• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 542/R din data 2008-09-01
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.542/R

Şedinţa publică din 01 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata S.C. B. N. G S.A.G cu sediul în(...),jud.G împotriva sentinţei civile nr.562/24.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...) în contradictoriu cu contestatorul S U., cauza având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: recurenta intimată S.C. B. N. G S.A. reprezentat de consilier juridic E. N. cu împuternicire la dosar,lipsă fiind intimatul contestator S U. reprezentat de avocat P. E. care substituie pe avocat B. E. în baza împuternicirii de substituire.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul se află la primul termen de judecată;după care:

Reprezentantul recurentei intimate depune la dosar împuternicire cu nr.5410/5017/29.08.2008.

Reprezentantul intimatului contestator depune la dosar împuternicire avocaţială nr.274/2008 din care rezultă contractului de asistenţă juridică încheiat între contestator şi avocat B. E. şi împuternicire de substituire prin care avocat B. E. împuterniceşte pe avocat P. E. să-l reprezinte pe contestator în instanţă.

Reprezentantul intimatului contestator depune la dosar organigrama societăţii.

Reprezentantul recurentei intimate precizează că i s-a comunicat un exemplar al organigramei.

Reprezentantul intimatului contestator precizează că doreşte să dovedească cu această organigramă faptul că postul pe care îl ocupa contestatorul înainte de emiterea deciziei există şi în prezent.

Curtea pune în discuţie părţilor faptul că organigrama depusă la dosar de către reprezentantul intimatului contestator nu este tradusă.

Reprezentantul intimatului contestator consideră că traducerea acestei organigrame nu este necesară.

Întrebaţi fiind,reprezentanţii părţilor precizează că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat,instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul reprezentanţilor părţilor în dezbateri.

Reprezentantul recurentei pârâte face precizarea că contestatorul a solicitat punerea în executare a hotărârii pronunţată de instanţa de fond şi a fost reintegrat pe postul avut anterior emiterii deciziei. Mai solicită să se constate că decizia prin care s-a dispus schimbarea temporară a locului de muncă al contestatorului nu a fost adusă şi la cunoştinţa Departamentului juridic din cadrul societăţii.Arată că motivele de recurs vizează faptul că hotărârea pronunţată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii,invocând disp.art.304 pct.9 Cod procedură civilă,învederând că în motivarea recursului depus la dosar a prezentat pe larg motivele. În concluzie solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, să se constate netemeinicia şi nelegalitatea hotărârii instanţei de fond şi pe cale de consecinţă să se dispună modificarea acesteia în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată şi netemeinică.

Reprezentantul intimatului contestator solicită respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei pârâte la plata cheltuielilor de judecată conform chitanţei pe care o depune la dosar. Depune concluzii scrise susţinute oral în prealabil în faţa instanţei.

Reprezentantul recurentei intimatei,în replică precizează că postul deţinut de contestator este de inginer frigotehnist, iar acesta a mai lucrat şi la alte compartimente.

Reprezentantul intimatului contestator,în replică precizează că nu s-a făcut dovada în sensul arătat de reprezentantul recurentei intimate. Solicită respingerea recursului.

 

CURTEA

 

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr(...).

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.562/24.04.2008 T r i b u n a l u l G a l a ţ i a luat act de renunţarea contestatorului la invocarea excepţiei nulităţii absolute a deciziei nr.2943/20.11.2007 şi la judecarea capetelor de cerere privind obligare intimatei la plata daunelor materiale şi morale.

A admis acţiunea având ca obiect litigiul de muncă intervenit între contestatorul S U. şi intimatul (...) B.N. G (...).

A dispus anularea deciziei nr.2943/20.11.2007 emisă de B. N. G (...).

A constatat nul absolut actul adiţional la contractul individual de muncă încheiat în baza acestei decizii.

A dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin contestaţia înregistrată la T r i b u n a l u l G a l a ţ i sub nr. 1507/121/21.03.2008 contestatorul S U. a solicitat în contradictoriu cu intimata B. N. G (...) anularea deciziei nr.2943/20.11.2007 emisă de intimata privind modificarea contractului de muncă în sensul schimbării locului de muncă, constatarea nulităţii absolute a actului adiţional de modificare a D., obligarea intimatei la repunerea sa în situaţia anterioara emiterii deciziei, plata sumei de 20.000 lei daune materiale si morale.

În fapt a arătat că este salariatul unităţii intimate în funcţia de inginer în cadrul Departamentului Materiale - Direcţia Depozite şi Transport Intern, iar intimata în mod nelegal prin decizia contestata a dispus la modificarea locului şi a felului muncii respectiv inginer în cadrul V. D. - Grupa Tehnică.

A arătat că măsura este nelegală deoarece nu i s-a cerut consimţământul conform prevederilor din Codul muncii, CCM la nivel de ramură.

A depus la dosar în susţinere o serie de acte şi înscrisuri. (filele1-6 dosar fond)

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată deoarece schimbarea locului de munca nu este asimilată modificării unilaterale a contractului de munca, deoarece contestatorul are pregătirea profesionala pentru locul de munca in care a fost schimbat.

A depus la dosar o serie de acte.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia contestata s-a dispus schimbarea locului de munca a contestatorului de la Departamentul Materiale - Direcţia Depozite şi Transport Intern la V. D. - Grupa Tehnica.

Contractul individual de muncă poate fi modificat numai cu acordul părţilor.

Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului de munca, este posibila numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege respectiv în caz de delegare, detaşare, forţă majoră.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul şi timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Instanţa a reţinut că potrivit disp. Art. 41 alin 1 din Codul muncii contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, în speţă intimata procedând aşa cum reiese din cuprinsul deciziei contestate la schimbarea locului de muncă, a felului muncii precum şi al condiţiilor de muncă ale contestatorului fără însă a avea acordul acestuia.

Contestatorul a semnat actul adiţional, dar a arătat că hotărârea este nelegală, fiind încălcate dispoziţiile c o d u l u i m u n c i i, punctul său de vedere fiind consemnat. Acest fapt echivalează cu lipsa totală a consimţământului.

Faţă de aceste considerente instanţa a lua act de renunţarea contestatorului la invocarea excepţiei nulităţii absolute a deciziei nr.2943/20.11.2007 şi la judecarea capetelor de cerere privind obligare intimatei la plata daunelor materiale şi morale.

A admis acţiunea, a dispus anularea deciziei nr.2943/20.11.2007 emisă de B. N. G, a constatat nul absolut actul adiţional la contractul individual de muncă încheiat în baza acestei decizii şi a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata B. N. G (...) considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului se arată că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre lipsită de temei legal fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art.40 alin.1 lit.a şi b din Codul muncii.

În drept a invocat disp.art.299 şi următoarele din Cod procedură civilă.

Analizând hotărârea recurată atât prin prisma criticilor formulate de recurentă cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept în conf.cu disp.art.3041 Cod procedură civilă Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente.

Prima instanţă a apreciat în mod corect că în speţă a avut loc o modificare unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului S U.,în ceea ce priveşte schimbarea locului de muncă, fără ca acesta să-şi fi dat acordul scris în acest sens,astfel cum obligă disp.art.41 al.1 din Codul muncii.

Potrivit disp.art.41 al.3 Codul muncii, modificarea contractului individual de muncă, poate viza oricare din elementele acestuia:durata contractului, locul muncii, felul muncii,condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă, timpul de odihnă, fiind suficientă schimbarea oricăruia, pentru ca măsura să fie nelegală.

Astfel, elementul esenţial care califică drept nelegală măsura mutării definitive a contestatorului chiar aprobată de conducătorul unităţii este încălcarea drepturilor de angajat ale acestuia sub aspectul lipsei acordului persoanei vizate care trebuie exprimat în scris şi aprobat de conducătorul său.

De asemenea, nu are importanţă faptul că au fost păstrate drepturile salariale, întrucât, deşi în cadrul unui raport de muncă salariul reprezintă un element esenţial, munca depusă interesează şi sub aspect nepatrimonial pe cel care o prestează, în speţă sub aspectul nesiguranţei locului de muncă.

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, recurenta a dispus schimbarea locului de muncă a contestatorului de la Departamentul Materiale - Direcţia Depozite şi Transport Intern la V. D. - Grupa Tehnică, fără a avea acordul în scris al contestatorului.

Instanţa apreciază că în cauza dedusă judecăţii nu au fost contestate drepturile conferite angajatorului de disp.art.40 din Codul muncii aşa cum susţine recurenta.

În prezenta cauză s-a contestat modificarea unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului iar instanţa are obligaţia de a verifica dacă angajatorul a respectat disp.art.41 din Codul muncii.

În atare condiţii, criticile formulate de recurentă nu se încadrează în motivul de recurs prev.de art.304 pct.9 Cod procedură civilă,prima instanţă dând o interpretare corectă şi aplicând în acelaşi mod disp.art.41 din Codul muncii incidente în cauză şi prin urmare în temeiul disp.art.312 al.1 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat de intimata B. N. G (...).

Văzând şi disp.art.274 Cod procedură civilă partea căzută în pretenţii va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de intimata B. N. G S.A. G cu sediul în(...), jud.G împotriva sentinţei civile nr.562/24.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...).

Obligă pe recurenta B. N. G (...) să plătească intimatului contestator S U. suma de 952 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 01 T. 2008.

 

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

S. dec.jud.M.D./16.09.2008

Tehnored.S.C./2 ex./16.09.2008

Fond:M.N.-E.E.

Asistenţi jud.A.E.-I.D.

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑