• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 6193 din data 2009-11-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6193

Şedinţa publică de la 10 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ TG J, împotriva sentinţei civile nr.858/10.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator E. E., având ca obiect „contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns intimatul contestator, asistat de avocat N. E., lipsind recurenta intimată.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s – a acordat cuvântul părţii prezente asupra recursului.

Avocat N. E., pentru intimatul contestator E. E., solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei, pronunţată de Tribuanlul G, ca fiind legală şi temeinică.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr.858 de la 10 februarie 2009 a admis contestaţia formulată de contestatorul E. E., în contradictoriu intimata Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică Tg-J.

A anulat decizia nr.290/31.07.2008, emisă de intimata Direcţia Silvică Tg-J.

A obligat intimata la reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior, respectiv acela de inginer inspector general silvic gradaţia a II-a conform actului adiţional la contractul individual de muncă din 09.07.2008 şi la plata către acesta a sumei de 300 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că prin decizia nr.220/2/18 din 07.07.2003 a Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică Tg-J, s-a stabilit că, contestatorul E. E., având funcţia de inginer şef district la Ocolul Silvic N, primeşte gradul profesional de inginer inspector general silvic gradaţia a II-a.

Ulterior, i s-a încheiat contestatorului actul adiţional la contractul individual de muncă nr.1828/09.07.2008, în care i se recunoaşte acestuia atât funcţia de inginer şef district, cât şi gradul profesional de inginer inspector general II.

Sub pretextul îndreptării aşa zisei erori materiale, la data de 31.07.2008, intimata a emis decizia nr.290 prin care se modifică unilateral contractul de muncă al contestatorului şi se trece acesta din funcţia de inginer inspector general silvic gradaţia a II-a, în tehnician silvic principal gradaţia I-a, revocându-se în acelaşi timp şi decizia nr.220/2/18 din 07.07.2003.

Raportat la data emiterii deciziei nr.220, respectiv 07.07.2003, instanţa a reţinut că aceasta şi-a produs efectele juridice şi pe cale de consecinţă nu mai poate fi revocată unilateral de către intimată.

Nu se poate reţine apărarea intimatei ca fiind vorba de o eroare materială pentru că încadrarea contestatorului pe postul de inginer inspector general, exista încă din data de 01.02.1989 (decizia nr.3/1989 emisă de Inspectoratul Silvic Judeţean G), respectiv la un interval de aproximativ 14 ani anteriori deciziei nr.220/2/18/2003.

În consecinţă, anularea propriei decizii, respectiv a deciziei nr.220/2/18 din 07.07.2003, în sensul îndreptării erorii materiale prin care contestatorul E. E., şef district la O.S. N, i s-a acordat gradul profesional „inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a, în loc de tehnician silvic principal, dispunându-se la art. 2 îndreptarea erorii materiale, în sensul că în loc de „inginer inspector general silvic gradaţia a II-a, se va citi tehnician silvic principal gradaţia I”, nu este posibilă şi mai mult, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, este sancţionată de Codul muncii, cu anularea deciziei în cauză.

De altfel, intimata Direcţia Silvică Tg-J nu a făcut nici o probă prin care să facă dovada temeiniciei şi legalităţii deciziei emise, deşi potrivit art. 27 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

Deşi a fost citată cu menţiunea de a depune întâmpinare conform dispoziţiilor art. 115 C.pr.civ., însoţită de înscrisurile care au stat la baza emiterii deciziei contestată de contestator, intimata nu a depus la dosarul cauzei înscrisurile solicitate, solicitând judecarea în lipsă, iar raportat la aspectele menţionate în întâmpinare, instanţa reţine că petentul a făcut contradovadă, aspectelor invocate de angajator prin această întâmpinare.

Pentru aceste considerente, se va admite contestaţia formulată de petent, va fi anulată decizia emisă de intimată şi obligată aceasta la reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior, respectiv acela de inginer inspector general silvic gradaţia a II-a, conform actului adiţional la contractul individual de muncă încheiat la data de 09.07.2008.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimata Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA – Direcţia Silvică Tg.J criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului a arătat că instanţa competentă să soluţioneze cauza era cea de contencios administrativ şi fiscal având în vedere prevederile art. 58 din OUG 59/2000 care prevede că personalului silvic i se aplică dispoz. Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Pe fondul cauzei a arătat că S. ROMSILVA – Direcţia Silvică Tg.J a făcut dovada că decizia contestată este temeinică şi legală prin aceea că din documentele deţinute de către contestator rezultă că pregătirea de specialitate silvică a acestuia este de tehnician silvic încadrându-se deci în categoria personalului silvic cu pregătire medie şi nu cu pregătire superioară, cum în mod greşit a fost încadrat în luna iunie 2003.

Analizând recursul formulat se constată că este nefondat pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte excepţia necompetenţei materiale a instanţei de litigii de muncă , aşa cum reiese din adresa nr. 7578 /11.09.2009 emisă de S. – DS G contestatorul nu are calitatea de funcţionar public fiind încadrat pe baza unui contract individual de muncă.

Potrivit art. 1 alin.1 din Codul muncii prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniu raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

Cum speţa de faţă priveşte raporturile de muncă dintre contestator şi intimată şi nu raporturi de serviciu caracteristice funcţionarilor publici competenţa de soluţionare a cauzei revine instanţei de dreptul muncii.

Cu privire la fondul cauzei critica recurentei este de asemenea nefondată.

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond prin decizia atacată nu s-a îndreptat o simplă eroare materială cu privire la decizia 220 din 7.07.2003, ci a avut loc o modificare unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului cu privire la felul muncii, aceasta fiind schimbată din inginer silvic general gradaţia a II-a în tehnician silvic principal gradaţia I. Acest fapt reiese indubitabil din analiza actului adiţional la contractul de muncă al contestatorului din care reiese că acesta avea gradul profesional de inginer silvic gradul II. Aceleaşi menţiuni apar şi în carnetul de muncă al acestuia.

Ori potrivit art. 41 din Codul muncii contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, acord ce nu a existat în cauza de faţă.

Nu este întemeiată nici critica cu privire la studiile contestatorului , în recurs acesta depune la dosar diploma de inginer horticol specializare ce a fost asimilată cu cea silvică, aşa cum reiese din adresa nr.246 din 15 ianuarie 1989 emisă de Ministerul Silviculturii.

Constatând deci că sentinţa atacată este temeinică şi legală în baza art. 312 Cod pr.civilă recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de intimata REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ TG J, împotriva sentinţei civile nr.858/10.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator E. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 O. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

19.11.2009

Red.jud.M.(...)

2 ex/AS

j.f.E.E.

E.M.T.

Toate spetele


Sus ↑