• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 7144 din data 2009-12-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 7144

 

Şedinţa publică de la 7 decembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) E. (...)

Grefier K. E.

 

 

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din şedinţa publică de la data 30 noiembrie 2009, privind judecarea recursului declarat de intimata SC D. F. C SA împotriva sentinţei civile nr. 357 din 30.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...) în contradictoriu cu intimatul contestator N. D., având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile din şedinţa publică de la data 30 noiembrie 2009, au fost consemnate într-o încheiere separată, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

T r i b u n a l u l D o l j, prin sentinţa civilă nr. 357 din 30.01.2009 pronunţată în dosarul nr(...) a admis contestaţia privind pe contestatorul N. D., cu domiciliul în C,(...), (...).14, . 1, . 9, jud. D, în contradictoriu cu pârâta SC D. F. C SA, cu sediul în C,(...), jud. D.

A anulat decizia nr. 887/18.09.2008 emisă de intimată.

S-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei desfiinţate.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin contractul individual de muncă incheiat si inregistrat sub nr. (...)/01.04.2004 reclamantul a fost incadrat in functia de inginer sef serviciu pe durată nedeterminată, iar prin actul aditional la contractul individual de muncă nr. (...)/07.02.2008 a fost incadrat in functia de inginer sef, cu o indemnizatie de conducere de 50 %.

Ulterior, prin actul aditional la contractul individual de muncă nr. (...)/01.04.2008 a fost incadrat in functia de inginer sef Sucursală, cu indemnizatia de conducere de 50 %.

Prin decizia nr. 887 din 18 sept. 2008 emisă de pîrîtă reclamantul a fost destituit incepând cu data de 01.10.2008 din funcţia de inginer-şef S.E. C II, pe care a fost încadrat pe o perioadă nedeterminată şi mutat în funcţia de inginer principal specialist în cadrul Serviciului Unitate de Management şi Implementare Proiecte SE C II - Executiv D., fără a avea acordul său.

S-au invocat in preambulul deciziei motive constând in structura organizatorică a SC D. Energetic C SA si s-a dispus a se intocmi act aditional la contractul individual de muncă si fisa postului, acte care nu s-au depus la dosar de catre pârâtă.

Instanta a respins motivele de contestare cu privire la anularea deciziei pentru lipsa motivării in fapt si in drept, instanta si termenul in care poate fi contestată, deoarece dispozitiile invocate –art. 62 C. N. se referă la decizia de concediere, iar nu la decizia de modificare a contractului individual de muncă.

Pe fondul cauzei, instanta a constatat că prin decizia contestată s-au schimbat condiţiile de muncă, felul muncii, funcţia şi salariul care s-a diminuat considerabil, modificîndu-se contractul individual de muncă, care este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

Decizia este nelegală deoarece este inadmisibilă modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, care nu se poate face decât prin acordul părţilor conform art. 41 (1) Codul muncii, art. 4.39 (1) Contractul colectiv de muncă, măsura echivalând de fapt cu o retrogradare din functia de conducere in functia de executie, sanctiune care se poate dispune doar in conditiile art. 263 C. N., pe o perioadă determinată ce nu poate depăsi 60 de zile.

Instanta a constatat contestaţia ca întemeiată conform dispozitiilor art. 41 al. 1 C. N., care prevede posibilitatea modificării contractului individual de muncă numai cu consimtământul prealabil al salariatului, dat fiind faptul că executarea unui contract de muncă este guvernată de principiul stabilitătii.

In cauză, reclamantul nu si-a dat acordul pentru modificarea elementelor contractului individual de muncă cu privire la condiţiile de muncă, felul muncii, funcţia şi salariul, acord care era posibil a fi realizat prin incheierea unui act aditional la contract, conform art. 17 al. 4 C. N..

Cu privire la motivele invocate de pârâtă prin intâmpinare in sensul că măsura din decizie a avut la bază o cauză obiectivă, reală si serioasă, respectiv desfiintarea efectivă a functiei de inginer sef, instanta a constatat că din dispoziţiile I. nr. 17/18.09.2008 nu rezultă că a fost desfiinţat postul de inginer şef al Sucursalei F. C II. Dimpotrivă, prin această hotărîre emisă la 18.09.2008 a fost aprobată doar o nouă structură organizatorică a SC D. Energetic C SA şi nu a Sucursalei F. C II.

La data emiterii ei - 18.09.2008, nu a existat o nouă structură organizatorică pentru Sucursala F. C II, fiind delegat Directorul general să aprobe ulterior o nouă structură organizatorică pentru sucursale. La aceeaşi dată, când Consiliul de Administraţie a emis I. nr. 17/18.09.2008, SC D. Energetic C SA a emis decizia de destituire a lui N. D. din funcţie, înregistrată sub nr. 887/18.09.2008, incepând cu data de 01.10.2008.

Prin noua structură organizatorică aprobată la nivel de SC D. Energetic C SA au fost infiintate 9 posturi de directori fată de cele 6 existente anterior, ceea ce vine in contradictie cu situatia economică grea pretinsă de pârâtă.

Instanta a retinut că din O. unic de funcţii şi meserii, parte integrantă din CCM al SC D. Energetic C SA si din singura structură organizatorică aferentă Sucursalei F. C II (fila 68) rezultă că există funcţia de inginer şef.

Totodată, din adresa nr. 11210/20.11.2008, procesul-verbal de receptie nr. 1872/17.10.2008, adresa nr. E.2.5.3./55/19.11.2008 (filele 83, 84, 85) a rezultat existenta postului de inginer sef al SE C II după emiterea deciziei contestate, in persoana d-lui ing. E. G..

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata SC D. F. C SA, criticând-o ca nelegală şi netemeinică, arătând că modificarea unilaterală a contactului de muncă a avut loc ca urmare a noii structuri organizatorice aprobate prin I. nr. 17/18.09.2008, neavând un caracter de retrogradare din funcţie a contestatorului. Reorganizarea activităţii a avut la bază o cauză reală şi serioasă; deşi s-a păstrat postul de inginer şef la Sucursala C II, structura activităţii acestuia nu mai este similară cu cea anterioară. A arătat că reclamantul nu a fost încadrat pe perioadă nedeterminată în funcţia de inginer şef SE C II, ci a fost numit prin Decizia nr. 86/07.02.2008.

Reclamantul N. D. a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului.

Recursul este nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că prin Decizia nr. 86/07.02.2008 a conducerii unităţii, reclamantul N. D. a fost numit in funcţia de inginer sef, cu o indemnizaţie de conducere de 50 %, fiind încheiat actul adiţional la contractul individual de muncă nr. (...)/07.02.2008.

Ulterior, prin decizia nr. 887 din 18 sept. 2008 emisă de pârâtă, reclamantul a fost trecut în funcţia de inginer principal specialist în cadrul Serviciului Unitate de Management şi Implementare Proiecte SE C II - Executiv D., fără a avea acordul său.

Se constată astfel că prin decizia contestată s-au schimbat condiţiile de muncă, felul muncii şi salariul, care s-a diminuat considerabil, modificându-se unilateral contractul individual de muncă.

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă nu se poate face decât prin acordul părţilor, conform art. 41 (1) Codul muncii.

Or, în cauză, reclamantul nu si-a dat acordul pentru modificarea elementelor contractului individual de muncă cu privire la condiţiile de muncă, felul muncii şi salariul, acord care era posibil a fi realizat prin încheierea unui act adiţional la contract, conform art. 17 al. 4 C. N..

În aceste condiţii, în mod corect a apreciat instanţa de fond că decizia nr. 887/18.09.2008 emisă de pârâtă este nelegală.

Celelalte susţineri formulate de pârâtă prin motivele de recurs (privind faptul că modificarea unilaterală a contactului de muncă a avut loc ca urmare a noii structuri organizatorice aprobate prin I. nr. 17/18.09.2008) sunt neîntemeiate, în condiţiile în care din dispoziţiile I. nr. 17/18.09.2008 nu rezultă că a fost desfiinţat postul de inginer şef al Sucursalei F. C II, ci dimpotrivă, din actele dosarului a rezultat existenta postului de inginer sef al SE C II după emiterea deciziei contestate, ocupat de o altă persoană decât reclamantul.

Pentru aceste considerente, văzând şi disp. art. 312 C.pr.civ., va fi respins ca nefondat recursul.

Văzând disp. art. 274 C.pr.civ., va fi obligat recurentul către intimat la plata sumei de 700 lei cheltuieli de judecată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge recursul declarat de intimata SC D. F. C SA împotriva sentinţei civile nr. 357 din 30.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator N. D., având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă.

Obligă recurentul către intimat la plata sumei de 700 lei cheltuieli de judecată.

 

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 7 decembrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) E. (...)

 

Grefier,

K. E.

 

Red.jud. S. L. E. (...)

2 ex./14.12.2009.

Red.jud. fond D. V.

N. O.

Toate spetele


Sus ↑