• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Pretentii. Recurs

Hotararea nr. DEC.NR.203/CM din data 2009-04-28
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.203/CM

Şedinţa publică de la 28 Aprilie 2009

Completul specializat pentru cauze privind

Conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil formulat de recurenta - reclamantă (...) U. B. SRL C, cu sediul în C,(...), împotriva sentinţei civile nr.1400/25.11.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul - pârât U. T. E., domiciliat în C,(...), judeţul călăraşi, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru recurenta – reclamantă S.C. U. SRL C, avocat T. B., conform împuternicirii F.nr. din 20.01.2009, depusă la dosar, intimatul – pârât U. T. E..

Procedura legal îndeplinită, conform art. 87 şi urm. C.pr.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care a evidenţiat faptul că recursul este declarat în termenul legal, motivat, scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Fiind întrebate, părţile arată că nu mai au alte cereri, excepţii de ridicat sau probe de administrat în cauză.

Instanţa, în temeiul disp.art. 150 C.pr.civ. declară încheiate dezbaterile şi acordă cuvântul asupra recursului.

Apărătorul recurentei –pârâte, având cuvântul solicită admiterea recursului, casarea sentinţei, cu consecinţa admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată.

Precizează apărătorul recurentei – pârâte că intimatul a beneficiat de cursul de pregătire profesională şi în mod nelegal şi netemeinic a reţinut instanţa că încetarea raportului de muncă a avut cu acordul ambelor părţi. Conform înscrisurilor depuse la dosar rezultă că pârâtul a dorit încetarea contractului individual de muncă în mod unilateral, prin demisie.

Intimatul U. T. E., având cuvântul solicită respingerea recursului.

C U R T E A

 

Curtea cu privire la recursul civil de faţă;

S.C. U. SRL a declarat recurs la 21 ianuarie 2009 împotriva sentinţei civile 1400/25.11.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul (...), pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În fapt, prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a sub nr(...), reclamanta (...) U. B. SRL, în contradictoriu cu pârâtul U. T. E. a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 24.000 Euro reprezentând daune interese în conformitate cu prevederile art. 7 , pct.7.1 şi 7.3 din contractul de formare profesională şi de fidelitate act adiţional la contractul individual de muncă nr.(...)/16.08.2007.

S-a arătat că între reclamantă şi pârât a fost încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.(...)/16.08.2007 la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă C şi contractul de formare profesională şi de fidelitate, act adiţional la contractul de muncă.

Pârâtul în perioada cât a fost angajatul societăţii reclamantei a beneficiat de cursuri de formare profesională şi în conformitate cu art.7 pct.7.1 din actul adiţional la contractul de muncă s-a obligat să rămână angajatul reclamantei o perioadă de timp de minimum doi ani de zile după încheierea fiecărui stagiu de pregătire profesională.

La data de 16.06.2008 pârâtul a solicitat în mod unilateral încetarea contractului de muncă deoarece a dorit întreruperea raporturilor juridice de muncă înainte de scurgerea perioadei de timp asumate prin pct.7.1, fără acordul societăţii reclamante astfel încât apreciază că pârâtul trebuie să plătească suma de 24.000Euro în conformitate cu prevederile art.7, pct.7.3.

În apărare, pârâtul a solicitat la termenul din data 08.10.2008, încuviinţarea probei testimoniale cu martorul H. B., probă a cărei administrare a fost imposibilă, pârâtul declarând la data de 19.11.2008 că nu îi cunoaşte adresa.

Prin sentinţa civilă nr. 1400/25.11.2008 T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantă.

Pentru a dispune astfel instanţa a avut în vedere următoarele:

Pârâtul a fost angajatul reclamantei începând cu data de 13.08.2007, pe durată nedeterminată, în funcţia de mecanic auto; prin actul adiţional nr.(...)/16.08.2007, s-a convenit în art.7 obligarea salariatului ca după încetarea fiecărui stagiu de pregătire profesională să rămână angajat pe o perioadă de minim 2 ani în cadrul societăţii angajatoare iar când salariatul doreşte întreruperea unilaterală a contractului de muncă înainte de termenul de 2 ani, fără a obţine acordul angajatorului, salariatul are obligaţia să plătească daune interese în cuantum de 1000Euro pentru fiecare lună , de la data încetării contractului individual si până la împlinirea termenului de 2 ani, corespunzătoare prejudiciului produs angajatorului.

Pârâtul a beneficiat de cursuri de pregătire profesională în perioadele 6- 07.12.2007, 14-15.01.2008 şi 21-22.02.2008;

La data de 16.06.2008 , prin cererea depusă la conducerea unităţii, pârâtul a solicitat încetarea raporturilor de muncă începând cu aceiaşi dată, obţinând acordul angajatorului exprimat prin rezoluţia conducătorului unităţii, fila nr.8 din dosar.

În aceste împrejurări, prevederea din art. 7.3 din actul adiţional la contractul individual de muncă în sensul că salariatul poate fi obligat la plata daunelor interese doar în situaţia când îndeplineşte cumulativ 3 condiţii: beneficierea de cursuri de pregătire profesională, solicitarea de încetare a raporturilor de muncă si lipsa acordului angajatorului , nu operează.

Deşi sunt dovedite primele 2 condiţii prevăzute de acest articol, în speţă angajatorul s-a manifestat de acord de încetarea raporturilor de muncă dintre părţi, aspect ce face inoperantă clauza de fidelitate si formare profesională, aceasta neputând fi invocată drept temei pentru obligarea pârâtului la plata daunelor interese.

Critica sentinţei prin motivele de recurs formulate de S.C. U. SRL a vizat în esenţă următoarele motive:

În mod greşit a reţinut instanţa că a fost de acord cu încetarea contractului de muncă. Conform înscrisurilor depuse la dosar, rezultă fără nici un dubiu că pârâtul a dorit încetarea contractului individual de muncă în mod unilateral, prin demisie şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost emisă decizia de încetare a raporturilor juridice de muncă prin demisie, cu respectarea preavizului de 15 zile.

Recurenta a învederat că dacă ar fi fost de acord cu încetarea contractului de muncă în modalitatea în care a pretins reclamantul nu ar fi emis dispoziţie de încetare a raporturilor juridice de muncă în baza art. 79 al.1 coroborat cu art. 55 lit.c) din Codul muncii.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct.7,8,9 şi art. 304 indice 1 C.pr.civ.

Recursul este fondat.

Curtea analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate prin motivele de recurs îl va admite pentru următoarele considerente:

Hotărârea pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a pornit de la premiza stabilirii eronate a situaţiei de fapt.

Astfel, în cuprinsul deciziei 118/21.07.2008 de încetare a contractului individual de muncă a salariatului se precizează în mod clar temeiul de încetare art. 55 lit.c din Codul muncii.

Art. 55 lit.c din Codul muncii nu cuprinde ipoteza încetării contractului individual de muncă prin acordul părţilor, ci „cazul de încetare ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege”.

Semnificaţia cuprinderii acestei menţiuni ca temei al încetării contractului individual de muncă exclude ipoteza acordului angajatorului.

De altfel, angajatorul a făcut anumite menţiuni şi pe cererea salariatului din data de 16.06.2008, menţiuni ce nu au fost analizate şi nu au constituit obiect al preocupării pentru Tribunal.

Întreaga construcţie juridică a considerentelor reţinute de Tribunal are în vedere situaţia acordului exprimat neechivoc de către angajator în vederea încetării contractului individual de muncă.

Criticile formulate prin motivele de recurs confirmă susţinerile societăţii în sensul că încetarea contractului individual de muncă a avut loc prin voinţa unilaterală a salariatului, încetare care atrăgea în mod implicit aplicarea clauzelor cuprinse în art. 7 pct.7.1 şi 7.3 din contractul de formare profesională şi de fidelitate, act adiţional la contractul individual de muncă nr.(...)/16.08.2007.

Soluţia casării cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe se impune datorită lipsei elementelor care să permită aprecierea sub aspect valoric a cuantumului sumei pretinse, întrucât T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a nu s-a rezumat a reţine încetarea contractului individual de muncă pe acordul părţilor fără a adânci probatoriul sub aspectul cuantificării daunelor pretinse în raport de temeiurile contractuale.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu disp.art. 312 C.pr.civ. se va admite recursul şi casând în tot sentinţa va trimite cauza la T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în vederea soluţionării pe fond.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul civil formulat de recurenta - reclamantă (...) U. B. SRL C, cu sediul în C,(...), împotriva sentinţei civile nr.1400/25.11.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul - pârât U. T. E., domiciliat în C,(...), judeţul C.

Casează sentinţa şi trimite cauza la T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a pentru soluţionarea pe fond.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28 aprilie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jud.fond: R.B.;

Red.dec.- jud.M.(...)/04.05.2009

U. – gref.C.(...)

4 ex./21.05.2009

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

C Ă T R E,

 

T R I B U N A L U L C O N S T A N Ţ A

 

 

Vă înaintăm dosarul nr(...) al Curţii de A P E L C O N S T A N Ţ A privind recursului civil formulat de recurenta - reclamantă (...) U. B. SRL C, împotriva sentinţei civile nr.1400/25.11.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul - pârât U. T. E., întrucât prin decizia civilă nr.203/CM/28.04.2009 Curtea a admis recursul, a casat sentinţa civilă nr.1400/25.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...) şi trimis cauza la T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a pentru soluţionarea pe fond.

Prezentul dosar conţine ______file şi are ataşat dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a(34 file).

 

 

Preşedinte complet,

 

(...) (...)

 

Grefier,

 

(...) (...)

Toate spetele


Sus ↑