şi jurisprudenţa Î.C.C.J.

În recurs nu s-a depus întâmpinare şi nici nu au fost administrate probe.

Curtea, examinând cererea de recurs şi dosarul de fond, reţine următoarele:

Între reclamantul E. F. şi fostul Inspectorat Silvic S a fost încheiat contractul de muncă nr.7237/02.09.1985, în baza căruia reclamantul a fost angajat în funcţia de inginer silvic la Ocolul Silvic Broşteni, iar, prin decizia nr.393/04.02.2005, Directorul Direcţiei Silvice S a dispus numirea reclamantului, începând cu data de 04 februarie 2005, în funcţia de şef al Ocolului Silvic Broşteni, cu delegaţie, până la organizarea şi susţinerea concursului pentru ocuparea acelei funcţii.

La data de 21.02.2005, părţile au întocmit şi un act adiţional la contractul individual de muncă în care sunt înscrise în contract numirea cu delegaţie a reclamantului în funcţia de şef al ocolului silvic precum şi drepturile salariale aferente, iar, în baza deciziei nr.284/03.06.2009, Directorul Direcţiei Silvice S a luat măsura eliberării reclamantului din funcţia de şef al Ocolului Silvic Broşteni şi trecerea acestuia în funcţia de inginer silvic principal.

Conform jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, avându-se în vedere în mod expres dispoziţiile art.52 din OUG nr.59/2000, litigiile ce au ca obiect sancţiuni disciplinare aplicate personalului silvic, inclusiv personalului încadrat cu contract de muncă, sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, gradul instanţei de contencios administrativ stabilindu-se potrivit art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 în raport de emitentul actului contestat.

Raportat la cele reţinute şi la dispoziţiile legale mai sus evocate, instanţa constată că soluţionarea acţiunii de faţă este de competenţa instanţei de contencios administrativ, respectiv de competenţa tribunalului, secţia contencios administrativ , astfel că, potrivit disp.art.312 pct.5 din C o d u l d e procedură civilă, va fi admis recursul, se va casa sentinţa, cauza urmând a fi trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 

 

 


D E C I D E:

 

Admite recursul introdus de E. F. împotriva sentinţei nr.582/CA/13.10.2009 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, sentinţă pe care o casează.

Trimite cauza în vederea rejudecării aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 februarie 2010.

 

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

 

 

 

 

Grefier,

U. O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED.JUD.RL/

Tehnored.gref.TN/18.03.2010

Jud.fond-Ş./ T r i b u n a l u l I a ş i

Toate spetele


Sus ↑