• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 4432R din data 2009-06-16
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

- R O M Â N I A -

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

 

DOSAR NR(...)

Format vechi 2570/2009

 

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia Civilă Nr.4432/R

Şedinţa Publică din data de 16 iunie 2009

Curtea compusă din:

PREŞEDINTE: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

GREFIER: D. N.

*****************************

Pe rol fiind, soluţionarea cererii de revizuire formulată de revizuenta D. D. H., împotriva deciziei civile nr.1629/R din data de 16.03.2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...) (format vechi nr.7677/2008), în contradictoriu cu intimatul SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ A, având ca obiect „drepturi băneşti”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns revizuenta D. D. H., prin apărătorul său ales, d-nul avocat E. M. E., cu împuternicire avocaţială de reprezentare ataşată la fila 19 din dosarul de recurs, emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...) din data de 15.04.2009, lipsind intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă A.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, în şedinţă publică, acordă cuvântul revizuentei D. D. H., prin avocat, asupra admisibilităţii cererii de revizuire.

Revizuenta D. D. H., prin avocat, având cuvântul asupra admisibilităţii cererii de revizuire, în baza art.322 pct.2 Cod proc. civilî, arată că, în opinia sa, cererea este perfect admisibilă, având în vedere faptul că, prin decizia atacată, instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra excepţiei de nulitate absolută a actului adiţional încheiat la contractul individual de muncă, deşi în mod constant s-a susţinut că acel act este lovit de nulitate absolută.

Ca atare, arată revizuenta, prin avocat, în ciuda faptului că, în considerentele hotărârii atacate, instanţa de recurs a recunoscut că revizuenta de astăzi s-a apărat prin invocarea nulităţii actului adiţional, totuşi, nu s-a pronunţat în nici un fel asupra nulităţii.

Aşa fiind, revizuenta, prin avocat, consideră că invocarea nulităţii actului juridic, care stă la baza pretenţiilor reclamantului, reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de apărare conferite pârâtului în cadrul procesului civil, iar, cât timp s-a invocat excepţia nulităţii, instanţa de recurs era obligată să se pronunţe în sensul de a stabili dacă această excepţie era sau nu întemeiată.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Curtea declară dezbaterile închise, potrivit dispoziţiilor art.150 Cod proc. civilă şi reţine cauza în pronunţare asupra admisibilităţii cererii de revizuire.

 

C U R T E A,

Cu privire la cererea de revizuire dedusă judecăţii, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei secţii la data de 16.04.2009, sub nr(...), formulată de revizuenta D. D. H., în contradictoriu cu intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă A, s-a solicitat revizuirea deciziei civile nr.1629/R din data de 16.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...) de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a – Civilă şi pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Astfel, revizuenta a solicitat ca, prin decizia ce se va pronunţa în cauză, să se admită cererea sa de revizuire şi, în consecinţă, să fie schimbată, în totalitate, decizia civila nr.1629/R din data de 16.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...), în sensul respingerii, ca nefondat, a recursului declarat de recurentul-reclamant Spitalul Judeţean de Urgenţă A, împotriva sentinţei civile nr.2239 din data de 11.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal – Complet specializat pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Totodată, a solicitat şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată

În motivarea, în fapt, a cererii de revizuire, revizuenta arată că prin decizia civila nr.1629/R din data de 16.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...), Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a – Civilă şi pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis recursul declarat de Spitalul Judeţean de Urgenţă A împotriva sentinţei civile nr.2239 din data de 11.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal – Complet specializat pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi, în consecinţă, a modificat, în tot, sentinţa atacată, obligând-o la plata către spitalul intimat-recurent a sumei de 38.772 lei, reprezentând 36 de salarii medii pe economie, calculate la nivelul lunii februarie 2006.

Revizuenta învederează că, în motivarea deciziei civile susmenţionate, instanţa de recurs a reţinut că actul adiţional la contractul individual de munca nr.35 din data de 07.11.2003, încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă A şi revizuenta D. D. H., este valabil, întrucât a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.58/2001 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului.

Mai arată că, prin aceeaşi decizie civilă, instanţa de recurs a mai reţinut că prejudiciul suferit de angajator a fost evaluat anticipat de către părţi ca fiind echivalentul a 36 de salarii medii pe economie din perioada renunţării şi că toate apărările salariatei privind nulitatea clauzei din actul adiţional nu pot fi reţinute, întrucât în sistemul de drept românesc nu există nulităţi virtuale, iar atâta timp cât un act juridic nu a fost declarat nul printr-o hotărâre judecătorească acesta este prezumat a fi valabil şi îşi produce toate efectele.

Susţine că prin decizia civilă atacată instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra excepţiei de nulitate absolută a actului adiţional la contractul individual de muncă nr.35 din data de 07.11.2003, încheiat între între intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă A şi revizuenta D. D. H., sens în care invocă dispoziţiile art.322 pct.2 din C o d u l d e procedură civilă.

Aceasta, în ciuda faptului că însăşi instanţa de recurs, în considerentele deciziei civile atacate, a recunoscut faptul că salariata s-a apărat în dosarul nr(...) prin invocarea nulităţii actului adiţional la contractul său individual de muncă. Totuşi, nu s-a pronunţat în niciun fel asupra acestei excepţii de nulitate.

Revizuenta consideră că, practic, din modul în care instanţa de recurs a înţeles să trateze problema excepţiei de nulitate, se poate ajunge la concluzia falsă că nulitatea unui act juridic nu poate fi invocată decât pe cale de acţiune, iar nu şi pe cale de excepţie.

Ori, arată revizuenta,m invocarea nulităţii actului juridic care stă la baza pretenţiilor reclamantului reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de apărare conferite pârâtului în cadrul procesului civil.

În aceste condiţii, apreciază că prin decizia civila nr.1629 / R din data de 16.03.2009, instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unui lucru care i-a fost cerut în mod explicit de ea, D. D. H., prin întâmpinarea depusă la instanţa de fond, cu ocazia rejudecării cauzei, prin concluziile scrise depuse la instanţa de fond după rejudecarea cauzei, precum şi prin concluziile orale de la termenul de judecată din data de 16.03.2009 - cu prilejul dezbaterilor în recurs.

Revizuenta susţine că, astfel, ea a arătat în mod foarte clar că cele convenite prin actul adiţional la contractul său individual de muncă sunt clauze nule absolut, întrucat vin în contradicţie flagrantă cu prevederile art.41 alin.1 din Constituţia României, în conformitate cu care: "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă", precum şi cu dispoziţiile art. 42 din Constituţie, prin care este interzisă munca forţată.

Mai susţine că acest act adiţional este nul absolut şi prin raportare la prevederile art.20 din Constituţia României, care prevăd că:

"(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.".

Din aceasta perspectiva, revizuenta consideră că sunt incidente în cauză şi prevederile art.4 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi că, din analiza acestor acte normative ar rezulta că normele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului conţin, în cazul său, dispoziţii mai favorabile, atâta timp cât ea nu se încadrează în nici una dintre situaţiile de excepţie prevăzute la alin.3 al art.4 din Convenţie.

Mai mult, susţine revizuenta, actul adiţional la contractul individual de muncă este nul absolut, întrucât vine în contradicţie şi cu dispoziţiile art.3 din Codul muncii.

Concluzionând, revizuenta arată că nicăieri în Constituţie, în Codul muncii şi nici în cuprinsul O.U.G. nr.58/2001 nu există o normă în conformitate cu care ea să poată fi obligată sa plătească angajatorului un număr de 36 de salarii medii pe economia naţională, că o asemenea dispoziţie ar fi aberantă şi neconstituţională, cu atât mai mult cu cât, în perioada în care ea a fost angajată cu contract de muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă A, nu a încasat suma de 38.772 lei stabilită prin hotărârea judecătoreasca atacată.

Ori, arată revizuenta, ceea ce nu a reţinut niciuna dintre instanţele de judecată este faptul ca ea a încheiat contractul de muncă cu Spitalul Judeţean de Urgenţă A în condiţiile în care postul ocupat anterior la Centrul Medical V fusese desfiinţat, riscând, practic, să rămână fără un loc de muncă.

Mai arată că, mai mult, alin.5 al art.3 din O.U.G. nr.58/2001, neconstituţional la rândul său, a fost adoptat de legiuitor pentru a preveni plecarea din sistemul medical a medicilor formaţi cu bani din bugetul Statului, numai că ea nu a părăsit sistemul medical pentru a lucra în sistemul privat, ci a promovat examenul pentru postul de asistent universitar în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „D. E.” B, la D. Clinică de Obstetrică - Ginecologie a Spitalului Clinic de Urgenţă „S E.” B.

În motivarea, în drept, a cererii de revizuire, se invocă dispoziţiile art.322 şi următoarele din C o d u l d e procedură civilă.

Prin întâmpinarea formulată (filele 11 şi 12 din dosarul de recurs), intimatul-recurent Spitalul Judeţean de Urgenţă A a solicitat respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă, motivat de faptul că revizuenta, deşi a invocat dispoziţiile art.322 şi următoarele din C o d u l d e procedură civilă, nu formulat şi motivul de revizuire, deci nu a indicat pe care dintre punctele de la art.322 îşi întemeiază cererea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva motivelor formulate în cuprinsul cererii de revizuire, prin prisma apărărilor invocate prin întâmpinare, precum şi potrivit dispoziţiilor art.322 pct.1 – 9 din C o d u l d e procedură civilă, Curtea reţine următoarele:

Prin cererea dedusă judecăţii, revizuenta D. D. H. a solicitat revizuirea deciziei civile nr.1629/R din data de 16.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...) de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII-a – Civilă şi pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi, în consecinţă, să fie schimbarea, în totalitate, a deciziei civile nr.1629/R din data de 16.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...), în sensul respingerii, ca nefondat, a recursului declarat de recurentul-reclamant Spitalul Judeţean de Urgenţă A, împotriva sentinţei civile nr.2239 din data de 11.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal – Complet specializat pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Totodată, a solicitat şi obligarea intimatului Spitalul Judeţean de Urgenţă A la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt, s-au formulat doar susţineri pe fond, fără a se formula, în mod expres, vreun motiv de revizuire.

În motivarea, în drept, a cererii de revizuire, s-au indicat doar generic dispoziţiile art.322 şi următoarele din C o d u l d e procedură civilă, fără, însă, a se indica pe care dintre punctele art.322 se întemeiază prezenta cerere.

Potrivit dispoziţiilor art.322 din C o d u l d e procedură civilă:

Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere in urmatoarele cazuri: 1. - 9.”.

Curtea constată că, în speţă, este îndeplinită doar prima cerinţă a textului de lege suscitat, deoarece prin decizia civilă atacată cu revizuire s-a evocat, într-adevăr, fondul.

Aceasta întrucât instanţa de recurs a admis recursul şi, în consecinţă, a modificat, în tot, sentinţa atacată, obligând-o pe intimata-pârâtă D. D. H. la plata către recurentul-reclamant Spitalul Judeţean de Urgenţă A a sumei de 38.772 lei, reprezentând 36 de salarii medii pe economie, calculate la nivelul lunii februarie 2006.

Însă Curtea constată că nu sunt îndeplinite celelalte cerinţe, câtă vreme revizuenta nu indică, în concret, cazul de revizuire şi anume, pe care dintre cazurile reglementate la punctele 1 – 9 ale art.322 din C o d u l d e procedură civilă îşi întemeiază prezenta cerere. Ori, fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate fi exercitată numai pentru motivele limitativ prevăzute în art.322 din C o d u l d e procedură civilă.

Pentru acest motiv, Curtea apreciază că cererea de revizuire nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, aspect ce conduce la respingerea acesteia.

Este adevărat că, la un moment dat, în cuprinsul cererii, revizuenta face trimitere la dispoziţiile art.322 pct.2 din C o d u l d e procedură civilă, susţinând că, prin decizia civilă atacată, instanţa de recurs nu s-ar fi pronunţat asupra excepţiei de nulitate absolută a actului adiţional la contractul individual de muncă nr.35 din data de 07.11.2003, încheiat între părţi, deşi, ar fi recunoscut, în considerentele deciziei, faptul că salariata s-a apărat în dosarul nr(...) prin invocarea nulităţii actului adiţional la contractul său individual de muncă.

Curtea constată că aceste afirmaţii ale revizuentei D. D. H. nu se susţin, deoarece, din actele şi lucrările dosarului reiese că nici la fond şi nici în faza de judecată a recursului ea nu a invocat nulitatea despre care face acum vorbire.

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că prezenta cerere de revizuire este inadmisibilă, astfel că o va respinge ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de revizuenta D. D. H., împotriva deciziei civile nr.1629 / R din data de 16.03.2009, pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I - Secţia a VII-a - Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...) (format vechi nr.7677/2008), în contradictoriu cu intimatul SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.06.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

(...) (...)

 

GREFIER,

N. D.

 

 

red. M.P. / dact.C.P.

2ex. / 14.08.2009

Jud. fond: M.C.B.; L.I.; S.G.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑